ORDER TRACKING – Fond

เลข Tracking จะถูกอัพเดท เพียง 10 วันเท่านั้น หากต้องการย้อนหลังเกิน 10 วันสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง

1/3/65
 
1 KEX20553365368 นางสาวนาฟีซะ มะเซ็ง
2 KEX20553365782 คุณจิน
3 KEX20553602194 เอมมี่ พรประมวล
4 KEX20554752325 คุณแนน
5 KEX20554752335 ศศิธร กิตติสารวัณโณ
6 KEX20554752340 พัชณีกร บุญถึง
7 KEX20554752354 คุณก้อย
8 KEX20554752361 คุณบานเย็น สีสุราด
9 KEX20554752377 คุณไหม.
10 KEX20554752380 นายกาลัญญู ตาแดงสาย
11 KEX20554752394 สุพรรณี ศรีบุญโสม
12 KEX20554752404 นางสาวยุพิน จันเกษม
13 KEX20554752412 K.Air
14 KEX20554752422 กมลลักษณ์ บุญชู
15 KEX20554752434 ปิยะดา ทองขาว
16 KEX20554752448 นางสาวประกายเดือน วงศ์ศรี
17 KEX20554752453 นฤมล โมลาลาย
18 KEX20554752466 ยุภาพร เจิมขุนทด
19 KEX20554752476 นิภาวรรณ สมภักดี
20 KEX20554752484 วรรณิศา ผลไม้
21 KEX20554752491 รัชวิน สกุลมา
22 KEX20554752502 ฐิติมา สืบกินร
23 KEX20554752516 คุณดาว
24 KEX20554752523 สุพัตรา แสนมะโน
25 KEX20554752534 ชนกานต์? ณ?
26 KEX20554752543 คุณปวันรัตน์ โกเมนเอก
27 KEX20554752553 วชิฏา เต่าแก้ว
28 KEX20554752563 ประสิทธิ์ นอก
29 KEX20554752578 ณัฐชญา สังข์คำภาร์
30 KEX20554752581 สุพัชชา สุวรรณจันทร์
31 KEX20554752591 กรรณิการ์ จุรารม
32 KEX20554752601 นางสาวพิกุล พลแมน
33 KEX20554752611 เขมาพร อังกุลดี
34 KEX20554752626 มาริสา จันไชยยศ
35 KEX20554752631 คุณอารียา เบ็คคา
36 KEX20554752646 นางสาวธัญสินี ( ฝ้าย )
37 KEX20554752652 สมบัติ อ่อนน้อม
38 KEX20554752666 กมลวรรณ เพ็ชร์งามพะเนาว์
39 KEX20554752672 คุณปัณณิกา เสนามิตร
40 KEX20554752682 คุณมญชุดา ด้วงเผือก
41 KEX20554752694 คุณโสภิดา จงจำ
42 KEX20554752700 ภคมน เพิ่มอณิชกุล
43 KEX20554752714 อนัญญา กูลรัตน์
44 KEX20554752721 นพภัสสร โตวิทยะ
45 KEX20554752732 มนัสวีร์ จิตรกว้าง
46 KEX20554752744 อรุณจี วิจารย์ชัยศรี
47 KEX20554752752 จุฑามาศ มีล้อม
48 KEX20554752768 สิริรัตน์ จันทร์นาลาว
49 KEX20554752772 ดวงพร สอนสา
50 KEX20554752787 สุตาภัทร ทุมมานนท์
51 KEX20554752794 เปี่ยมสุข
52 KEX20555357426 .คุณฟ้า
53 KEX20555357435 .Htay Thandaroo
54 KEX20555357445 พิมพ์ลภัสร์ เรือนธรรม
55 KEX20555357454 คุณพิมพิไล ทองนิ่ม
56 KEX20555357465 S?fia Yamo
57 KEX20555357472 อลิษา พลราชม (ครูอีฟ)
58 KEX20555357481 สุนัน ศักดิ์สิทธิ์
59 KEX20555357492 อมรรัตน์ ไชยลุม
60 KEX20555357509 กัลยาณี ยกเทพ
61 KEX20555357515 ซื่อน.ส.นิภาภรณ์ วรรสาร
62 KEX20555357528 คุณชมชนก
63 KEX20555357539 คุณสุพรรษา
64 KEX20555357544 ดอกแก้ว ชูบุญ
65 KEX20555357559 อรปรียา หล้าป้อ
66 KEX20555357565 คุณสุภาวดี ทองผาโกมล
67 KEX20555357570 ไชยวัฒน์ จีนเมือง
68 KEX20555357596 อนุชา พรายละหาร
69 KEX20555357608 นางสาวกนิกนันท์  ปัญญาไว
70 KEX20555357618 คุณอารียา ผึ่งสิงห์
71 KEX20555357626 นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอน
72 KEX20555357636 น.ส.ขวัญใจ คลี่เกษร
73 KEX20555357658 จินตนา? ทรัพย์วิทยานนท์?
74 KEX20555357667 อภิญญา คำแก้ว
75 KEX20555357678 น.ส.สุนิสา บุญพงษ์
76 KEX20555357689 คุณหญิง
77 KEX20555357690 นิลัน อบมาสุ่ย
78 KEX20555357701 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีคำพา
79 KEX20555357713 สุภาวรรณ มงคลสุภา
80 KEX20555357726 จิรนันท์ ไวยะราบุตร
81 KEX20555357730 น.ส.วิลาสินี สุวิชา
82 KEX20555357746 คุณจัน
83 KEX20555357755 เปรี้ยว ร้าน
84 KEX20555357763 คุณดารินี พรมลุน
85 KEX20555357779 วรรณิศา หมื่นปา
86 KEX20555357783 น.ส.ระพีพรรณ บุญกัน
87 KEX20555357798 Sujitra Kongkham
88 KEX20555357801 บังอร สระทองทา
90 KEX20555357829 ธันย์ชนก หมัดโส๊ะ
91 KEX20555357842 วิรุฬห์ ประเทืองสิน
92 KEX20555357852 จิรดา ไชยวงษ์
93 KEX20555357861 ธนวันต์ หิรัญญาภรณ์วิชัยสำรอง
94 KEX20555357873 นายกฤษณะ พ่วงฟัก
95 KEX20555357882 นาย จิรพันธ์ พุทธพงษ์วิไล
96 KEX20555357892 นายยุทธพงษ์ จินากูล
97 KEX20555357905 สุภมิตร พลเดช
98 KEX20555357913 นางสาวอภิรดี เทพา
99 KEX20555357928 พัชรินทร์ ศิริจิตร์
100 KEX20555357934 คุณนสนัทธิวรรณ ขวัญเมือง
101 KEX20555357943 วราภรณ์ ปานนุ่น
103 KEX20555357966 คุณสโรบล สายยะวงศ์
106 KEX20555357998 อัจฉรา ช่ำชอง
108 KEX20555358017 วริษา ถุงแก้ว
109 KEX20555358024 ลลิตา ประดาศักดิ์
110 KEX20555358037 ลลิตา ประดาศักดิ์
111 KEX20555358047 ญานิกา งามพร้อม
112 KEX20555358055 วิภาวี บุญอาภา
113 KEX20555358067 อัจจิมา ทีคะพันธ์ (พิมพ์)
114 KEX20555358075 นางชนนิกานต์ นิมิศิลป์
115 KEX20555358084 ศุภร เกิดเหมาะ
116 KEX20555358096 วิภาพร กลิ่นกุหลาบ
117 KEX20555358109 น.ส.ณัฐสิยาภรณ์ มูลเอก
118 KEX20555358118 .เเต๋น
119 KEX20555358127 ช่อผกา ภูมิภูเขียว(โอ๋)
120 KEX20555358134 ปิ่นแก้ว ขานคำภา
121 KEX20555358146 จิตตรา ภูคำสอน
122 KEX20555461510 Bow natnaree
 
2/3/65
 
1 KEX20556622090 ผักแพว
2 KEX20556622100 จินตนา ทิกามล
3 KEX20556622110 บุญโฮม โฆสิต
4 KEX20556622120 คุณน้ำผึ้ง ศีรสระ
5 KEX20556622130 รุสลีนา รอแม
6 KEX20556622140 ปิยะนุช. สงดวง
7 KEX20556622150 นส.วชิรา มูลรัตน์
8 KEX20556622160 จิตรลัดดา เขียวอ่อน
9 KEX20556622170 นัฐริกา จันทร์แก้ว
10 KEX20556622180 น.ส. ดวงตา ศรีจําปา
11 KEX20556622190 น.ส.จุฬาลักษณ์ ชิ้นหนึ่ง
12 KEX20556622200 คุณเฟริ์น
13 KEX20556622210 ศศิภรณ์ เลยไธสง
14 KEX20556622220 พรทิพย์? รำเพยพล
15 KEX20556622230 ชนิตา ครุฑนาค
16 KEX20556622240 อริษรา โต๊ะสาร
17 KEX20556622250 เรน สินทะลา
18 KEX20556622260 สหัสนัยน์ ใจกล้า หมู่ทู (ร้อย2)
19 KEX20556622270 พัชรี สีหะวงษ์
20 KEX20556622280 ปิยธิดา รอบคอบ
21 KEX20556622300 รุ่งนภา
22 KEX20556622310 k.อัยลดา
23 KEX20556622320 นางสาวปาลิตา แจ้งกูล
24 KEX20556622330 อั๋น ปิตานัง
25 KEX20556622340 นรารัตน์ เรศมณเฑียร
26 KEX20556622350 บุศราวดี บุญทวี
27 KEX20556622360 นุชจรีย์ ขวัญดี
28 KEX20556622370 นางสาวเสนาะ แววนิล
29 KEX20556622380 K. Kavalee
30 KEX20556622390 นิติยา อัคนิจ
31 KEX20556622400 วิชุดา สามารถ
32 KEX20556622410 นางสาวสุพัตรา เกษมุล
33 KEX20556622420 น.ส.ปานทิพย์ เปาอินทร์
34 KEX20556622430 นางสาวสุรัสวดี นิ่มพานิชย์
35 KEX20556622440 คุณณัฏฐา คุณประเสริฐ
36 KEX20556622450 คุณพนิดา เยื้อนต่อวงศ์
37 KEX20556622460 คุณฤทัยชนก คงศรีสวัสดิ์
38 KEX20556622470 นางสาว ชลธิชา เย็นประเสริฐ
39 KEX20556622480 จุฑามาศ ด้วงทอง
40 KEX20556622490 ปัทมา คล้ายภู่
41 KEX20556622500 ชื่อ มีน ณัฐชยา
42 KEX20556622510 นางสาวจันทร์จิรา  พร้อมพรั่ง
43 KEX20556622520 จันทรา งามแสง
44 KEX20556622530 ทิพย์สุดา ดาวไธสง
45 KEX20556718580 นางสาวสายฝน พิมพระศรี
46 KEX20556718596 ยู่ยี่
47 KEX20556718604 บุษรา มูลโมกข์
48 KEX20556718610 นางสาว จุฑามาศ จันยุ
49 KEX20556718622 นันทิพร สุวรรณภักดี
50 KEX20556834345 Methaporn Dumaroon
51 KEX20556834355 น.ส.รุ่งนภา บุญเปลี่ยน
52 KEX20556930285 นางสาวพัณนิดา ไชยพงษ์
53 KEX20556930295 อาลีนา นาวาเดช
54 KEX20556930309 โศจิรัตน์ มิตรหมวด
55 KEX20556930316 ผุสดี แซ่ด่าน
56 KEX20556930327 พัชราวรรณ แก้วเรือง
57 KEX20556930331 ศศิวิมล
58 KEX20556930348 กฤษณา ภูจิตร
59 KEX20556930353 เจสิตา โรจนวิจิตร
60 KEX20556930363 พรรณทิพา ชิมิซึ
61 KEX20556930372 อินทิรา นะนาม
62 KEX20556930389 น.ส.ปิยธิดา วรโยธา
63 KEX20556930390 นิตยาพร สังกฤษ
64 KEX20556930405 วันนิกา พรมเมือง
65 KEX20556930410 ดวงตะวัน จิตรภักดี
66 KEX20556930422 สุมาลี คังคะวิสุทธิ์
67 KEX20556930439 น.ส. กนก?กาญจน์?   โฆสิต?โภคะ
68 KEX20556930445 เกษนภา ยศแสน
69 KEX20556930454 น.ส.อัศราภรณ์ ระดาเขต
70 KEX20556930465 นฤตยา แก้วไทรหาญ
71 KEX20556930476 น.ส.นลพรรณ เจนจำรัสฤทธ์
72 KEX20556930487 วรณัน
73 KEX20556930497 น.ส.กัลยกร สุวรรณภักดี
74 KEX20556930505 วิราสิณี นนศิริ
75 KEX20556930511 น.ส.จารุณี มีเที่ยง
76 KEX20556930524 นางสาวอาภาพร วงวาล
77 KEX20556930531 นางสาวสุภาภรณ์ อินทรา
78 KEX20556930546 วันวิสาข์ รักษาควร
79 KEX20556930552 วิจิตรา ชื่นหมี้
80 KEX20556930565 น.ส.พิณภักดิ์ พัฒนะสาร
81 KEX20556930577 วนัสนันท์ หินตวง
82 KEX20556930581 ศศิญา ตาลตา
83 KEX20556930599 คุณ วิจิตรา
84 KEX20556930601 นางสาวภัทรกันย์ พยัคมะเริง
85 KEX20556930619 คุณทิพย์ฟู
86 KEX20556930622 นางสาวจิราพัชร พลราช
87 KEX20556930637 ชื่อ จุฑามาศ วรอุไร
88 KEX20556930643 กุลฤทัย เงาภู่ทอง
89 KEX20556930659 นางสาวศิรินยา ผ่องลุนหิต
90 KEX20556930667 กฤษณา จำปาขาว
91 KEX20556930674 อรวรรณ อินจีน
92 KEX20556930685 ทิพย์ธารา สายโยธา
93 KEX20556930695 แจน สุชานาถ
94 KEX20556930700 อุษา ธีระมงคลกุล
95 KEX20556930710 แคธทริยา สมยา
96 KEX20556930728 นางสาววารุณี อุปสอด
97 KEX20556930730 อรรถพล ประเสริฐสังข์
98 KEX20556930747 น.ส อภิญญา
99 KEX20556930758 ณัฏฐภรณ์ ภูมิจิตวิทยา
100 KEX20556930766 จินตนา บัวด้วง
101 KEX20556930774 นางสาวณัฐพร คุณกรมงคลชัย
102 KEX20556930790 สุชาวดี ไชยชูผล
103 KEX20556930800 ศศิวิมล สุขสงค์
104 KEX20556930812 สุดารัตน์ โพนชัยแสง
105 KEX20556930828 เบญจมาภรณ์ สาระขันธ์
106 KEX20556930831 ภัสร์ชนันท์ พรหมจักร์
107 KEX20556930842 กุลฉัตร วีระนนท์
108 KEX20556930850 ปิงปอง
109 KEX20556930868 อลิสา? ธิติ?โยธิน
110 KEX20556930878 น.ส.กุลธิดา กุลสวัสดิ์
111 KEX20556930884 ศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์
112 KEX20556930892 คุณนาอี
113 KEX20556930909 โชติกา ขวัญยืน
4/3/65
 
1 KEX20549625684 รัฐญา โฆษณานันท์
2 KEX20560101691 ศุภิตา ภาคภูมิ
3 KEX20560101706 น.ส.ภาวิณี ชมภูพื้น
4 KEX20560101713 ??i? ??r ?i
5 KEX20560101721 คุณอิงฟ้า
6 KEX20560101731 กมลทิพย์ เอกบวรภาค
7 KEX20560101743 นุชญาภรณ์ ถาวร
8 KEX20560101750 คุณสุนิสา กลิ้งรัมย์
9 KEX20560101764 คุณนงลักษณ์? ชาญ?สูงเนิน?กิจ
10 KEX20560101774 คุณแก้วตา มณีนิล
11 KEX20560101780 น.ส.เบญจวรรณ สุริวงค์
12 KEX20560101791 อ้อยทิพย์ ทัยชัย
13 KEX20560101801 ชุติมา บัวนาค
14 KEX20560101820 คุณชรินทร์?ทิพย์? อินท?วงศ์
15 KEX20560101831 Make Day
16 KEX20560101845 คุณนงนุช
17 KEX20560101853 คุณศานตมล วิชัยเนตร(เอมมี่)
18 KEX20560101865 คุณสายพิม วิไลวัน
19 KEX20560101873 คุณสุนิสา
20 KEX20560101883 กัญญาพร สืบสุขพาประเสริฐ
21 KEX20560101890 คุณสายชล แก้วดวงตา(แขก)
22 KEX20560101903 คุณสุภาวรรณ มงคลสุภา
23 KEX20560101912 คุณสาวิตรี
24 KEX20560101924 กัลญาณี ทองเพชร(ยุ้ย)
25 KEX20560101931 นางสาวปิยะธิดา จิณะกับ
26 KEX20560101951 คุณวีนัส น้อยสมวงษ์
27 KEX20560101961 คุณปิยะวดี
28 KEX20560101974 คุณศิริประกาย แก้วอิ่น
29 KEX20560101984 นายภาสวร ปรุงจันทร์
30 KEX20560101994 น.ส.กัญญาภัค อินทร์ศรวล(ส้ม)
31 KEX20560102006 สุนิตรา แสงเมือง
32 KEX20560102010 คุณวรรณิตา พระนารายณ์
33 KEX20560102020 คุณสุ?พรรษา? มี?ยอด?
34 KEX20560102033 คุณรัชนี ซาเสน
35 KEX20560102040 คุณวิภาวดี ปัญญาวงค์
36 KEX20560102053 สิริกานต์ ยอดแก้ว
37 KEX20560102064 คุณอภิชญา สิงห์เงอ
38 KEX20560102070 ชลธิชา เพ็ชรจันทร์
39 KEX20560102082 นางสาว ศิริกัญญา (นางสาว สายอรุณ  แซ่จ๋าว)
40 KEX20560102091 คุณฑิฆัมพร ชูจันทราภรณ์
41 KEX20560102108 เพ็ญนภา สุดเกษ
42 KEX20560102117 คุณนงนุช เงินพรัก
43 KEX20560102127 น.ส.ภัทรอร เกิดปัญญาก้อง
44 KEX20560102131 คุณช่อผกา นาโตนด
45 KEX20560102147 คุณวนิต้า สูน่าหู
46 KEX20560102157 นางมิตร ดีแขก
47 KEX20560102169 ภัทรธิดา สุวรรณจินดา
48 KEX20560102173 คุณกรกัญญา พิสัยสุทธิพงศ์
49 KEX20560102181 คุณรวีวรรณ ทวีทรัพยากร
50 KEX20560102203 ธัญลักษณ์ เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์
51 KEX20560102213 ณัฐกาญจน์ ตันติวัฒนไพศาล
52 KEX20560102223 นางสาวอวยพร ปรังฤทธิ์
53 KEX20560359696 วสันต์ (ของอุ้ม )
54 KEX20560359704 นายสรศักดิ์ จิตต์สวัสดิ์
55 KEX20560359710 น.ส.นิติภาพ ภูแย้ม
56 KEX20560359720 นิรารัตน์ เงินเมือง
57 KEX20560359732 ฤทธิชัย จันทร์เกตุ
58 KEX20560359742 นาย.ธนญภพ   รุจินาท
59 KEX20560359752 นายศศิกร วัฒนาจิรภาส
60 KEX20560359770 คุณสำราญ ซองทุมมินทร์
61 KEX20560359784 น.ส.ปิ่นวิฬุบล. ระดมพล
62 KEX20560359790 กุหลาบ ซ่อนหนาม
63 KEX20560359804 คุณคำปา นีลัด
64 KEX20560359810 คุณวาณี โพธิ์ประเสริฐ
65 KEX20560359822 อภิญญา
66 KEX20560359830 ถเชิอ วุฒิกาศ(อ้อย)
67 KEX20560359844 นันศิยา พิลาคำ
68 KEX20560359850 จิตรานุช ศรีคำแหง
69 KEX20560359864 นางสาววรรัตน์ แก้วบุตรสาว
70 KEX20560359870 จันทิมา สร้อยสุวรรณ
71 KEX20560359888 คุณทิพย์สุดา
72 KEX20560359896 คุณนันทพร วงวาด
73 KEX20560359904 วิไลพร สาวสวรรคร์
74 KEX20560359914 รัตนาภรณ์ อุดมทรัพย์
75 KEX20560359920 คุณพร
76 KEX20560359934 วรรณิสา เกิดพิทักษ์ (วิศวะ2)
77 KEX20560359952 นางสาวธิดารัตน์ ปรางจันทร์
78 KEX20560359960 เกศินี คีรีโชติกุล
79 KEX20560359978 คุณปณิดา
80 KEX20560359982 อาศิรดา
81 KEX20560359996 จีรวรรณ เสียงเพราะ
82 KEX20560360004 กนกวรรณ อ้ายติ๊บ
83 KEX20560360010 น.ส.อมรศรี คลังสมบัติ
84 KEX20560360024 นวนุช พงษ์จีน
85 KEX20560360044 เตือนใจ พันสวัสดิ์
86 KEX20560360050 คุณ ศิวภรณ์ ภาวะพรหม
87 KEX20560360068 สุวิมล อุมาบำรุง
88 KEX20560360072 วรินดา วงษ์กันหา
89 KEX20560360082 คุณกรสรัญ
90 KEX20560360094 อมรทิพย์ สหทัยทิพย์
91 KEX20560360100 วิภาพร กลิ่นกุหลาบ
92 KEX20560360114 ศุภร เกิดเหมาะ
93 KEX20560360124 น.ส.น้ำทิพย์? ตั้งยศพัฒน์
94 KEX20560360134 กาญจนา บัตเลอร์
95 KEX20560360148 วิภาดา สาลีพวง
96 KEX20560360150 อัมพร พลช่วย
97 KEX20560360162 ศศิธร วรวิสัน
98 KEX20560360170 Thitiya
99 KEX20560360182 คุณใบเตย
100 KEX20560360190 อำพร จันทร์สว่าง
101 KEX20560360202 กัญญาณัฐ คำพรม
102 KEX20560360214 น้ำฝน กุลตะวัน
103 KEX20560511365 นส.รัชชา คมลาย
104 KEX20561092708 ศุภาพิชญ์ ประกายโกวิท
5/3/65
 
1 KEX20561747948 คุณอุไรวรรณ เบ็ญจวรรณ
2 KEX20561747965 น.ส.เสาวคนธ์ ทองทิพย์
3 KEX20561747985 คุณสุรชัย
4 KEX20561747996 กัญตลักษณ์ ชุมพล
5 KEX20561748008 วารุณี นิลโอโล
6 KEX20561748012 นางสาวปวันรัตน์ ทองเจือ
7 KEX20561748028 จุฑารัตน์ พรมรินทร์
8 KEX20561748034 Yee Yee Win
9 KEX20561748042 คุณแหวน
10 KEX20561748053 ปาริชาติ อยู่ทิพย์
11 KEX20561748066 มนชนก กิจทนาวงษ์สกุล
12 KEX20561748071 วิจิตรา ศรีไสว
13 KEX20561748087 คุณภาสินี โม้มกลาง
14 KEX20561748096 คุณวิดา เชี่ยวชาญศิลป์
15 KEX20561748103 คุณปิยาพัชร พิลาสุข
16 KEX20561748119 คุณณัฐนันทพร ธมกรธรรมพล
17 KEX20561748129 อัญชลี กาฬภักดี
18 KEX20561748135 ปารีญา แซ่เล้า (ข้าวปลา)
19 KEX20561793410 สุพรรษา วงศ์ศักดิ์
20 KEX20561793420 นุชจรีย์ ทองละมูล
21 KEX20561923092 สุภาดา ใจปิง
22 KEX20561923104 คุณใบเฟิร์น
23 KEX20561923110 คุณรจนา ที
24 KEX20561923120 น.ส ชัชญา นนท์ปัญญา
25 KEX20561923130 วรรณภรณ์ โม้เมือง
26 KEX20561923144 กิ่งการณ์ ปัญญาปัน
27 KEX20561923150 กนกวรรณ พละศูนย์
28 KEX20561923168 ฐานิกา อินทะ
29 KEX20561923170 นางสาวสุมิตรา ศรีสกุล
30 KEX20561923184 มณฑิรา พรมคำติ้บ
31 KEX20561923198 คุณริยา
32 KEX20561923208 คุณทศพล ธนะพันธุ์
33 KEX20561923216 นิศารัตน์ ขจรกล่ำ
34 KEX20561923224 อัยดา ลิวันโน
35 KEX20561923238 จิลาภรณ์ พงษ์พินิจภิญโญ
36 KEX20561923242 วรรณวิสา ดำยศ
37 KEX20561923256 ฐาปนี สินสมบูรณ์
38 KEX20561923266 น.ส พิมผกา จันทองดี
39 KEX20561923272 ศิริรัตน์ ประชาสุข
40 KEX20561923286 อทิตยา ฮีมลาด
41 KEX20561923294 นัถญา ศิริเกต
42 KEX20561923302 คุณวราภรณ์ สุดสนอง
43 KEX20561923318 กิสตีนา ปาซู
44 KEX20561923320 Cham Cham
45 KEX20561923338 สรัญลักษณ์ ล้ำประเสริฐ
46 KEX20561923340 น.ส.เปมิกา คุรุ
47 KEX20561923356 พรรณี? จันทร์หอม
48 KEX20561923362 พรชิตา เอกศรี
49 KEX20561923376 พลอยระวี แก้วลำใย
50 KEX20561923384 พัชรนันท์ คงเจริญ
51 KEX20561923390 ธีรพร อ่อนพุ่ม
52 KEX20561923408 คุณนิรชา
53 KEX20561923414 ชวัลนุช พุทธา
54 KEX20561923424 ภัษญดา สุทธิพิทักษ์
55 KEX20561923434 สุวิชา อินทรียวงศ์
56 KEX20561923442 คุณชลธิชา สุกร
57 KEX20561923450 รัตนาวดี อาการ
58 KEX20561988658 คุณเสาวนีย์ บุญกะยะ
59 KEX20562058084 วาซีมา ริตศิลา
60 KEX20562129156 คุณมิ้ว
61 KEX20560359944 คุณวิชชุรีย์
62 KEX20561747688 ชญานุศภัฒค์ ถาบัญฑิต
63 KEX20561747690 คุณอนงค์ทอง กายชัยภูมิ
64 KEX20561747703 ธีระชัย แก้วเกลี้ยง
65 KEX20561747719 Yp Yodploy
66 KEX20561747728 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงสิม
67 KEX20561747737 วิชุดา ศรีสุธรรม
68 KEX20561747748 น้องบีม
69 KEX20561747759 ปิยะพร สุวรรณบริบูรณ์
70 KEX20561747763 คุณฟลุก
71 KEX20561747775 คุณปวีณา สาครแก้ว
72 KEX20561747780 คุณภัททิยา แก้วสกุล
73 KEX20561747793 นายวงศกร คำประสิทธิ์
74 KEX20561747805 คุณลูกน้ำ
75 KEX20561747817 น.ส.พัชรี บุญดอนไพร
76 KEX20561747827 สุนิสา สงฆ์พัฒน์
77 KEX20561747833 คุณขวัญ
78 KEX20561747846 คุณจินดาพร พันโท
79 KEX20561747850 ทักศิณา ดอกกระโทก
80 KEX20561747866 นิภา บางสาลี
81 KEX20561747878 คุณดวงพร นัทสุทธิ์
82 KEX20561747887 คุณยี ยศสุวรรณ
83 KEX20561747897 สาวรีย์ จันทร์คำ
84 KEX20561747907 น้ำทิพย์ บริสุทธิ์
85 KEX20561747910 คุณวารุณี บุษบา
86 KEX20561747929 นันธิยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
87 KEX20561747935 คุณมินตรา คำเฮีย
7
/3/65
 
1 KEX20553364940 คุณพี่ณี
2 KEX20564536804 ทรรศนีย์ เเจ้งอิ่ม
3 KEX20564536817 กัญญาภัทร วังภูมิใหญ่
4 KEX20564536822 จีระวัลย์ มะลัยวงศ์
5 KEX20564536838 คุณปราณี สามทองกล่ำ
6 KEX20564536842 เมธา พรหมหาราช
7 KEX20564536859 กัลยา สุภาพ
8 KEX20564536862 สมฤดี ดวงจันทร์
9 KEX20564536876 ดวงฤทัย ผิวเงิน
10 KEX20564536886 นางสาวพรทิพา บุญสวา
11 KEX20564536895 คุณชัยเดช เทียนทอ
12 KEX20564536904 นางสาวสุธิตา รุ่งเรือง
13 KEX20564536910 ฉัตรฉวี พลมา
14 KEX20564536927 น.ส.บัญฑิตา พันธ์คูณ
15 KEX20564536936 ชฏพร พร้อมสูงเนิน
16 KEX20564536946 K.แวน
17 KEX20564536950 Prapasara Tuan
18 KEX20564536979 วิลัย อุดหนุน
19 KEX20564536987 สุภาพร เกษรเหมืองเอราวัณ
20 KEX20564536994 นส.นพวรรณ เรืองสมุทร
21 KEX20564537002 คุณยศวดี พุทธิกุล(ยุ้ย)
22 KEX20564537018 น.ส.ญาณิศา ยุระตา
23 KEX20564537029 เสาวภา ไภยจินดา
24 KEX20564537037 คุณฉวี ภูมาดฝน
25 KEX20564537045 จันทกานต์ อ้อยกลาง
26 KEX20564537050 สุภาวดี วงค์คำจันทร์
27 KEX20564537060 น.ส.ศิริพร ชินนะ
28 KEX20564537076 ลลิตา สุราทิพย์
29 KEX20564537080 สิรินรัตน์ รอดขาว
30 KEX20564537098 นางสาวเกศรินทร์ ติ๊บทะวงค์
31 KEX20564537108 น.ส.ขวัญเรือน พรมพนัส
32 KEX20564537111 คุณรวรรณดี หมุด
33 KEX20564537125 คุณมาย
34 KEX20564537143 พรเพ็ญ โพธิ์เจริญ
35 KEX20564537151 คุณดารารัตน์
36 KEX20564537160 อรทัย อินทร
37 KEX20564537173 ปฏิญญา เป็งคำมา
38 KEX20564537182 นางสาววรนุช เกิดศรีทอง
39 KEX20564537195 นางสาวศิริลักษณ์ แสงดาว
40 KEX20564537200 สุรศักดิ์ แสนสี
41 KEX20564537219 ศศิธร ขันคำ
42 KEX20564537228 วราภรณ์ ศรีนาคา
43 KEX20564537237 Yupar
44 KEX20564537248 จิรวดี ภูวิลัย
45 KEX20564537254 นางสาวอุมาพร สันธนะศักดิ์
46 KEX20564537261 วนัชพร จิรนันท์ไพบูลย์
47 KEX20564537277 เสาวลักษณ์ สร้อยฉิม
48 KEX20564537281 วิลัน นะวรรัมย์
49 KEX20564537290 เบญจรงค์ เขื่อนคำ
50 KEX20564537304 น.ส.บุษกร เข้มอาจ
51 KEX20564537319 นายวีระยุทธ์ สร้อยมยุรา
52 KEX20564537320 คุณกิตญาดา มงคลสันติสุข
53 KEX20564537330 กีรติการ อร่ามฉิม
54 KEX20564537342 ชลธิชา สิทธิคง
55 KEX20564537351 ศศิวิมล มณีสิริมงคล
56 KEX20564537360 รัชธิภัช
57 KEX20564537376 จารี หาญนอก
58 KEX20564537388 สุภาภรณ์ ดากะบุศย์ (จิ๊บ)
59 KEX20564537391 น.ส.สุนีย์ บุตรประวัติ
60 KEX20564537405 วิชุดา เกิดเจริญ
61 KEX20564537415 กนิษฐา ลอยนอก
62 KEX20564537437 อาภาพัชญ์ วงบุตร
63 KEX20564537445 วิรินดา จิตประเสริฐ
64 KEX20564537456 ณัชฌากร
65 KEX20564537462 คุณภูริชญา พนาสันติภาพ
66 KEX20564537479 คุณสิริพร พูนทรัพย์
67 KEX20564537484 ฮันนาน เจะหมัด
68 KEX20564537496 พันธวดี เสถบุตร
69 KEX20564537505 คุณวัชรี
70 KEX20564537513 คุณธนันท์ชนก อภิวัชร์ชานนท์
71 KEX20564537524 จิราภรณ์ คุณวงศ์
72 KEX20564537531 พิไลพร วรรณดี
73 KEX20564537542 จิตรา แช่หย่าง
74 KEX20564537550 ปกามาต ศรีรักษา
75 KEX20564537563 ชานนท์ เสาเปรีย
76 KEX20564537575 จารุวรรณ(กุ๊กไก่)
77 KEX20564537588 กฤษฎา สว่างศรี
78 KEX20564537599 น.ส.ชลธิชา พรมบุตร
79 KEX20564537600 อรอมล นราจันทร์
80 KEX20564537612 คำพัน โภคาพานิช
81 KEX20564537624 นางสาวกัลยา ชัยมุงคุณ
82 KEX20564537636 จุฬารัตน์ สุขเกษม
83 KEX20564537649 เกศวรินทร์ บุญภา
84 KEX20564537650 น.ส.ณัชชา สุขสวย
85 KEX20564537666 ศศิธร กฤษฎาภินิหาร
86 KEX20564537674 วิลาวรรณ มะหะหมัด
87 KEX20564537689 เพ็ญพิชชา ชูสง่า
88 KEX20564537695 คุณฐิติมา จำปามูล
89 KEX20564537700 อัจฉรัตน์ ลือเลิศ
90 KEX20564537718 ขวัญระวี สุขเจริญ (อีฟ)
91 KEX20564537726 น้องข้าว
92 KEX20564537733 สุภานัน. สินธุมา
93 KEX20564537748 ปิยวรรณ ตรีรัตนาพร
94 KEX20564537759 นางสาว พรนภา
95 KEX20564537767 Jaruwan on
96 KEX20564537778 วันวิสา สวนนิ่ม
97 KEX20564537786 สุนิสา ยอดจิตร์
98 KEX20564537795 ขวัญระวี สุขเจริญ (อีฟ)
99 KEX20564537808 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยอดชรูด
100 KEX20564537810 สุณิสา
101 KEX20564537828 พรพรรณ์ ขุนหมื่น
102 KEX20564537839 น.ส.น้ำฝน เพลินหัด
103 KEX20564537840 นางสาวณิชา สาธุจรัญ
104 KEX20564537855 น.ส.ภุมรัตน์ ยอดดอนไพร
105 KEX20564537877 ณัฐณิชา. แสนบุญ
106 KEX20564537889 เพ็ญศิริ เรียนคำภีร์
107 KEX20564537906 นส.ณัฐสุดา น่วมภา
108 KEX20564537911 นันทกานต์ อุตระนะ
109 KEX20564537927 สุนิษา ยิ้มใหญ่หลวง
110 KEX20564537937 อุไรภรณ์ ไชยศรี
111 KEX20564537941 นงนภัส. สิงห์ตัน
112 KEX20564537950 นางสางอภิษฎา อุปสอด
113 KEX20564537966 น้ำเหนือ?
114 KEX20564537973 สุกัญญา พลับจร
115 KEX20564537988 Noung Bee
116 KEX20564537995 น.ส.สุพรทิพย์ อภิรมย์เมธี
117 KEX20564538006 นางสาวศิริวัลย์ ชำนาญใช้ (ตุ๊กติ๊ก)
118 KEX20564538015 นางสาวทัศนียา ดาจง
119 KEX20564538026 ธัญกมล อินทจันทร์
120 KEX20564538039 ชาลิสา เกษสมุทร
121 KEX20564538040 น.ส.นาตยา มะติมุ
122 KEX20564538054 อารีนา มูซอ
123 KEX20564538065 คุณแก้ว
124 KEX20564538087 กัญญ์ดา ดอนกวนเจ้า
125 KEX20564538096 K.กนกรัตน์ สุขเฉลิม
126 KEX20564538104 ณฐมน หนองทุ่ม
127 KEX20564734325 ปภากร อนิสสิต
128 KEX20564734335 สมฤดี ตันเจริญ
129 KEX20564734347 กฤษฎี แก้วบุญคำ
130 KEX20564734352 กนกรัตน์ กุศลานุคุณ
131 KEX20564734369 นายจิรายุทธ มาทะลาด
132 KEX20564734371 สมควร กองขุนชาติ
133 KEX20564734388 ณัฐภูมิ ทองคำ
134 KEX20564734397 สุพรรษา อ่อนศรี
135 KEX20564734400 นายจตุพล ศรีจันดา
136 KEX20564734419 วิลาวัณย์ ชูมงคล
137 KEX20564734429 คุณประภา มะลิเผือก
138 KEX20564734437 ดำรงศักดิ์ หิมพานต์
139 KEX20564734442 จิตรติมา ดวงทะนิล(กะขนาดฟัน)
140 KEX20564734459 พรชนก ปิกหลก
141 KEX20564734465 นายกิตติศักดิ์ แก้วท้วม
142 KEX20564882246 แพรว อริสศรา
143 KEX20564882250 แคทริยา สำราญกิจ
144 KEX20564882262 อริยา ยะโสทะโร
145 KEX20564882272 คุณกาญจน์
146 KEX20564882286 น.ส.ภาวนา ลาวันนา
147 KEX20564882298 คุณฟิล์ม
148 KEX20564882302 ฐิติรัตน์ ผันบาง
149 KEX20564882310 รัฐวิุฒิ ทองทิพย์
150 KEX20564882324 อัญธิญา ผลเลิศ
151 KEX20564882332 สุกัญญา มานะศรี
152 KEX20564882346 ณิชาภัทร มณีนพ.
153 KEX20564882354 น.ส.พรรณณี แจ่มสว่าง (ปุ้ย)
154 KEX20564882366 น.ส.นูรอาตีกะห์ การีฮี
155 KEX20564882376 คุณวิชุตา ดิษธะมาศ (ตัวเล็ก)
156 KEX20564882388 เกรษรินทร์?  เริงวัย
157 KEX20564882392 คุณ สุกานดา มุตะมะ
158 KEX20564882404 ดวงพร กองพรม
159 KEX20564882410 นางสาวน้ำทิพย์ กระจ่าง
160 KEX20564882420 น.ส.เบญจมาศ พัฒนโชติ
161 KEX20564882432 เสาวนีย์ แสงหลู่
162 KEX20564882440 วรรณวิสา นันทแก้ว
163 KEX20564882450 ดวงกมล คงขึม
164 KEX20564882460 ศุภัคพร พูนสำราญ
165 KEX20564882472 นางสาววัชรากร จำรัส
166 KEX20564882480 วราภรณ์ รถณรังษี
167 KEX20564882494 น.ส.วันทกานต์ บุตรฉัตร
168 KEX20564882502 อรุณทิพย์ คนยืน
169 KEX20564882510 ลาตีฟะฮ์
170 KEX20564882524 วิภาวดี บุญมาก,
171 KEX20564882532 นางสาวชุติสรา ลำภา
172 KEX20564882542 นางสาวชุติสรา ลำภา
173 KEX20564882550 ปราณี สุริยโสภาพันทธุ์
174 KEX20564882562 สุมินตา บุญมา
175 KEX20564882570 ดลธชา ตรีสุทธาชีพ (ใหม่)
176 KEX20564882584 จิตวรี อินทร์สุข
177 KEX20564882594 จุฑารัตน์ สว่างศรี
178 KEX20564882612 ภัสธร ยอดชัยพฤกษ์
179 KEX20564882626 โบว์
180 KEX20564882630 พี่เบนซ์
181 KEX20564882646 รัชวรรณ หนูยศ
182 KEX20565113950 ลลิล
183 KEX20565113965 พรรณนิภา ทับใจดี
184 KEX20565113970 เจี๊ยบ
185 KEX20565113980 วริศรา อภิธนัตถ์กุล
186 KEX20565113995 ปุญชรัสมิ์ ตั้งสุจริตธรรม
187 KEX20565114005 น.ส.ภัทราพร ชินจิรัฐติกาล
188 KEX20565114010 Green Wariya
189 KEX20565114025 สุภรัตน์ บุณยปรีดี
190 KEX20565114030 นางสาวชลิตตา เจริญคุณวิวัฏ
191 KEX20565114045 ชลิตา ซุ่นฮะ
192 KEX20565114050 K. อภิชญา ปลาสุวรรณ์
193 KEX20565114065 ชนัญญา นัยวัฒน์
194 KEX20565114075 รัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง
195 KEX20565114085 เพชรา แสนจ้าง (เมษา)
196 KEX20565114090 ฟ้าหอม ฤกษ์นาวา
197 KEX20565114105 นางสาวธันยพร ทับจันทร์
198 KEX20565114115 เบญญาภา บุญญานุรักษ์
199 KEX20565114120 ธนพร คุ้มกัน
200 KEX20565114130 ณัฎฐ์ชนก เพชรฑูรย์
201 KEX20565114140 น.ส ธิปัตย์ ฮั่วสกุล
202 KEX20565114150 ชาลิสา ใจมุข
203 KEX20565114160 รสิตา แก้ววิเชียร
204 KEX20565114170 ชื่อสุทธิดา ไชยชนะ
205 KEX20565114180 นางสาวปัณฑิตา ศักดิ์สวัสดิกุล
206 KEX20565114195 K’หยดฝน
207 KEX20565114200 วรัญญา เพิ่มพวง
208 KEX20565114215 ชาลิสา เพิ่มสันติพงศ์
209 KEX20565114220 นส. จิรมณฑน์ สิรมาศพันธน์
210 KEX20565114235 พลอยชมพู ผลมาตย์
211 KEX20565114260 น.ส. วิชิตา นันทศรี(เจนนี่)
212 KEX20565114275 พลอยไพลิน ชูรัตน์
213 KEX20565114285 พันตำรวจเอกวิจิตร ฤกษะสุต
214 KEX20565398130 พรพรรณ สังข์สอาด
215 KEX20565398149 ลดาวัลย์ จันทะศร
216 KEX20565398154 สิริลักษณ์ กวยทอง
217 KEX20565398160 .หญิง
218 KEX20565398170 นส. นารี บุญสืบ
219 KEX20565398183 สุนีย์ ศรีละม้าย
220 KEX20565398198 สุภาพรรณ พลอยแดง
221 KEX20565398204 เบญจมาศ? รักประทุม?
222 KEX20565398211 เกษดา มุสิกา
223 KEX20565398223 น.ส.ศุภิสรา พิภู
224 KEX20565514034 คุณฝน
8/3/65
 
1 KEX20560360038 สุพัตรา อ่องสันเทียะ
2 KEX20566871477 สุภัสสรา อันประเสริฐ
3 KEX20566871486 จินดาพร คำตา
4 KEX20566871497 คุณสุดธนา ถาวรไชย
5 KEX20566871505 วรัญญา อมาตยกุล
6 KEX20566871518 พรธิชา บินอารี
7 KEX20566871523 นางสาว พชรพรรณ แสงถึง (โย)
8 KEX20566871534 ขนส่งพรแก้ว
9 KEX20566871546 นางสาวสโรชินี สิทัน (ครูมิวสิค)
10 KEX20566871559 วิ?ชัยศรี? ขอ?กลาง?
11 KEX20566990754 คุณหยก
12 KEX20566990761 สุดารัตน์ แสงตารัตน์
13 KEX20566990779 คุณสายฝน แสงน้ำใส
14 KEX20566990783 น.ส.อุบลวรรณ เพชรห้วยลึก
15 KEX20566990798 พนั?ช?กร? นรสิงห์?
16 KEX20566990808 นันทิตา บินล่าหมาน
17 KEX20566990813 คุณสุกัญญา ทองกำเนิด
18 KEX20566990820 ประภาดา เลิศชะเวียง
19 KEX20566990835 ศุภวัฒน์ นิลรัตน์
20 KEX20566990848 K. Oak
21 KEX20566990853 ธัญลักษณ์ เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์
22 KEX20566990863 พัทธนันท์ กุลดำรงวิวัฒน์
23 KEX20566990870 วนิดา ทัศนา
24 KEX20566990880 อัญชลี ฤทธิศักดิ์
25 KEX20566990897 คุณมิโซ่
26 KEX20566990906 คุณชลธิชา
27 KEX20566990919 อมรรัตน์ แสงม้า
28 KEX20566990929 พิม ปริญญา
29 KEX20566990935 กาญจนภา โภคา (ส้ม)
30 KEX20566990943 คุณมาลี
31 KEX20566990955 ปีปี้
32 KEX20566990962 วรพล ภู่พลอย
33 KEX20566990976 ชนัญปภัสร์ กล้าหาญ
34 KEX20566990993 นส.นุชนารถ พานิชศิริ
35 KEX20566991008 คุณมาลีวรรณ โคตรทุม
36 KEX20566991017 นางสาวทัศนีย์ อุมงค์
37 KEX20566991021 หฤทัย ดวงดารา
38 KEX20566991034 สุกัญญา ทิวะทรัพย์
39 KEX20566991044 ไลนา จินุ้ย
40 KEX20566991055 นรารัตน์ อไพร
41 KEX20566991065 ภาวิกา แซ่โก (ก้อย)
42 KEX20566991079 นางสาว สมหญิง หัตถ์ชนะ
43 KEX20566991080 วลัยพร (เหล่าซรือป๊อป)
44 KEX20566991096 นส. ไพรินทร์ เนธิบุตร
45 KEX20566991106 คุณกมลนันท์ สุขตาม
46 KEX20566991119 พนิดา หัดสิม
47 KEX20566991126 รัชฎา จันทร์ประเสริฐ
48 KEX20566991135 คุณโบ
49 KEX20566991141 น้อยหน่า
50 KEX20566991155 คุณ วารุณี พลเมือง
51 KEX20566991162 มัทรี ภูมิภักดิ์
52 KEX20566991172 ธนันญา นาคอุดม
53 KEX20566991185 คุณมัจฉา แก้วสองศรี
54 KEX20566991193 นางวิลาวัลย์ ยศปัญญา.
55 KEX20566991202 พิมพ์ชไม บูรณมาศสิริ
56 KEX20566991214 ประภาพร ถาวรชีพ
57 KEX20566991229 น.ส.เพชรรัตน์ เข็มเพชร
58 KEX20566991235 พรชิตา แก้วมั่งเมือง
59 KEX20566991240 นางสาวน้ำทิพย์ เจียมวิจิตร
60 KEX20566991250 ภคภรณ์ บัวบาน
61 KEX20566991264 ประภัสสร (ส้ม)
62 KEX20566991279 สุริสา ปิ่นแก้ว
63 KEX20566991283 ทรงฤทธิ์ เกษสำโรง
64 KEX20566991297 น.ส. พรพิมล หนูสุวรรณ์
65 KEX20566991300 กิตติพันธ์ แย้มศรี
66 KEX20566991313 น.ส.ธารทิพย์ กล้าอยู่
67 KEX20566991327 นุจรี แซ่ตั้ง
68 KEX20566991332 นางสาวสุดารัตน์ ภูต้อม
69 KEX20566991342 น.ส.ภูริดา สุกกรี
70 KEX20566991351 น.ส. สุวณิช ปุยประเสริฐ
71 KEX20566991379 บุญส่ง สิงหาวงค์
72 KEX20566991388 กานดา สานคล่อง
73 KEX20566991390 น.ส.ชญานิศ คำภิโล
74 KEX20566991409 จิราภรณ์ ขาวคล้ายเงิน
75 KEX20566991410 หรรษา รภาจิตติกุล,
76 KEX20566991425 คุณจริยา พันธา
77 KEX20566991436 ฐิติพร
78 KEX20566991448 ว่าที่ร.ต.หญิง พรชิตา แป้งหอม
79 KEX20566991455 K.Naing
80 KEX20566991461 ดาวเรือง สีไชย
81 KEX20566991473 วนิดา อภินันท์วงษา
82 KEX20566991492 เกษสุรางค์ บุญจอม
83 KEX20566991503 ณยนุช? สอนแก้ว?
84 KEX20566991521 พิมพ์
85 KEX20566991539 ตาหวาน
86 KEX20567043062 คุณพรชัย ปัจฉิม
1/3/65
 
1 KEX20553365368 นางสาวนาฟีซะ มะเซ็ง
2 KEX20553365782 คุณจิน
3 KEX20553602194 เอมมี่ พรประมวล
4 KEX20554752325 คุณแนน
5 KEX20554752335 ศศิธร กิตติสารวัณโณ
6 KEX20554752340 พัชณีกร บุญถึง
7 KEX20554752354 คุณก้อย
8 KEX20554752361 คุณบานเย็น สีสุราด
9 KEX20554752377 คุณไหม.
10 KEX20554752380 นายกาลัญญู ตาแดงสาย
11 KEX20554752394 สุพรรณี ศรีบุญโสม
12 KEX20554752404 นางสาวยุพิน จันเกษม
13 KEX20554752412 K.Air
14 KEX20554752422 กมลลักษณ์ บุญชู
15 KEX20554752434 ปิยะดา ทองขาว
16 KEX20554752448 นางสาวประกายเดือน วงศ์ศรี
17 KEX20554752453 นฤมล โมลาลาย
18 KEX20554752466 ยุภาพร เจิมขุนทด
19 KEX20554752476 นิภาวรรณ สมภักดี
20 KEX20554752484 วรรณิศา ผลไม้
21 KEX20554752491 รัชวิน สกุลมา
22 KEX20554752502 ฐิติมา สืบกินร
23 KEX20554752516 คุณดาว
24 KEX20554752523 สุพัตรา แสนมะโน
25 KEX20554752534 ชนกานต์? ณ?
26 KEX20554752543 คุณปวันรัตน์ โกเมนเอก
27 KEX20554752553 วชิฏา เต่าแก้ว
28 KEX20554752563 ประสิทธิ์ นอก
29 KEX20554752578 ณัฐชญา สังข์คำภาร์
30 KEX20554752581 สุพัชชา สุวรรณจันทร์
31 KEX20554752591 กรรณิการ์ จุรารม
32 KEX20554752601 นางสาวพิกุล พลแมน
33 KEX20554752611 เขมาพร อังกุลดี
34 KEX20554752626 มาริสา จันไชยยศ
35 KEX20554752631 คุณอารียา เบ็คคา
36 KEX20554752646 นางสาวธัญสินี ( ฝ้าย )
37 KEX20554752652 สมบัติ อ่อนน้อม
38 KEX20554752666 กมลวรรณ เพ็ชร์งามพะเนาว์
39 KEX20554752672 คุณปัณณิกา เสนามิตร
40 KEX20554752682 คุณมญชุดา ด้วงเผือก
41 KEX20554752694 คุณโสภิดา จงจำ
42 KEX20554752700 ภคมน เพิ่มอณิชกุล
43 KEX20554752714 อนัญญา กูลรัตน์
44 KEX20554752721 นพภัสสร โตวิทยะ
45 KEX20554752732 มนัสวีร์ จิตรกว้าง
46 KEX20554752744 อรุณจี วิจารย์ชัยศรี
47 KEX20554752752 จุฑามาศ มีล้อม
48 KEX20554752768 สิริรัตน์ จันทร์นาลาว
49 KEX20554752772 ดวงพร สอนสา
50 KEX20554752787 สุตาภัทร ทุมมานนท์
51 KEX20554752794 เปี่ยมสุข
52 KEX20555357426 .คุณฟ้า
53 KEX20555357435 .Htay Thandaroo
54 KEX20555357445 พิมพ์ลภัสร์ เรือนธรรม
55 KEX20555357454 คุณพิมพิไล ทองนิ่ม
56 KEX20555357465 S?fia Yamo
57 KEX20555357472 อลิษา พลราชม (ครูอีฟ)
58 KEX20555357481 สุนัน ศักดิ์สิทธิ์
59 KEX20555357492 อมรรัตน์ ไชยลุม
60 KEX20555357509 กัลยาณี ยกเทพ
61 KEX20555357515 ซื่อน.ส.นิภาภรณ์ วรรสาร
62 KEX20555357528 คุณชมชนก
63 KEX20555357539 คุณสุพรรษา
64 KEX20555357544 ดอกแก้ว ชูบุญ
65 KEX20555357559 อรปรียา หล้าป้อ
66 KEX20555357565 คุณสุภาวดี ทองผาโกมล
67 KEX20555357570 ไชยวัฒน์ จีนเมือง
68 KEX20555357596 อนุชา พรายละหาร
69 KEX20555357608 นางสาวกนิกนันท์  ปัญญาไว
70 KEX20555357618 คุณอารียา ผึ่งสิงห์
71 KEX20555357626 นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอน
72 KEX20555357636 น.ส.ขวัญใจ คลี่เกษร
73 KEX20555357658 จินตนา? ทรัพย์วิทยานนท์?
74 KEX20555357667 อภิญญา คำแก้ว
75 KEX20555357678 น.ส.สุนิสา บุญพงษ์
76 KEX20555357689 คุณหญิง
77 KEX20555357690 นิลัน อบมาสุ่ย
78 KEX20555357701 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีคำพา
79 KEX20555357713 สุภาวรรณ มงคลสุภา
80 KEX20555357726 จิรนันท์ ไวยะราบุตร
81 KEX20555357730 น.ส.วิลาสินี สุวิชา
82 KEX20555357746 คุณจัน
83 KEX20555357755 เปรี้ยว ร้าน
84 KEX20555357763 คุณดารินี พรมลุน
85 KEX20555357779 วรรณิศา หมื่นปา
86 KEX20555357783 น.ส.ระพีพรรณ บุญกัน
87 KEX20555357798 Sujitra Kongkham
88 KEX20555357801 บังอร สระทองทา
90 KEX20555357829 ธันย์ชนก หมัดโส๊ะ
91 KEX20555357842 วิรุฬห์ ประเทืองสิน
92 KEX20555357852 จิรดา ไชยวงษ์
93 KEX20555357861 ธนวันต์ หิรัญญาภรณ์วิชัยสำรอง
94 KEX20555357873 นายกฤษณะ พ่วงฟัก
95 KEX20555357882 นาย จิรพันธ์ พุทธพงษ์วิไล
96 KEX20555357892 นายยุทธพงษ์ จินากูล
97 KEX20555357905 สุภมิตร พลเดช
98 KEX20555357913 นางสาวอภิรดี เทพา
99 KEX20555357928 พัชรินทร์ ศิริจิตร์
100 KEX20555357934 คุณนสนัทธิวรรณ ขวัญเมือง
101 KEX20555357943 วราภรณ์ ปานนุ่น
103 KEX20555357966 คุณสโรบล สายยะวงศ์
106 KEX20555357998 อัจฉรา ช่ำชอง
108 KEX20555358017 วริษา ถุงแก้ว
109 KEX20555358024 ลลิตา ประดาศักดิ์
110 KEX20555358037 ลลิตา ประดาศักดิ์
111 KEX20555358047 ญานิกา งามพร้อม
112 KEX20555358055 วิภาวี บุญอาภา
113 KEX20555358067 อัจจิมา ทีคะพันธ์ (พิมพ์)
114 KEX20555358075 นางชนนิกานต์ นิมิศิลป์
115 KEX20555358084 ศุภร เกิดเหมาะ
116 KEX20555358096 วิภาพร กลิ่นกุหลาบ
117 KEX20555358109 น.ส.ณัฐสิยาภรณ์ มูลเอก
118 KEX20555358118 .เเต๋น
119 KEX20555358127 ช่อผกา ภูมิภูเขียว(โอ๋)
120 KEX20555358134 ปิ่นแก้ว ขานคำภา
121 KEX20555358146 จิตตรา ภูคำสอน
122 KEX20555461510 Bow natnaree
28/2/65
 
1 KEX20547908395 จิติกาญจน์ เรกะ ฮิโรเซะ
2 KEX20553364368 กนกวรรณ ขุมทรัพย์
3 KEX20553364374 ทัศนีย์ เทนคำเนาว์
4 KEX20553364384 สุพัตรา พรชัย
5 KEX20553364398 นส.สุพรรษา เพชรมณี
6 KEX20553364406 อุดมลักษณ์ สุขคำมา
7 KEX20553364410 น.ส.ฉัตรลดา วีระศักดิ์
8 KEX20553364430 คุณ หวาย
9 KEX20553364448 นุภา เกตุการณ์
10 KEX20553364456 วารุณี ไพรเขียว
11 KEX20553364462 อภิญญา สมัครการ
12 KEX20553364470 น.ส.จุฑามาศ วีระพัง
13 KEX20553364488 คุณหมิงจู
14 KEX20553364492 บุญทัน กุลทอง
15 KEX20553364506 นางสาวกนกลดา นันทโชติ
16 KEX20553364514 วรรจชนก สีม่วง
17 KEX20553364520 คุณนิสรินท์ สะมะแอ
18 KEX20553364538 สุดารัตน์ ลืมกลืน
19 KEX20553364544 รอสณี อาลี
20 KEX20553364560 นางสาวโสริยา เตาวาน
21 KEX20553364578 สุดารัตน์ กองทุน
22 KEX20553364580 วรรณวลี ร่มวาปี
23 KEX20553364606 ณัฐกานต์ เหล็กกล้า
24 KEX20553364612 ลัด?ดา?วัลย์? จิ?นะ?สะ?ทุ่ง
25 KEX20553364620 อารีรัตน์ ไกรบุตร
26 KEX20553364630 ชฎาพร ท้าวดี
27 KEX20553364646 สิริธนา พันธวงศ์
28 KEX20553364650 สุพรรษา เจริญคุณ
29 KEX20553364660 คุณโกโก้
30 KEX20553364672 น.ส.สุกัญญา คนดี
31 KEX20553364680 คุณทิตยา
32 KEX20553364698 ศิรประภา นามโคตร
33 KEX20553364700 ปนัดดา ปลุกใจ
34 KEX20553364712 กาญจนา สังข์ด้วงยาง
35 KEX20553364724 น.ส.รวีภัทร อุทัยเลี้ยง
36 KEX20553364738 อรวรรณ รักสกุล
37 KEX20553364744 อมรรัตน์ พวงมาลา
38 KEX20553364752 นส.ณัฏฐพัชญ์ ตรีรัตนนุกูล
39 KEX20553364766 นายสมควร ธิศักดิ์
40 KEX20553364778 คุณภัทราภา พัฒนพีระเดช
41 KEX20553364788 บุณยาพร นรมาตย์
42 KEX20553364792 วรรณภามาศ ทิวกาล
43 KEX20553364802 คุณอ้อ
44 KEX20553364820 สุกัญญา สุขญาติ
45 KEX20553364836 กิตติยา อุปชัย
46 KEX20553364844 กาญจนา แสงสุวรรณ
47 KEX20553364850 นันทนา อินทวัฒน์
48 KEX20553364868 คุณซียะ
49 KEX20553364870 บัวลอย เพ็ชร์ตะกั่ว
50 KEX20553364886 กชพร ศรีชัยทอง
51 KEX20553364896 สุภลักษณ์ วิรุณรัศมี
52 KEX20553364906 รัชนีพร คณะแพง
53 KEX20553364910 ธรรมธิดา ชูศรีทอง
54 KEX20553364924 บุญญิสา คุ้มภัย
55 KEX20553364936 คุณจุติมา พณิชประเสริฐ
56 KEX20553364956 พัณนวดี อังสวัสดิ์
57 KEX20553364964 Nway Lin Soe @ แคทเธอรีน
58 KEX20553364978 สุมาลี จันใด
59 KEX20553364988 ปวีณา ปิ่นทอง
60 KEX20553364992 คุณนุชนาถ
61 KEX20553365000 Khushi Mtr
62 KEX20553365010 อรพิน แช่เหลาะ
63 KEX20553365024 กนก ญาดา
64 KEX20553365036 น.ส.เกศราภรณ์ สิมพันธ์
65 KEX20553365046 น.ส.ปณิดา อินอุ
66 KEX20553365058 อุมาพร ชลภูมิ
67 KEX20553365064 ภัคศรันย์ แก้วรักษ์
68 KEX20553365076 น.ส.สินจัย จันแปงเงิน
69 KEX20553365080 นางสาวพรรณทิพย์ วรางคณารัตน์
70 KEX20553365092 อนุสรา หัตถกอง
71 KEX20553365100 จันธิมา นามพรม
72 KEX20553365110 มัณทนา จันทาทุม
73 KEX20553365120 กิตติยา
74 KEX20553365132 ระมัย เฉียบแหลม
75 KEX20553365148 อรพิน แช่เหลาะ
76 KEX20553365152 สุพัตรา หมวกแก้ว
77 KEX20553365176 น.ส.กรกช ทับจาก
78 KEX20553365180 ณัฏฐ์รญา ธนวิมลนันท์
79 KEX20553365190 วรนุช บุญเลห์
80 KEX20553365206 คุณมินตรา ขันธ์เครือ
81 KEX20553365218 คุณสริญญา นาคขาว
82 KEX20553365224 นางสาวนุชจรินทร์ บุตรตา
83 KEX20553365238 นางสาววริศรา ศรีสุข
84 KEX20553365240 วารุณี ปานนอก
85 KEX20553365256 ปัณฑิตา คำใจ
86 KEX20553365260 ทัศนีย์ สายสุริยา
87 KEX20553365274 คุณศุภ?สกุล? (ฝน)?
88 KEX20553365286 ทัสนันทน์ เทพวงษา
89 KEX20553365296 วงศ์วริศ นามมะลิธนาสิริ
90 KEX20553365302 นางกันยากร เหลืองสุดใจชื้น
91 KEX20553365316 ชลิตา วรฉัตร
92 KEX20553365322 พลอย
93 KEX20553365332 นางสาวดลยา ครองยุติ
94 KEX20553365346 ฐาปนี ศุภกิจวัฒนา
95 KEX20553365358 นภัสดา ลิ้มสงวน
96 KEX20553365372 คุณคัทณวรรณ สิงหเสม
97 KEX20553365380 ชนิภา เอมโอน
98 KEX20553365392 กมลวรรณ์ เทียมมาลา
99 KEX20553365404 สิริพัชร สุวรรณสุขสิริ
100 KEX20553365412 สิริอนงค์ ศิริพันธุ์
101 KEX20553365426 ลักษมณวดี ราชาธรรมกุล
102 KEX20553365436 เมวิกา สมคะเน
103 KEX20553365446 นางสาวจรัสโฉม ประทุมเหง่า
104 KEX20553365458 คุณอรทัย
105 KEX20553365464 นส.สุภาภรณ์  จุลเหลา
106 KEX20553365474 น.ส.น้อย พรมมาลา
107 KEX20553365480 มานะ เดชเลย์
108 KEX20553365496 คุณเพทาย
109 KEX20553365502 อัญชลี กาฬภักดี
110 KEX20553365518 น.ส.ธันย์ชนก ประสิทธิ์วุฒิ
111 KEX20553365526 คุณอัจฉรา พุทธรักษา
112 KEX20553365534 น.ส.สุปรีดา ดวงดี
113 KEX20553365540 ทรรศนีย์ เเจ้งอิ่ม
114 KEX20553365552 คุณอ้อม
115 KEX20553365568 กีรติการ อร่ามฉิม
116 KEX20553365570 จิรนัติ พลเจียก
117 KEX20553365588 ปวริศา พูลผล
118 KEX20553365590 นางสาวสุวพิชญ์ จิตวิเชียรกุล
119 KEX20553365602 ชลารัก มากสัชฌุ
120 KEX20553365618 นางสาววัชรินทร์ กุณะพรม
121 KEX20553365624 สถาพร ม้าวบุดดี
122 KEX20553365632 น.ส.อาริตา พรายกระสินธ์
123 KEX20553365640 ระวีวรรณ จิตโตภาส
124 KEX20553365658 คุณดาว
125 KEX20553365664 นฤมล จันทร์เดช
126 KEX20553365676 คุณธันยพร ป่าเกลือ
127 KEX20553365680 ปราณี สามทองกล่ำ
128 KEX20553365694 คุณสมบูรณ์ ยานุพรม
129 KEX20553365704 วราลักษณ์? ยมจินดา
130 KEX20553365710 ลัดดาภรณ์ ศรชัย
131 KEX20553365720 สรินรัฐ เสริฐศรี
132 KEX20553365730 น.ส.สมปรีฎา ชัยศรีจันทร์
133 KEX20553365742 สุภาพร ก้านอินทร์
134 KEX20553365752 ชลนิชา ศิริชัย
135 KEX20553365760 สุพัตรา วงศ์คำพา
136 KEX20553365776 คุณกมลชนก กลั่นพิกุลทอง
137 KEX20553365796 ไอลาวัลย์ ลิละคร
138 KEX20553602170 นางสาวฐิตินาถ หาคำ
139 KEX20553602182 พิมพ์พรรณ รอดสู
140 KEX20553602206 นางสาวแววดาว โคตรบุญมี
141 KEX20553602210 นริศรา โกเสนตอ
142 KEX20553602221 พิมประภา จุต้น
143 KEX20553602232 นายวงศกร พะวงษ์
144 KEX20553602249 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์
145 KEX20553602260 รุสลีนา บือราเฮง
146 KEX20553602273 พรทิพย์ ชาติมนตรี
147 KEX20553602283 น.ส.นริศรา ใจซื่อ
148 KEX20553602294 นาย อธิวัฒน์ ปัญญาทิพย์
149 KEX20553602301 นายศุภชัย พันธุ์เขียน
150 KEX20553602312 รอคีน แวนะไล
151 KEX20553602323 ฤทธิชัย จันทร์เกตุ
152 KEX20553602336 ปาริชาติ ก้อนคำ
153 KEX20553602344 ดาวเรือง ขจรนาม
154 KEX20553602353 คุณวนิดา
155 KEX20553602365 คุณเมธนันท์
156 KEX20553602370 น.ส พรนิภา งอยปัดพันธ์
157 KEX20553602385 นางสาวอริษา ศรีกุลกิจ
158 KEX20553602395 ส่ง ประภาวรินทร์ รักอิสสระ
159 KEX20553602405 ชลธิดา หงษ์เหม
160 KEX20553602416 จีรพร สวัสดิกุล
161 KEX20553602428 นางสาวธันยพร เพ็ชรเลิศ
162 KEX20553602439 นันทฤดี มณีวรรณ์
163 KEX20553602445 อุษา มีมานะ
164 KEX20553602451 ธัญพร พิตรปรีชา
165 KEX20553887538 นิภาพร ปังตา
166 KEX20554096006 นิสรา สุดตานนท์
18/2/65
 
1 KEX20536971788 คุณจุฑารัตน์
2 KEX20536971792 น.ส.ปิญาพา ปังอุทา
3 KEX20536971800 น.ส.ณัฐพร อินทร์กอง
4 KEX20536971816 ภัสรา ชาปู่
5 KEX20536971836 ธัญญาณัฐ พันพุทธ
6 KEX20536971844 นางสาวเบญจมาส ยี่สุ่น
7 KEX20536971858 ศตพร แก้วบุตร
8 KEX20536971868 คุณเซน
9 KEX20536971874 อรพรรณ ไกยะวินิจ
10 KEX20536971880 ชื่อน.ส.ขนิษฐา โคตรชมภู
11 KEX20536971894 มัฑณี พุทธวันท์
12 KEX20536971900 คุณพจมาน ไชยบุตร
13 KEX20536971916 วิมลรัตน์ และซัน
14 KEX20536971922 วราลักษณ์ สดุดีพงศ์.
15 KEX20536971936 บุษบา ขำทอง
16 KEX20536971952 น.ส. นิชา ภุมมา
17 KEX20536971960 พัลลภา นามวงษา
18 KEX20536971974 สุคนธ์ บุญแย้ม
19 KEX20536971982 น.ส.ฉัตรวิมล สอนสุภาพ
20 KEX20536971998 คุณสุปรียา สีใจคำ
21 KEX20536972006 คุณอาย
22 KEX20536972018 รชตนันท์ โคตรชมภู
23 KEX20536972024 อาภรณ์ ศรีวลีรัตน์
24 KEX20536972030 นายธนาวัฒน์ บุญซาว
25 KEX20536972042 นภสร น้อยฉวี
26 KEX20536972056 นางสาวสุพัตรา อภิชัย
27 KEX20536972066 ปัทมา จตุรพฤกษ์
28 KEX20536972076 นางสาวโชศิกา คำศรี
29 KEX20536972088 ศรัญญา ผลพฤกษา
30 KEX20536972096 โฟเฟียร์ ชุ่มชื่น
31 KEX20536972104 เดือนเพ็ญ สร้อยคำ
32 KEX20536972118 กมลชนก เล็กประสาร
33 KEX20536972124 ส่ง น.ส.พัชรพรรณ ปรากริม
34 KEX20536972130 ฐิติรัตน์
35 KEX20536972142 ลลิตา รู้บุญ
36 KEX20536972166 นางสาวชลณีย์อุดมประมวล
37 KEX20536972170 จุฑาทิพย์ ประดิษฐ์พงษ์
38 KEX20536972180 คุณโบว์วี่
39 KEX20536972194 วิมลพร รุ่งเรือง
40 KEX20536972202 วรนุช? หนู?เซ่ง?
41 KEX20536972212 นางสาวเพลินจิตร เจริญสุข
42 KEX20536972226 คุณนารี เเซ่เฮ่อ
43 KEX20536972230 บัววัน
44 KEX20536972244 กัญญพัชร สร่างโศรก
45 KEX20536972256 น.ส.กิตติมา รุ่งแสง (แคร์)
46 KEX20536972260 สิริรัตน์ ลุนวิรัตน์.
47 KEX20536972272 น.ส.ขวัญแก้ว แสนสีมนต์
48 KEX20536972280 น้ำทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์กุล
49 KEX20536972296 น.ส.พนิดา เฉลยอาสน์ (แอม)
50 KEX20536972306 ทศพร หลีพันธุ์
51 KEX20536972310 ณัฐธิดา สาลีพันธ์
52 KEX20536972322 ดวงกมล? พิมสำราญ
53 KEX20536972336 คุณกมลชนก สีกะแจะ
54 KEX20536972348 คุณออม
55 KEX20536972350 นส.อัยลดา ทองแท้
56 KEX20536972368 สุภาพร? สิทธิ
57 KEX20536972374 นางสาวเตือนจิตร ม่วงอร่าม
58 KEX20536972384 คุณน้อย
59 KEX20536972392 คุณปวีณา
60 KEX20536972406 นางสาวศิรินันท์ สุนา
61 KEX20536972416 ศรัญญา พิกุลทอง
62 KEX20536972424 กันติยา เกษโส
63 KEX20536972430 ขวัญใจ ใจพรม
64 KEX20536972448 ณัฐชา สัตย์ซื่อ
65 KEX20536972456 เมเปิ้ล
66 KEX20536972464 นางสาวกุลนิศารัตน์ โภคินเตชสกุล
67 KEX20536972478 พรรณนิกา? ฉิมพารี
68 KEX20536972482 น.ส.ธนิสร พ่อค้า
69 KEX20536972492 ณัฐตรีญา ภักมี
70 KEX20536972500 คุณมล
71 KEX20536972516 พิชญ์สินี คำทิพย์
72 KEX20536972526 น.ส.สายชล? สียางนอก?
73 KEX20536972536 นางรัชนีย์วรรณ์ ตติยนันตกุล
74 KEX20536972540 สุกัญญา IT
75 KEX20537038140 นวคุณ ธนันพัชรกร
76 KEX20537038150 นสต.ธนภพ มูลคำ
77 KEX20537038160 ศิวพร แสงประเสริฐ
78 KEX20537038170 นายภานุวัฒน์ ศุทธางกูร
79 KEX20537038210 อาทิตย์ศวัส อารีรักษ์
80 KEX20537038220 ธันยนันท์ อยู่สวัสดิ์
81 KEX20537038230 ณัฏฐณิชา เลิกม๊อก
82 KEX20537038240 อารีรัตน์ ไกรจำเนียร
83 KEX20537038250 สตรีรัตน์ พันธุพูล
84 KEX20537038260 ยลดา สิทธิเทศ
85 KEX20537038270 คุณ นภาพรรณ
86 KEX20537323475 คุณตูน
87 KEX20537323480 กรรณิกา วิริยะพันธ์
88 KEX20537323495 น ส สายชล ศรีก่ำ
89 KEX20537323500 อาริยา ระดาดก
90 KEX20537323515 วิลาวรรณ พันธ์ชัย
91 KEX20537323520 นารีรัตน์ พ่วงทอง
92 KEX20537323530 ศุภมาส จินตนาวิลาศ
93 KEX20537323545 ยุภาภรณ์ ศรีกะภา
94 KEX20537323555 คุณดิษยารินทร์ วิชาดี
95 KEX20537323575 ชนุตติพร คำตั้งหน้า
96 KEX20537323580 น.ส.กรกมล โสตะจินดา
97 KEX20537323590 นพพัสสร ฉัตรเฉลิม
98 KEX20537323600 นักรบ รักษ์ศรีทอง (พลอย)
99 KEX20537323615 ชัชชญา ชนาดิศัย
100 KEX20537323620 อารีกุล ธนะวงศ์
101 KEX20537323635 วิภาวี พวงมาลัย
102 KEX20537323655 นภสร สุรางค์ไทย
103 KEX20537323665 ศุภลักษณ์? มั่นคง
104 KEX20537323675 ตรีรัก ทองดี
105 KEX20537323690 ชื่อ: โสภิดา จงจำ

1 KEX20530124724 จิตตรา ทุมชะ
2 KEX20530124738 ศศิพร ฮับซัน
3 KEX20530124740 นางสาวสาริยา ภูงามทอง
4 KEX20530124753 รัชดาวรรณ ไชยรา(ครูตุ๋มใหญ่)
5 KEX20530124767 พรรณิการ์แก่งศิริ
6 KEX20530124779 บุสดี มุ่งหมาย
7 KEX20530124785 สายใจ แก้วมูล
8 KEX20530124792 น.ส.สุวรรณดี นาคินชาติ
9 KEX20530124806 นางสาวผุสรัตน์ สายเสมา
10 KEX20530124816 วิลาวัณย์ พุทธโกสัย
11 KEX20530124826 นางสาวบุญประกอบ ศรีวรมย์
12 KEX20530124834 ศิวาพร
13 KEX20530124843 มัสนะฮ์ ปานทอง
14 KEX20530124858 รัชดาพร ธุวานันท์เดโช
15 KEX20530124863 คุณมุธิตา แสนทอง.
16 KEX20530124872 ณัฐกานต์ เรืองศรี
17 KEX20530124883 สายใจ
18 KEX20530124890 อรอนงค์ โหลแก้ว
19 KEX20530124903 นางสาว จุฑารัตน์
20 KEX20530124913 เบียร์ ฉลาดธัญญกิจ
21 KEX20530124929 น.ส. วรินญา
22 KEX20530124930 ปวีณา พลสว่าง
23 KEX20530124944 จินตนา เมืองมี
24 KEX20530124954 ปัทมาพร พิลาธรรม
25 KEX20530124969 คุณฐานิตย์ สกุลพอง
26 KEX20530124973 รำไพ เป็นรงค์
27 KEX20530124983 คุณเมย์
28 KEX20530124990 มาลี ทองชู
29 KEX20530125005 ทองสาเขืยวดวงดี
30 KEX20530125017 อรทัย? พงษ์สุชาติ?
31 KEX20530125023 มะลิ บุญประภัทร
32 KEX20530125035 สุธิดา ไชยหงษ์
33 KEX20530125048 คุณแพม
34 KEX20530125055 จิรัชญา สิริสัณห์(สอง)
35 KEX20530125066 สรินทิพย์ สงครามภักดี
36 KEX20530125075 อุระสา คุ้มบุ่งคล้า
37 KEX20530125080 Daw Hnin Pyae
38 KEX20530125092 จาริยา เขร็ม
39 KEX20530125106 สุนิสา ภิปราย
40 KEX20530125119 กิตติกานต์ ร้านยา
41 KEX20530125124 มณีรัตน์ วงค์เก่า
42 KEX20530125130 นวล (ร้านปณิตาขายของฝาก)?
43 KEX20530125146 นิชิตา บุญเชียร
44 KEX20530125152 ดวงสุดา ไชโสดา
45 KEX20530125162 คุณอัจฉรา รัตนชัย.
46 KEX20530125179 ศิริลักษณ์..โคตะอินทร์
47 KEX20530125186 สุจิตรา วงค์วาส
48 KEX20530125195 ปาริชาติ พรหมรักษา
49 KEX20530125200 น.ส นันธพร
50 KEX20530125211 สมรัก จันทร์ศิริ
51 KEX20530125220 น.ส.วรารัตน์ เนตรวงค์
52 KEX20530125238 ปัทมา พุ่มเพ็ชร
53 KEX20530125245 ณัฐธิฉัตร์
54 KEX20530125256 พนารัตน์ วงศรี
55 KEX20530125261 มุขธิดา จิระบุตร
56 KEX20530125274 ดวงฤทัย เจริญ
57 KEX20530125286 วนิดา อารยะตระกูลลิขิต
58 KEX20530125292 รชตนันท์ โคตรชมภู
59 KEX20530125303 จิราพัชร จรรยาพงศ์
60 KEX20530125316 แสงเดือน แป้นน้อย
61 KEX20530125321 ปนัดดา ยอดทอง
62 KEX20530125335 กานดา วงค์ฤทธิ์
63 KEX20530125349 นฤมล มณีทอง
64 KEX20530125369 น.ส.มาดีห๊ะ เจ๊ะเด็ง
65 KEX20530125373 น.ส? ดลพร? พรหรรษาวิจิต
66 KEX20530125386 Tanya Tan
67 KEX20530125396 มนธิดา โซวอุดมศิลป์
68 KEX20530125409 นิภาพร แก้วนิล
69 KEX20530125412 มินตรา
70 KEX20530125427 นาวสาววิชชุตา สกุณาเรืองศรี
71 KEX20530125436 บุญพจ แซ่จึง
72 KEX20530125444 โสรยา ฝันฝา
73 KEX20530125458 พิมพิไล พาเจริญ
74 KEX20530125469 อัมพร สิงคำ
75 KEX20530125476 น.ส.ยอดหญิง ประกอบธรรม
76 KEX20530125480 โซเฟีย อาแวกะจิ
77 KEX20530125495 ณัฐชา พวงสุดรัก
78 KEX20530125506 อดิศร
79 KEX20530125521 น.ส สุธัญญา ผมทอง
80 KEX20530125539 ชื่อฟ้าใส่
81 KEX20530125540 คุณปุณญตรี แสนบุตร
82 KEX20530125556 น้องดาว
83 KEX20530125566 สุนารี ช่วงถึก
84 KEX20530125573 ชุติมันต์ แทนคร
85 KEX20530125593 นางสาว วิไลวรรณ
86 KEX20530125600 อุษา มุมกลาง
87 KEX20530125616 นารีรัตน์ คงขำ
88 KEX20530125625 มณีรัตน์ พรมจันทร์
89 KEX20530125633 นางสาวสธิศร นามจันทร์ดา
90 KEX20530125641 น.ส.ปิ่นสุดา คุ้มภัยสวัสดิ์
91 KEX20530125659 วิจิตรา (หญิง)
92 KEX20530125669 เอื้อมพร ดำรงสัจจ์ศิริ
93 KEX20530125686 ชมพูพรรณ ฉัตรวิชัย
94 KEX20530125697 คุณยุวมาลย์ พิศวง
95 KEX20530125700 สิรินทิพย์ ยูโซ๊ะ
96 KEX20530125718 ณัฏฐกานต์ มังกรกูล
97 KEX20530125722 วิภา อินวันนา
98 KEX20530125730 ศิราณี? เทียนไชย?
99 KEX20530125746 ปัญจณีย์ คำเครือ
100 KEX20530125756 วัชรพล ทองอยู่
101 KEX20530125762 จีรยา ต่างกลาง
102 KEX20530125776 พิชญาภา ซากาอิ
103 KEX20530125787 ดรุณี สติภพ
104 KEX20530125793 ตรีญาภรณ์ แท่นชัยกุล
105 KEX20530125801 ปริยภัทร แจ้งเหล็ง
106 KEX20530125811 ปิยะนุช จาบทอง
107 KEX20530125825 รสรินทร์ ปั่นขจร
108 KEX20530125836 ชลันรัตน์ พรหมประเสริฐ
109 KEX20530125844 นางสาววิไลภรณ์ นุ่นสพ
110 KEX20530125859 เกตุณพิชฌน์ ณิชกุลธนาพันธ์
111 KEX20530125868 สุกัญญา วิไลรัตน์
112 KEX20530125873 นุชจรีย์ สิทธิพงศ์
113 KEX20530125885 นางสาวศิรดา สูงสกุล
114 KEX20530125899 พิมชนก มูลละออง
115 KEX20530125904 วิสนันท์ สดศรี
116 KEX20530125912 ชื่อ รุ่งนภา
117 KEX20530125925 พรพรรณ เกษมศรี
118 KEX20530125938 น.ส ทิพย์ปัญญา โคชขึง
119 KEX20530125941 ภัสส์อชิรา ปานมี
120 KEX20530125956 ลลิษ อูแด
121 KEX20530125963 สุนิตรา แสงเมือง
122 KEX20530125971 ฐิติรัตน์ ศรีประใหมมั่น
123 KEX20530125980 ขนิษฐา ถกลกวิน
124 KEX20530125991 เดือนเพ็ญ สร้อยคำ
125 KEX20530126003 คุณฟาร์
126 KEX20530126019 หทัยชนก ผ่องแผ้ว
127 KEX20530126020 พัชรี ดีชุ่ม
128 KEX20530126031 วัชราภา จรณศักดิ์สกุล,
129 KEX20530126049 วาทินี คูเจริญไพศาล
130 KEX20530126050 นางสาวดารีสะห์ นาแว
131 KEX20530126069 รัชนีกร พุดตาล
132 KEX20530126078 นางสาวโชติรส เสียบไธสงค์
133 KEX20530126082 เกศรินทร์ ธิศักดิ์
134 KEX20530126095 K.โม
135 KEX20530126106 สุกัญญา เหลืองอ่อน
136 KEX20530126114 หมวย
137 KEX20530126129 นางสาวธนาภา แย้มโพธิ์
138 KEX20530126137 นายคำพอง สาระปัญญา
139 KEX20530126146 คุณอรยา โพธิ์แก้ว
140 KEX20530126150 คุณเบญจวรรณ คำเจริญ
141 KEX20530126160 หนึ่งฤทัย วิชัย
142 KEX20530126175 คุณอังคณา
143 KEX20530126183 ฐิตาภัทร์ แสงอรุณ
144 KEX20530126196 นางสาวอัจฉราวดี นัยนิตย์
145 KEX20530126205 วราลักษณ์? ยมจินดา
146 KEX20530126215 ชุลีพร แสนคำ
147 KEX20530126220 สมหญิง ชินไธสง
148 KEX20530126233 หงส์ กลัดมี
149 KEX20530126241 ดรัญ หทัยพร
150 KEX20530126259 เนตรนภิส สิทธิสุวรรณ
151 KEX20530126268 รัชนี บุญมาเลิศ
152 KEX20530126274 อรกมล สรรพากร
153 KEX20530126289 ธนนพัชร์ ทองจิต
154 KEX20530126299 จริยา เบ้าหล่อ
155 KEX20530126306 นส.ชลธาร สิงห์ทอง
156 KEX20530126315 ธนภรณ์ ป้อมเมือง
157 KEX20530126326 เบญจมาศ สารักษ์
158 KEX20530126330 Chairit Poomkokruk
159 KEX20530126347 ณัฐพล เปี่ยมอยู่
160 KEX20530126375 นาย วิวัฒน์ วนาสุวรรณกุล
161 KEX20530126386 มารีดา ยีหลี
162 KEX20530126425 นายพีรพล? ใจสุวรรณ?์
163 KEX20530126526 นิติพร แก้วสิทธิ์
164 KEX20530126587 ชื่อ: Prapavarinpupae Chanthanakhet
165 KEX20530126630 พงษ์สุทิน เชื้อบริหาร
166 KEX20530126776 สุพรรณญา โค้วสกุล
167 KEX20530126784 คุณสุวิมล
168 KEX20530126793 พรจันทร์ อุ่นใจ
169 KEX20530126833 ศิริลักษณ์ ภูรังษี
170 KEX20530126848 นาง วรัญญา ทักท้วง
171 KEX20530126875 สุวิมล ยาบัว
172 KEX20530126922 วุฒิพงศ์ เพ็งดิษฐ์
173 KEX20530126942 น. ส ไพรวรรณ จันทร์โสภา
174 KEX20530126956 ภัชลี
175 KEX20530126973 วรรณา ทัศนา
176 KEX20530127031 นิพัฒน์ อินทแหยม
177 KEX20530127128 ธนษา หทัยภัทรภิญโญ
178 KEX20530865836 นายสวพล พิลึก
179 KEX20530865844 เบญจพร หอมศักดิ์
180 KEX20530865852 รสสุคนธ์ ฉิมวิเนตร
181 KEX20530865862 สุมิตา พันธุ์มณี
182 KEX20530865872 สาริศา
183 KEX20530865890 สมฤทัย แก้วเก่ง
184 KEX20530865902 คุณปาริชาติ ศรีสุนทร
185 KEX20530865910 กชกร บุญหล่อ
186 KEX20530865956 ชื่อ สลักจิต สุนทรชาติ
187 KEX20530865962 ณัฐ ศิลา
188 KEX20530865970 วารินทร์ โชละเวก
189 KEX20530865980 คุณฤทัยรัตน์ อุนาราช
190 KEX20530865994 คุณน้อย
191 KEX20530866010 อนงลักษณ์ จันทร์ทอง
192 KEX20530866022 น.ส.สุภาวดี ภูโตนนา
193 KEX20530866078 วชิรญาณ์ ทับกลัด
194 KEX20530866080 ประภาสิริ โสดี
195 KEX20530866094 กัณญาภัทร ขวัญมุข
196 KEX20530866100 วิมลพรรณ สอนทอง
197 KEX20530866116 พ็ญศิริ ผายเงิน
198 KEX20530866124 อร
199 KEX20530866130 ม่อน ปิยธิดา
200 KEX20530866148 อริศรา เจริญผล
201 KEX20530866158 ซาลวานา สาแม
202 KEX20530866164 สุภาพร ศรีทองแท้
203 KEX20530866170 ดลยา รัตนสาคร
204 KEX20530866180 วิไลวรรณ แสงจันทร์
205 KEX20530866196 นส.วลิดา ประดับเพร็ช
206 KEX20530866206 น้ำเพชร รามหริ่ง
207 KEX20530866218 พัชรัตน์ ศรีสุข
208 KEX20530866226 ศิริลักษณ์ ภารการ
209 KEX20530866230 พิชญาภร ทองแจ้ง
210 KEX20530866246 สายใจ เทาศิริ
211 KEX20530866250 แพรวา สุธาพจน์
212 KEX20530866262 น้ำหวาน
213 KEX20530866274 กอสุมา คำแหงพล
214 KEX20530866288 คุณกัณฐาภรณ์ พุดงาม
215 KEX20530866298 คุณ? ศรินทิพย์
216 KEX20530866304 พิมพ์พรรณ กอบเพ็ชรหยก.
217 KEX20530866310 ธนพร บุญรัตน์
218 KEX20530866326 ระ?ออ? เชื้อ?เหรียญ?ทอง
219 KEX20530866336 สุนิชชา สกุลศักดิ์ถาวร
220 KEX20530866348 สุภิสร์สรา บุญชู
221 KEX20530866350 รัตนา? ศรีชนะ
222 KEX20530866360 ศรัณย์ภัทร ศิริโสด
223 KEX20530866372 มณฑาทิพย์ ศรีนารัตน์
224 KEX20530866384 การ์ตูน(นิติ)
225 KEX20530866398 ศิริพร ภู่หลง
226 KEX20530866408 ศริลรัชภ์ พรมหู
227 KEX20530866412 สุพรรษา ทอระหัน
228 KEX20530866420 โชติกา พลทิพย์
229 KEX20530866430 คุณ?ธัญญ์? ภักดี?ชน
230 KEX20530866442 น.ส.ธารทิพย์ กล้าอยู่
231 KEX20531043415 ทิพวัลย์ มูลตระกูล
232 KEX20531043428 คุณเกษร ราสุน
233 KEX20531319556 คุณจิรนันต์ พลเกษตร
234 KEX20531319566 .อโนทัย น้ำฟ้า
235 KEX20531319576 น.ส.อัญชลี ทองศรีนวล
236 KEX20531319584 .สุริฉาย เบ้าแก้ว
237 KEX20531319596 UD
238 KEX20531319600 K.สาริศา สุขเรือง
239 KEX20531319610 เกสสุดา
240 KEX20531319620 กัลยา ใคร่กระโทก
241 KEX20531319632 นัฐนิชา เจริญสมบัติ(บีหนึ่ง)
242 KEX20531319642 คุณนิตยา สารทอง
243 KEX20531319650 คุณกนกวรรณ มันตะสูตร

 

15/2/65
 
1 KEX20530126996 ช่างเนส โครงการลาสตอร์ตูกัส
2 KEX20532213852 น.ส.จันทัปปภา นิยมทอง
3 KEX20532213868 สุดารัตน์ เหมมันต์
4 KEX20532213872 คุณ สมถวิล ปรีดาผล
5 KEX20532213882 พัชรี ธนูทอง
6 KEX20532213898 ธัญญรัตน์ อนันต์อรรถกร
7 KEX20532213900 สุกัญญา โยธาทูล
8 KEX20532213910 คุณสุพรรณี งอกงาม
9 KEX20532213928 เพ็ญนภา รัตนบุรี
10 KEX20532213936 สมฤทัย สกุลเต็ม
11 KEX20532213948 คุณ นภลภัส ผลไม้
12 KEX20532213950 สังวร สุภา
13 KEX20532213964 น.ส.สุรัตน์ สารีวงษ์
14 KEX20532213970 คุณดา
15 KEX20532213980 ส่งที่ พนิตตา
16 KEX20532213990 อรวรรณ หินลาศ
17 KEX20532214008 ศิริวรรณ ปักษิณศิริ
18 KEX20532214012 หนึ่งฤทัย อิ่มสำราญ
19 KEX20532214020 สุมินตรา สุวรรณบุตร
20 KEX20532214038 ชื่อเสถียร โคสุวรรณ
21 KEX20532214048 เบ็ญจมาศ พรมแสน
22 KEX20532214058 ชื่อนางสาวธัญสินี ( ฝ้าย )
23 KEX20532214066 จิตนภา อุทัยรัศมี
24 KEX20532214078 ชิตตา กลิ่นเจริญ
25 KEX20532214088 ณิชาภัชฒ แซ่ลี้(แพทตี้)
26 KEX20532214098 ธัญยพัฒน์ ทิพรดากาญจน์
27 KEX20532214100 สินี เมืองคำ
28 KEX20532214116 ธัญณิชา จันทจร
29 KEX20532214122 k.ศิริลักษณ์ ภูฆัง
30 KEX20532214138 รุ่งนิวัฒน์ เปียนขุนทด
31 KEX20532214142 ธิติมา คำพูล
32 KEX20532214154 กิติยา คำหน้อย
33 KEX20532214166 ภาวิณี ศรีทะชิต
34 KEX20532214172 ธิดารัตน์ อุ่นคำ
35 KEX20532214188 นางสาว ขนิษฐา บุญเปรม
36 KEX20532214190 อุดมลักษณ์ แสงดารา
37 KEX20532214202 ธนวรรณ ธรรมมาพา
38 KEX20532214214 คุณสุธิดา สุวรรณวงค์
39 KEX20532214222 หวาน
40 KEX20532214236 คุณอุ๊
41 KEX20532214242 นิรดา รัตนไกรศร
42 KEX20532214250 รตา พิมพาภรณ์
43 KEX20532214266 สลุมพร ทับศรีแก้ว
44 KEX20532214272 คุณบังอร สีนะ
45 KEX20532214284 ชื่อหน่อย
46 KEX20532214296 นฤดี ภาพรกิจเจริญ
47 KEX20532214302 พีรยา ฉ่องกิ่ง
48 KEX20532214312 พจมาน ปรีชา
49 KEX20532214326 สุภาวดี ขวัญแจ่ม
50 KEX20532214332 ทัศนีย์ พันธุ์พรหมา
51 KEX20532214342 พัชริภรณ์ พิชชม
52 KEX20532214354 เย็นจิต ภูวะกง
53 KEX20532214362 K.ปราณี
54 KEX20532214376 วิไลพร
55 KEX20532214386 พรรณิภา พระมล(หนูนาQA)
56 KEX20532214392 จิตราภรณ์ สงวนศักดิ์
57 KEX20532214402 นิตยา ป้อมดงบัง
58 KEX20532214410 ส.อนุลักษณ์ ทับแก้ว
59 KEX20532214426 คุณแนน
60 KEX20532214430 ภาวิกา นิวงษา
61 KEX20532214444 พิศกร สมานทอง
62 KEX20532214450 เย็นจิตร วิชัย
63 KEX20532214468 ชื่อฉัตรมงคล พื้นผักหวาน
64 KEX20532214470 สุกัญญา วัฒนผลไพบูลย์
65 KEX20532214484 ยูสรี มะมิง
66 KEX20532214498 มะลิ ใจตรง(ฝากให้หญิง)
67 KEX20532214500 สังวาลย์
68 KEX20532214512 ปิยะฉัตร กมลรัตน์
69 KEX20532214526 นายปณช จุติสุขสันติ์
70 KEX20532214538 นันทวัน เรืองไชย
71 KEX20532214564 รัชนี  สุทิน
72 KEX20532214572 เจนจิรา จงมีสัตย์ ห้อง(ห้องA3)
73 KEX20532214596 น.ส.วิภาพร ปุจฉาการ
74 KEX20532214666 ณิชาภัทร กิจพาณิชย์เจริญ
75 KEX20532214702 วีระศักดิ์ เลิศบัวขาว
76 KEX20532214722 ณัฐพันธุ์ หอมชื่น
77 KEX20532214748 นางสาวกชสร อารีเอื้อ
78 KEX20532214794 อพิชญา ภู่ประเสริฐ
79 KEX20532214802 น.ส สมฤทัย ดวงอาจ
80 KEX20532214836 นางสาวอารยา แย้มยิ้ม
81 KEX20532214840 จุฑามณี คำฮอม
82 KEX20532214862 น.ส.ศิรินภา พุ่มจำปา
83 KEX20532214942 พรทิพย์ แก้วสุขแสง
84 KEX20532214954 ไชยา ชัยวงษา
85 KEX20532214972 กนกวรรณ นันติตา
86 KEX20532214980 ภัทรา? จีวะ?
87 KEX20532215004 นายสิทธิศักดิ์ เสาะหาได้
88 KEX20532414840 วิภา สนั่นก้อง
89 KEX20532414852 วิสนีย์ ชมภูพื้น
90 KEX20532414864 Kชมพูนุท
91 KEX20532414873 ชื่อขัตติยา โง่นแก้ว.
92 KEX20532414894 ชื่อต่าย
93 KEX20532414909 ศิริพร
94 KEX20532414910 สุวรรณา? มาเมืองปัก
95 KEX20532414926 ธนัญญา แซ่ตัน
96 KEX20532414931 ผุสดี แซ่ด่าน
97 KEX20532414949 นายกิตติ ทองนุ่ม
98 KEX20532414959 วราภรณ์ สิลสอน
99 KEX20532414966 วรรณา นาขามป้อม
100 KEX20532414977 คุณแอน
101 KEX20532414984 วรรณา ศรีดาพิมพ์
102 KEX20532414998 เชาวลิต เหมือนมี
103 KEX20532415004 คุณจิราภรณ์ มะโรงมืด
104 KEX20532415015 อารดา
105 KEX20532415028 สุภาพร? ศรีละโพธิ์
106 KEX20532415039 วรรณิศา หมื่นปา
107 KEX20532415040 คุณตู้  เมว
108 KEX20532415057 กัญญาพัชร. เดชจินดา
109 KEX20532415065 ศิรินทิพย์.พุทธวงค์
110 KEX20532415089 มะนาว
111 KEX20532415099 สุพรรณี ไชยะโม
112 KEX20532415105 ปราณี มาศิริ
113 KEX20532415113 น.ส.วิลัยรัก ชนะการี
114 KEX20532415129 ขนิษฐา ชังปลื้ม
115 KEX20532415135 Name Theda
116 KEX20532415149 สุพร
117 KEX20532415157 สุพัตรา เดชะปักษ์
118 KEX20532415160 พิชญา เกาไศยนันท์
119 KEX20532415178 อภิญญา อิ่มบุญ
120 KEX20532415183 น้ำหวาน
121 KEX20532415198 สุดารัตน์ ชูช่วย
122 KEX20532415209 ชุติมาภรณ์ ค้าขาย
123 KEX20532415212 ปูรณ์ลักษณ์ เปลี่ยนศิลปไชย
124 KEX20532415229 กาญจนา เลี่ยวเส็ง
125 KEX20532415230 ณัทณลัลน์ แก้วซุง
126 KEX20532415240 นายปณช จุติสุขสันติ์
127 KEX20532415250 นางสาวสโรชา ศิริวารินทร์
128 KEX20532415264 อนุวัฒน์ นวมขุนทด
129 KEX20532472315 ส่งที่ พรพรรณ
130 KEX20532719958 หอพักนิชา A104
 
16/2/65
 
1 KEX20530126353 เบญจมาศ วันทองสุข
2 KEX20530126367 ศศิธร  ซื่อตรง
3 KEX20530126391 จินตนา ป้องศรี
4 KEX20530126405 ชลธิชา เหลาทำ
5 KEX20530126419 K.เชาวลิต วรรณรี   (เบิร์ด)
6 KEX20530126433 น.ส กฤษฤทัย ไชยคินี 266/196 ม.3
7 KEX20530126449 น.ส.อัศมา สาและ
8 KEX20530126450 สุกันยา จันณรงค์
9 KEX20530126467 ชาลิษา ทับแก้ว(แนน)
10 KEX20530126477 นางสาวชนัญญา ประสานเกียรติราช
11 KEX20530126482 กมลวรรณ เดชเกษม
12 KEX20530126491 กมลกชกร ดวงพาลี
13 KEX20530126508 นาย ปริญญา วงค์งาม
14 KEX20530126519 ปรารถนา เบิกประโคน
15 KEX20530126534 ปุณชรัสมิ์ มิตรสุวรรณ์
16 KEX20530126542 ดนัย ทิพพิลา
17 KEX20530126556 นางสาวหนึ่งฤทัย เหมือนจินดา
18 KEX20530126566 ขนิษฐา ตรีมาลา
19 KEX20530126577 นางสาวศิริลักษณ์ พนมวาศ
20 KEX20530126592 น.ส.จริยา ยอดสวัสดิ์
21 KEX20530126605 สุพรรณษา ภู่สาย
22 KEX20530126618 นางสาวสุกัลยา ฉ่ำมะนา
23 KEX20530126627 ชลธิชา ปานวงศ์
24 KEX20530126642 น.ส.จิราพร แก้วเขียว
25 KEX20530126659 นางสาววรรณลัดดา ซาเสน
26 KEX20530126663 กัญญารัตน์ สังข์วิศักดิ์
27 KEX20530126673 นางสาววิจิตรา ชาทิพฮด
28 KEX20530126688 Teaw Pattarapong
29 KEX20530126692 ปุญญิสา โพธิทัศน์
30 KEX20530126703 คุณ สุรัตน์ ม่วงทองใบ (ผู้จัดการมินิมาร์ท)
31 KEX20530126719 ผดุงศักดิ์ แดงไปทิว
32 KEX20530126720 น.ส. สุพรรณี  ไชยทะแสง  (แพร)
33 KEX20530126731 คุณจิราภรณ์ บัวรัตน์
34 KEX20530126749 แม่สุขสม วงไชยา
35 KEX20530126750 สุกัญญา ศรีเมฆ
36 KEX20530126763 K.ทิพวรรณ พึ่งเกษม
37 KEX20530126805 วราลักษณ์ แก้วชัยภูมิ (ติ๊ก)
38 KEX20530126815 นิศา เพชร์เลิศ
39 KEX20530126820 รุ่งทิวา หล่อทอง
40 KEX20530126856 นางสาวเสริมศรี เรืองเกตุ
41 KEX20530126862 อุมาพร สระรัมย์
42 KEX20530126883 วิภามณี ระวังชื่อ
43 KEX20530126897 น . ทอง  ทรคำไพ
44 KEX20530126906 นายไพบูลย์ แซ่ฮ้อ
45 KEX20530126918 ศิริกาญจน์ สุชาติพงค์
46 KEX20530126938 นางสาวณิชกานต์ อรุณศรีวิเชฐ
47 KEX20530126962 คุณอมรรัตน์ ทานะสิน
48 KEX20530126983 น้องวิ
49 KEX20530127009 ปฏิวัติ กองเงิน
50 KEX20530127010 กัญญาลักษณ์ อ่องนก
51 KEX20530127029 กาญจนา เกิดสวัสดิ์
52 KEX20530127049 ณัฐมล โสชาลี
53 KEX20530127053 วชิรญาณ์ ญาณวารี
54 KEX20530127067 นางสาวธิดารัตน์ เสนาะนิติ
55 KEX20530127073 น.ส.วราภรณ์ อ่อนแสง
56 KEX20530127080 น.ส.ขวัญดาว ศรีอุบล
57 KEX20530127092 น.ส.ปัญญลักษณ์ หมื่นโฮ้ง
58 KEX20530127106 ด.ญ จิราพร กลิ่นถือศิล
59 KEX20530127118 นางสาวพรนภา วิเศษวิไส
60 KEX20530865888 k. พัทราภรณ์  สุกสมัคร
61 KEX20530865926 พิชญาภร ชมภูประเภท
62 KEX20530865932 นางสาวอุสรา สมดอก
63 KEX20530865944 สัตตยาภรณ์ พรหมเทศน์
64 KEX20530866008 คุณพิชญ์สุชา ใจแก้ว
65 KEX20532214548 น.ส.น้ำฝน โวหารดี
66 KEX20532214558 ณัฐพล สุขพูล
67 KEX20532214582 ชัยวัฒน์ แก้วสวัสดิ์
68 KEX20532214604 ศิริพร รินพรม
69 KEX20532214626 ภานุตา
70 KEX20532214634 นส.ธัญญารัตน์? ทอง?แท้
71 KEX20532214646 บุศรินทร์ เหล่างาม
72 KEX20532214654 นงนุช คงอุ่น
73 KEX20532214670 ทิพวรรณ กออาจ
74 KEX20532214682 เยาวลักษณ์ (จุ๋ม)
75 KEX20532214690 K. ลูกตาล
76 KEX20532214712 หนู (อู่สี)
77 KEX20532214732 น.ส ปานิดา ธรรมยา
78 KEX20532214752 สุพร จากสีพรม
79 KEX20532214760 ปิยวรรณ
80 KEX20532214778 K.ปรึกษา
81 KEX20532214782 อินทิรา พรพงษ์
82 KEX20532214816 บุญทิพา เนตรสว่าง
83 KEX20532214826 กรกัญญา ด้วงมาลา
84 KEX20532214856 นางสาวเมธยา มีวงษ์
85 KEX20532214870 บุศรา พหลยุทธ์
86 KEX20532214882 คุณทิวาภรณ์ วัชรเวียงชัย
87 KEX20532214890 นางสาว ณัฐกาน ขาวบริสุทธิ์?
88 KEX20532214902 อรอธิธันย์ อังกินันทน์ (ของจิ๊บ)
89 KEX20532214914 น.ส.มาริษา ปลาน้อย
90 KEX20532214924 นุชนาฏ กุหลาบแก้ว
91 KEX20532214930 ชวิศ ดวงโสภา
92 KEX20532214968 แพร ปิยธิดา
93 KEX20532214998 นส. ปวีณา เซี่ยงว่อง
94 KEX20533858940 มุกดา? แสง?ประทีป?
95 KEX20533858950 ติ๊นา ม่วงดี
96 KEX20533858960 น.ส.ณิชาภา เครื่องพนัส
97 KEX20533858970 วิภา นิลวัลย์
98 KEX20533858980 อรณี งะสันเทียะ
99 KEX20533858990 จิตติมา คงขำ
100 KEX20533859000 นางสาวสุพัฒตรา ถินวิชัย
101 KEX20533859010 นางสาวทัศนีย์ ดอกพิกุล
102 KEX20533859020 พิมพ์ธิดา อารีรักษ์
103 KEX20533859030 น.ส.ศศิชา อุไรรักษ์
104 KEX20533859040 จุรีพร  ลมดี (มิ้ง)
105 KEX20533859050 วราพร เจริญตา
106 KEX20533859060 รัชนิฎา ริทัศสาร
107 KEX20533859070 สาวิตรี ปรีดีวงษ์
108 KEX20533859080 พัชรี ทองอ่อน
109 KEX20533859090 Daw Lay Cherry
110 KEX20533859100 ชื่อน้อย
111 KEX20533859110 วันวิสา นิสัยซื่อ
112 KEX20533859120 ศุภรัสมิ์ เกษวัง (แอ้ม)
113 KEX20533859130 ทิชามาศ นิ่มสุวรรณ
114 KEX20533859140 น.ส.? เมรี? ธนาวร?
115 KEX20533859150 รังสิมาภรณ์ ศิริวัฒน์วิมล
116 KEX20533859160 ปรียาภรณ์ คำแผง
117 KEX20533859170 กิ่งกาญจน์ ดำนิล
118 KEX20533859180 คุณณัฏฐ์ธยาน์ พัญโญศรี
119 KEX20533859190 นางสาวอัญญาณี แก้วหมุน
120 KEX20533859200 จินตนา จันทร์ดี
121 KEX20533859210 พิมวิไล เนิบกระโทก
122 KEX20533859220 น.ส.อรนุช สารสอน
123 KEX20533859230 นางสาวอุมาพร บริเพชร
124 KEX20533859240 นส รุจิรดา ธีระบุญชัยกุล
125 KEX20533859250 พิศมัย ภานุรักษ์
126 KEX20533859260 ลักษมณ เอี่ยมเจริญ
127 KEX20533859270 สิริประภา สวนแดง
128 KEX20533859280 คุณวันทนีย์  คงดำ
129 KEX20533859290 โสรดา เนืองนิล
130 KEX20533859300 นางสาวเนตรนภา ทุมดี
131 KEX20533859320 คุณแอน
132 KEX20533859330 บญช่วย ประสิทริกุล
133 KEX20533859340 นางสาวชนกกานต์ ดวงเดือน
134 KEX20533859350 ชื่อ สุธินันท์
135 KEX20533859360 ประยูร ส่งเสริม
136 KEX20533859370 ฟาตีฮะห์ อาแว
137 KEX20533859380 นางสาวกานต์ชญานิศ คำทอง
138 KEX20533859390 สุพัตรา ผมงาม
139 KEX20533859400 น.ส. พรชนก
140 KEX20533859410 จันทร์ฉาย โสกูล
141 KEX20534077253 เปรมฤทัย3(แหวนแหวน)
142 KEX20534077260 ชื่อหญิง
143 KEX20534077270 น.ส.เกสรา สมบูรณ์
144 KEX20534077283 ชื่อประมวล ศรีปะโค
145 KEX20534077299 สุวิมล ทิมสูงเนิน
146 KEX20534077307 อรพรรณ ประดวงชื่อ
147 KEX20534077314 ไพลิน มั่นคง
148 KEX20534077321 น.ส.สุดารัตน์ ศรีกุล
149 KEX20534077333 ไอดี ถมเล็ก
150 KEX20534077342 ศุภกานต์ ศุภรัตน์
151 KEX20534077356 อาชิตยา แซ่โก
152 KEX20534077361 น.ส กัลย์รวี
153 KEX20534077372 นายจักรรินทร์ ไชยจันลา
154 KEX20534077383 ศรสวรรค์ พื้นทะเล
155 KEX20534077392 ชา ป้องพาล
156 KEX20534077402 .สมฤดี บุญมีสง่า
157 KEX20534077411 ศิริรัตน์ บุตรจันทร์
158 KEX20534077428 สายรุ้ง พยุหกฤษ
159 KEX20534077430 นาย บุญจันทร์ ศรีกล่อม (พขร พูนสิริ)
160 KEX20534077442 แก้วตา ศิริโสม
161 KEX20534077454 Min Aung
162 KEX20534077479 อมรรัตน์ ศรีวงษ์ศา
163 KEX20534077484 สุรีพร เจริญรักษา
164 KEX20534077500 ณัฐชา สนั่นเมือง
165 KEX20534077517 ชัยรัชต์ สารทัศนานันท์
166 KEX20534077521 มัทวัน ศรีสันงาม
167 KEX20534077532 บีม
168 KEX20534077541 นางสาวแพรวา ศรีชาลี
169 KEX20534077558 จินดาพร อรรถาพันธ์
170 KEX20534077560 นางสาวอรทัย ดวงแก้ว
171 KEX20534077575 นาย พูลสวัสดิ์ พูดหวาน
172 KEX20534077589 กุมภวา วิชาธรณ์
173 KEX20534077593 คุณการ์ตูน
174 KEX20534077605 กนกวรรณ? ยอด?เทศ
175 KEX20534077618 น. ส. ฐิติญากร? รักความสุข
176 KEX20534077623 K. ชนิดา อุตส่าห์ดี
177 KEX20534077633 ธนาภรณ์ ประภาศิริ
178 KEX20534077643 นิษฐ์ณัชชา จิรสินดิลกกุล
179 KEX20534077653 นางสาวภัสนันท์ ปันธิ
180 KEX20534077668 นายวัชรพล พงษ์ชัยนิล
181 KEX20534077672 นางสาวลูกน้ำ พุกงาม
182 KEX20534077682 ญาณิศา ทองเต็ม
183 KEX20534077694 นางสาวนันทิชา บุญสุข
184 KEX20534077700 จริยา ลาภมาก
185 KEX20534077713 ศิริพร (โอ๋)
186 KEX20534077725 K. ธนาวุฒิ
187 KEX20534077734 น.ส.ชนิพรรณ ศรีวงษ์แสง
188 KEX20534077741 ทิพวรรณ ยาอุด
189 KEX20534077761 รัตนา สุขขวัญ
190 KEX20534077774 กำไล สร้อยสูงเนิน
191 KEX20534077786 รัชนีย์ อินทชาติ
192 KEX20534077797 ชื่อน้ำ
193 KEX20534077805 กมลชนก? ทองพันชั่ง
194 KEX20534077812 น้ำหวาน
195 KEX20534077823 แพรวพกุล ศิลธรรม
196 KEX20534077834 ชลันธร ศิริอักษร,
197 KEX20534077842 ไพรินทร์ อาจหาญ
198 KEX20534077851 รจนา จันคำสม
199 KEX20534077863 จุฑามาศ ด้วงหวัง
200 KEX20534077876 ประจิตร วรรณโณ
201 KEX20534077889 วิลาวรรณ์ กันธุระ
202 KEX20534077890 ณัฐ?ธิดา? โม้?อุ่น??
203 KEX20534077900 น.ส ติณฑ์ระพี ขุนวัด
204 KEX20534077915 ศิรินภา คูณทอง
205 KEX20534077926 น.ส.วรรณวิไล  ยกย่อง
206 KEX20534077933 อัญชนา ทัศมี
207 KEX20534077945 นางสาวชลลดา พันธมาศ
208 KEX20534077958 K .kitar กีต้าร์
209 KEX20534077964 มายด์
210 KEX20534077971 K.วิจิตรา
211 KEX20534077984 ทรัพย์ศิรินทร์? ศรีปัญญา?
212 KEX20534077996 นางสาวธณสมร โลภา
213 KEX20534078015 คุณวัลลิกา ทองวิเชียร
214 KEX20534078034 ศิวลี โปธินันท์
215 KEX20534078041 คุณรุ่ง
216 KEX20534078057 มะบังโจ
217 KEX20534078069 คุณ ณพสร แสงวิจิตร
218 KEX20534078073 ร.ต.ท.ภัคภูมิ ภู่เงิน
219 KEX20534280085 นางสาวปิ่นปินัทธ์ แก้วสมบัติ
220 KEX20534280090 วิสันต์ ให้สกุลสุข
17/2/65
 
1 KEX20535310455 น.ส. จินตนา จันทร์หอม
2 KEX20535310466 ชื่อน.ส.ปานทิพย์ กุหลาบหอม
3 KEX20535310470 จิติกาญจน์ เรกะ ฮิโรเซะ
4 KEX20535310483 ฟาซีรา อารง
5 KEX20535310498 ชนินาถ ภูมีมิตร
6 KEX20535310512 วรีรัตน์ น้อยวิจิตร์
7 KEX20535310521 ภครพร ภูสนาม
8 KEX20535310532 สุพรรษา บัวภิบาล
9 KEX20535310540 นางสาว ภาวดี ภูหัดสวน
10 KEX20535310555 น.ส.สิริพร บัวกระโทก
11 KEX20535310565 นางสาว อารีรัตน์ อุดมพันธ์
12 KEX20535310595 คุณจี
13 KEX20535310603 คุณนัฐฐา รำไพเราะ
14 KEX20535310614 วาสนาวงศ์สมศรี
15 KEX20535310628 แบมแบม
16 KEX20535310633 อริสา วดีศิริศักดิ์
17 KEX20535310643 พัชรี คงยิ่ง
18 KEX20535310654 อนงค์ จันทะราช
19 KEX20535310664 แหวว หจก.โรงน้ำแข็งสูงเนินกิจวา
20 KEX20535310676 วันเพ็ญ จันทเวช
21 KEX20535310682 นางสาว เสาวภา กาลจักร
22 KEX20535310709 คุณปุนน์ปริยภร ภู่พื้นดีจิรภา
23 KEX20535310724 สุกัญชญา..แซ่เฮ้ง
24 KEX20535310732 น.ส.ธัญยารัตน์ รัตนวิสัย
25 KEX20535310743 ชารดา เทพสุริยานนท์
26 KEX20535310750 คุณแอ้ด แอ้ด
27 KEX20535310761 ศณพร กิจสำเร็จ
28 KEX20535310776 ณิชกานต์ กตัญญู
29 KEX20535310785 มะมี๊น้องแทแท
30 KEX20535310790 ละอองดาว ประดับพันธ์
31 KEX20535310807 ชื่อ Thanunya Khamchalee
32 KEX20535310813 คุณเล็ก
33 KEX20535310821 กานต์ธีรา วงค์คำจันทร์
34 KEX20535310831 จิราพร วงส์หมื่นเนตร
35 KEX20535310842 เบญจรัตน์ รักษาพล
36 KEX20535310856 น.ส.อุทัยวรรณ สุวรรณธาดา
37 KEX20535310867 ภัทราภรณ์ ปัญญะสังข์
38 KEX20535310870 ดวงใจ จวนสาง
39 KEX20535310881 นส. มีน
40 KEX20535310894 สุวินันท์ ทัพวงษ์
41 KEX20535310903 รามาวดี กุลโลหะมงคล
42 KEX20535310915 เมทินี ช่อสม
43 KEX20535310927 ไพลิน สนุ่นดี
44 KEX20535310930 ณัฏฐกานต์ มังกรกูล
45 KEX20535310944 Laddawan
46 KEX20535310954 อุบลศรี ชูแข
47 KEX20535310967 นสฤทธิพร บุตรพิเศษ
48 KEX20535310972 สมฤทัย ทักษิณาจารี
49 KEX20535310988 นางสาวสุกัญญา วงศ์ก้อนทอง
50 KEX20535310992 วรีรัตน์ น้อยวิจิตร์
51 KEX20535311000 สุภาพร เปียรักษา
52 KEX20535311012 เจนจิรา
53 KEX20535311026 ณัฐฐา ฉลาดธัญญกิจ
54 KEX20535311030 ลลิตา ม่วงศิริ
55 KEX20535311041 พรวิภา แสงสุวรรณ
56 KEX20535311052 เสาวลักษณ์
57 KEX20535311060 กัลยกร กฤษณะสุคนธ์
58 KEX20535311073 พรทิพย์ ล้อมทองหลาง
59 KEX20535311093 น.ส พรนภา บุราณรมย์
60 KEX20535311103 น.ส.วิลาวัลย์ สินศิริ
61 KEX20535311118 วราภรณ์  ทุมวรรณ
62 KEX20535311122 จริยา เบ้าหล่อ
63 KEX20535311131 สุกัญญา สร้อยทอง
64 KEX20535311142 ปิยวรรณ ลาภประเสริฐกุล
65 KEX20535311158 ภารดี รัตนเศรณี
66 KEX20535311161 อารียา  เบ็คคา
67 KEX20535311183 คุณพวงรัตน์ คล้ายทอง
68 KEX20535311194 คุณเปิ้ล เบญจลักษณ์
69 KEX20535311202 เกวลิน แก้วกุณา
70 KEX20535311214 คุณ สุกัญญา ราชจันดา
71 KEX20535311228 คุณอัจฉรา สาหินกอง
72 KEX20535311236 นางสาวบุษบา จันทรมณี
73 KEX20535311240 อรวรรณ ศรอากาศ
74 KEX20535311253 น.ส.สุพรรษา กันหาลีลา
75 KEX20535311265 คุณปิยพงษ์ พรหมวันรัตน์
76 KEX20535311270 นฤเบศ เหล็มมะ
77 KEX20535311283 นิภาวรรณ.เยาวนิตย์
78 KEX20535311297 อวิกา จำปาทอง
79 KEX20535311300 คุณลัดดาวรรณ โนนทนวงษ์
80 KEX20535311317 จารุวรรณ ขันคำ
81 KEX20535311321 คุณเมย์ (บัญชี)
82 KEX20535311337 นางสาวเดือน. พรมสุข
83 KEX20535311344 เปรมใจ ชื่นชม
84 KEX20535311353 KYAW THE
85 KEX20535311362 นางสาวอรพรรณ ปางแก้ว
86 KEX20535311373 ร.อ.หญิง นราภรณ์ ขลังธรรมเนียม
87 KEX20535311380 ชื่อ ธิดากานต์ อินทะรักษ์
88 KEX20535311393 บัญชาจิตร โยธะคล
89 KEX20535311405 สุภาภรณ์ ทหราวานิช
90 KEX20535311413 ปทุมรัตน์ พลายเวช
91 KEX20535311421 นางสาวอัยลดา ดอกเข็ม
92 KEX20535442228 อำไพ นอกสายออ
93 KEX20535442238 สุจิตตรา เจริญ
94 KEX20535442248 ปิยะพร จันแดง
95 KEX20535442256 คุณหญิง
96 KEX20535442268 ธนวันต์ หิรัญญาภรณ์วิชัยสำรอง
97 KEX20535442274 Daung Nyual
98 KEX20535442286 สุรางคนา แซ่หลิว
99 KEX20535442298 ชนินทร์ มุกดา
100 KEX20535442300 คุณปู
101 KEX20535442312 เบญจวรรณ สุขโข
102 KEX20535442326 สุจิตรา อินทร์ผดุง
103 KEX20535442336 คุณ นภาพรรณ
104 KEX20535442346 คุณวรรณา คงคาอินทร์ (แนน)
105 KEX20535442358 Zizawah
106 KEX20535442360 น.ส. อรพรรณ สวัสดีผล
107 KEX20535442370 ปณิตา มีทอง
108 KEX20535442380 รุสดา หะยีเจ๊ะเล๊าะ
109 KEX20535442390 นางสาวหทัยชนก ปันทะนะ
110 KEX20535442404 นางสาว สุพัตรา ทองถม (ของฟิวส์)
111 KEX20535442412 เปี่ยมสุข
112 KEX20535442420 เฟิร์น
113 KEX20535442438 นาง อภิสร ขวัญเมือง
114 KEX20535442448 ขนิษฐา ทับประโคน
115 KEX20535442458 ปิยมาศ พิมเสน
116 KEX20535620806 K.กัญญาภัทร คงมุต
117 KEX20535628394 Janjira Planruangsilp
7/2/65
 
1 KEX20518214534 แพรวพรรณ สินโฉมงาม
2 KEX20519019932 รุ่งธิดา สุวรรณ์
3 KEX20518213822 นางสาวเนตร์นะภา กลิ่นด้วง
4 KEX20518214603 รุ่งทิวา ขุมเงิน
5 KEX20518212795 น.ส.สวัสดิ์ศรี ขัดกันทะ
6 KEX20518214704 พนิดา จ่างโพธิ์
7 KEX20518214762 สุวรรณี ห้อง302
8 KEX20518212229 อัษฎาวุฒิ อินทร์นอก
9 KEX20518214366 นลินนิภา โพธิ์ทอง
10 KEX20518212786 ทิพวรรณ์ หอมมาลัย
11 KEX20518212668 นส.แสงรัตน์ จารุทิกร
12 KEX20518212199 นาย ชาญณรงค์ ศรีสุทัศน์
13 KEX20518214216 วรกานต์ คนเที่ยง
14 KEX20519019777 สุพินญา ภาวจันทึก
15 KEX20518212999 มณี ธีระวัฒนะกิตติ
16 KEX20518213426 กฤษดา วาดเขียน
17 KEX20518213699 อารียา
18 KEX20518214373 อัญชลี
19 KEX20518214898 วิมลณัฐ จันทรพันธุ์
20 KEX20518214045 นันทิยา ทนันชัย
21 KEX20518214314 ชนากานต์  ณ ถลาง
22 KEX20518214883 บลู Scb
23 KEX20518213683 ปัทมวรรณ ทัพชาลี
24 KEX20518214382 กมลชนก เอี่ยมกระจ่าง
25 KEX20518212491 สุกัญญา ชัยสุระ
26 KEX20518213040 สิดาวิกร กลิ่นทิพย์
27 KEX20518212890 น.ส.เสาวณี โคตรหนองปิง
28 KEX20518213486 อุไรลักษณ์ อนุกูล
29 KEX20518213452 นางสาวนิล
30 KEX20519019965 เปมิกา ส่งกลิ่นจันทร์
31 KEX20518212252 คุณสมฤกษ์ อิสสระพงษ์
32 KEX20518212520 นางสาวอภัสสรารัตน์ พิศาลสมบัติ
33 KEX20518213946 ดาหวัน นิมาลา
34 KEX20518212428 นางสาว?วันวิสา? หนู?กอง
35 KEX20518213633 กิตติ สุวรรณโน
36 KEX20518213030 นุสรา สุวรรณโรจน์
37 KEX20518214081 รวิสรา เสนาธง
38 KEX20518214503 จิราพร มโนวัฒนสันต์
39 KEX20519020098 กนกพร ม่วงคำพร
40 KEX20518213851 สมัชญา นาสะกาด
41 KEX20518212855 น.ส อภิญญา อุทาวงค์ (แผนกธุรการ)
42 KEX20518214149 กนกนุช ศิริธรรม
43 KEX20518214594 คุณ อภิชาติ สมบูรณ์ (จป.ASM ประตู3)
44 KEX20519019764 นายกิตติชน จรรยา
45 KEX20518213614 แอ้ลา
46 KEX20518212349 น.ส.หฤทัย จรเกตุ
47 KEX20518213086 นัฏฐิตรา
48 KEX20518212803 คุณ รำไพ แสนประเสริฐ
49 KEX20518214464 วิมลิน? สันตจิต?
50 KEX20518212320 นัฐพล นนตรี
51 KEX20518213352 ติน่า บุญญกุล
52 KEX20518213740 .เจ๊ดาว
53 KEX20518212330 นางสาวทัศนีย์ สุดยอด(กิ๊ก)
54 KEX20518213523 คุณศิรัสวยา ภักดี
55 KEX20518213606 ณัฐพัชญ์ พัชญ์ธนันท์
56 KEX20518212623 จ้ะเอ๋
57 KEX20518213565 พฤศษร ม่วงงาม
58 KEX20518214182 สุจา?ริณี? สังข์?วรรณะ
59 KEX20518214276 ปริยากร ภูพิรมย์
60 KEX20518214472 พรสุดา มุ่งดูกลาง
61 KEX20519019873 นางสาวมุจรินทร์ มหามิตร (ซัมมี่)
62 KEX20518212457 นางสาว?หมี่?ซอ? ดือเช
63 KEX20518213015 ศุทธินี หอมบุปผา
64 KEX20518212771 ธีรารัตน์ พิทักษ์
65 KEX20518213729 ซื่อน.ส.นิภาภรณ์ วรรสาร
66 KEX20518213140 มลิว์ลย์ จินายะ
67 KEX20518213389 คุณ นภัสวรรณ์ ฐานโพธิ์
68 KEX20519019565 อรวรรณ
69 KEX20518213584 นส.ธนพร บัวทอง
70 KEX20519019694 Farsai Ka
71 KEX20518213225 ธัญรัตน์ เลียงภัย
72 KEX20518214444 กชกร อุ่นใจ
73 KEX20518212274 ส.วรพล สุธรรมสวัสดิ์
74 KEX20518213763 ดารินี พรมลุน
75 KEX20518213964 พุทธิวรรณ บาลทิพย์
76 KEX20518213802 ธนัชชัย องอาจยุทธนากร
77 KEX20518214010 กมลพร นุชสาย
78 KEX20519019900 น.ส.ปรารถนา บุญค้ำชู
79 KEX20518214800 นางสาวพรรณิดา แสงเขียว
80 KEX20518214946 Apple
81 KEX20518212683 ไพวัลย์ ผิวสว่าง
82 KEX20518214285 ชื่อนางสาวธัญชนก ฤทธิรอน
83 KEX20518213876 นส.อรกัญญา เพชรเครือ
84 KEX20518214336 ชื่อศรารักษ์ วรรณทอง
85 KEX20518213575 แสงเดือน ยางทรัพย์
86 KEX20518214560 วรชา เมืองศักดา (ห้อง106)
87 KEX20518214739 พรรณี อมรปัญญาทรัพย์
88 KEX20518214549 ส่ง นภัทร
89 KEX20518212810 ฐิตาภรณ์ พันธ์ศรี
90 KEX20518215006 วีระพล ศรีคำทิพย์
91 KEX20519019990 นางสาวอารยา เปรียบกล้า
92 KEX20518213125 สาวิตรี โจมรัมย์
93 KEX20518213162 สโรชา พิเคราะห์
94 KEX20518213842 วิจิตรา เพชรทับทิม
95 KEX20518212938 ภัทธพล พยุงธรรม
96 KEX20518213319 ชญานี เจียเจริญ
97 KEX20518214422 กาญจนา เลี่ยวเส็ง
98 KEX20518213000 น.ส.ประภัสสร นงนุช
99 KEX20518212643 ธนกร สมจิตร
100 KEX20518213819 กาญจนา
101 KEX20515676109 ญาณภีม์ กนกเกษมโรจน์
102 KEX20518214293 น.ส.สุทธิ?กานต์ ปรือทอง
103 KEX20519019834 รุสนา สะยาคะ
104 KEX20518213054 Chayanit Songtham
105 KEX20518213883 นฤมล เข็มทอง
106 KEX20518213345 ตุ๊ก บัวศรี
107 KEX20518214139 น.ส. พชรภา ประเปรียว
108 KEX20518212404 Chay Ya
109 KEX20518212673 พัชราภรณ์ โคโตสี
110 KEX20518212900 บัณฑิตา โรงเรียนน่านนคร
111 KEX20518214118 อัจฉรา กันใจ
112 KEX20518212540 คุณวิน วัด
113 KEX20518212615 รัชนีกร สีตองอ่อน
114 KEX20518213075 คุณอัครพล
115 KEX20518212487 อัจฉรา สุวรรณ์
116 KEX20518212634 Cho
117 KEX20518212652 จตุพร มลภา(15)
118 KEX20518214753 มีนนา แซ่เตียว
119 KEX20519402936 nanny
120 KEX20518213890 ศิริวรรณ ระลึกมูล
121 KEX20518214584 วราภรณ์ ช่างยนต์
122 KEX20518214613 นางสาว มณธิรา บุญเต็ม
123 KEX20518214692 คุณนันทนา ชูช่วย
124 KEX20518214129 กชพร สุขชุ่ม
125 KEX20518214203 พิมพ์พรรณ วงศ์มติกุล
126 KEX20518213322 น.ส.ปรางค์ทิพย์ ปัญญายิ่ง
127 KEX20519019720 กาญจนา วรรณญาติ
128 KEX20518214059 อริษา วงศ์วานเตชะ
129 KEX20518213175 นางสาวอารยา วงษ์กระสันต์
130 KEX20518214254 วีรพงษ์ เสือป่า
131 KEX20518212756 พสิกา จันทา
132 KEX20518213280 ภรทิพย์ พิลาทา
133 KEX20518213370 ประนอม กองดี
134 KEX20518214513 ลัดดาวัลย์
135 KEX20518213397 นส.ศศิธร ขาวสังข์  มิว
136 KEX20518214160 ณัฐพร ศรีคล้าย
137 KEX20518212436 ร้านคานธีเทสซูตี้ (บ๊ะ)
138 KEX20518213203 หทัยชนก
139 KEX20518214578 อัจฉรา ฤทธิ์จอม
140 KEX20518214325 K จุฑารัตน์ เอเตียวเจริญ
141 KEX20518214668 Apamay
142 KEX20518214720 เพียงฟ้า ชุมแวงวาปี
143 KEX20518213469 วรรณพร เมืองกระจ่าง
144 KEX20518213533 กนกวรรณ พันชมภู
145 KEX20519020135 น.ส.เกดประวีณ ฮั่นตระกูล
146 KEX20518214744 สุพัตรา ตั้งธนัง
147 KEX20518212315 นิภาพร วรรณะ
148 KEX20519019808 น.ส.ปาริชาติ จันทสิงห์
149 KEX20518212950 ปิยะมาศ งามศิริ
150 KEX20518213596 ทัศนีย์ นาบง
151 KEX20518214397 น.ส.สโรชา โพธิ์งาม
152 KEX20518214866 น.ส.ศิริกาญดา จันทร์แก้ว
153 KEX20519020017 นัท เมศฐ์ปภา
154 KEX20518212823 ขวัญจิรา สิงห์ชัย
155 KEX20518213062 รำไพร ศรีสมศักดิ์
156 KEX20518212177 นายสุวิทย์ บุญกุล
157 KEX20518212189 นางสาวกันธิชา ควรสงวน
158 KEX20518212201 นางสาวอริสา แสงกลาง
159 KEX20518212212 ณัฐพร คุ้มเสาร์
160 KEX20518212248 อรวรรณ รังจะโป๊ะ
161 KEX20518212262 สายชล ดาศรี
162 KEX20518212285 กิตติทัศน์ ละออเหล่า
163 KEX20518212299 น.ส.ณัฐริกา กลยะณี
164 KEX20518212306 มณีรัตน์ ชูธรรมเจริญ
165 KEX20518212360 นางสาวศุภวรรณ พุทธิวงษ์ (ครูออย)
166 KEX20518212382 ชยาภัค ศรีสาระ
167 KEX20518212392 สุวิษา ศักดิ์พงษ์
168 KEX20518212419 ซูรีนา อาดำ
169 KEX20518212448 ปรียานุช มีดี
170 KEX20518212463 ธัญญาภรณ์  ไฝชัยภูมิ (กุ้ง)
171 KEX20518212470 พัชราภรณ์ แม่นปืน
172 KEX20518212505 นางสาว วารุณี
173 KEX20518212539 ชื่ออลีสา วงไช
174 KEX20518212562 กนก
175 KEX20518212572 นุ่ม?
176 KEX20518212585 ถนอม คำเสียง
177 KEX20518212595 นางสาวพนัชกร บุญพิมย์
178 KEX20518212607 สินใจ อุ่นสน
179 KEX20518212710 นางสาว?เฉลิม?ขวัญ? ช?ำ?นา?ญ
180 KEX20518212729 อลิสา กองสอน
181 KEX20518212737 ชื่อ วรวรรณ
182 KEX20518212748 น.ส.พิมชมพู เพิ่มสุข
183 KEX20518212760 ดาวใจ
184 KEX20518212841 ชญานี เจียเจริญ
185 KEX20518212864 คุณนุช
186 KEX20518212872 วรรณิศา แถบเงิน
187 KEX20518212883 นางสาวตุ๊กตา บุญทุม
188 KEX20518212919 วรรณิดา
189 KEX20518212920 อริษา ธนปรกุล
190 KEX20518212947 จุฑาทิพย์ ฉัตราภรณ์พงศ์
191 KEX20518212963 เกตุแก้ว
192 KEX20518212970 สายพิน สุดตัง
193 KEX20518212980 ภูวนารถ ลิ่มศิลา
194 KEX20518213021 น.ส.ปาริชาต หวังชัย
195 KEX20518213093 น.ส นภาพร คูขุมดิน
196 KEX20518213107 วีรวรรรณ เจษฎาถาวรวงศ์
197 KEX20518213111 พิระดา ภักดีราช
198 KEX20518213136 คุณกันยา หน่อพงษ์
199 KEX20518213156 อามรรัตน์ ประพฤติชอบ
200 KEX20518213186 K. Fai
201 KEX20518213194 นส.สุกัญญา ดวงปูนันท์
202 KEX20518213218 กนกวรรณ ปานฉ่ำ
203 KEX20518213239 นางสาวสิริรัตน์ เจริญวงศ์
204 KEX20518213243 คุณดาว ?ไทวัสดุ?
205 KEX20518213259 นางสาวซารีป๊ะ ดอเลาะ
206 KEX20518213272 นวลอนงค์ นิลวัล
207 KEX20518213295 คุณ วาสนา
208 KEX20518213302 น้ำฝน ใจวงศ์
209 KEX20518213336 สุวภัทร กวินเตชโภคิน
210 KEX20518213364 น.ส. นพวรรณ
211 KEX20518213406 ณัฐสินี  เทาดี
212 KEX20518213417 ชื่อ เร๊าะ
213 KEX20518213430 คุณโสภิดา บุณยวรรต
214 KEX20518213478 ทิพวัลย์ นวลทิม
215 KEX20518213493 นางสาวเพ็ญนภา ใจลังกา
216 KEX20518213502 ก้อย
217 KEX20518213543 นิตยา/ตาณเขียว
218 KEX20518213550 สุทธิดา ชาวปลายนา
219 KEX20518213629 นางสาว พัชราภรณ์
220 KEX20518213643 นาถตยา ทองชะนะ
221 KEX20518213657 คุณสาวิตรี งาวิจิตร
222 KEX20518213669 น.ส.มณี ชาชำนาญ
223 KEX20518213708 สุรีรัตน์ พันเหนือ
224 KEX20518213719 Mai
225 KEX20518213736 คุณ เจริญ ตี่สุข
226 KEX20518213754 สุภาวรรณ์ อุกเกีย
227 KEX20518213774 พิพัตน์ ภู่สะอาด
228 KEX20518213785 ธีริศรา คำสุวรรณ
229 KEX20518213793 น.ส ธิติมา
230 KEX20518213830 นางสาวทิพปภา เครือน้อย
231 KEX20518213865 คุณ ทัสนี ติโนชัง
232 KEX20518213905 วิมลรัตน์ นิลทัพ
233 KEX20518213913 ธัญพร แซ่เตี๋ยว
234 KEX20518213935 นางสาวพรพนา ฉันสิมา
235 KEX20518213950 อรนันท์ สมแรง
236 KEX20518213984 Jessa Jane Zequerra
237 KEX20518214000 นางสาว วิภาวี
238 KEX20518214020 ชมภูนุช ดิษฐ์ทอง
239 KEX20518214038 น.ส ณัฐศยาริณ  อัตโน
240 KEX20518214078 นริศรา ประทุมทอง
241 KEX20518214092 นางสาวชาติสิริ ทองจันดา
242 KEX20518214102 สุนิสา เถื่อพนไพร (Marketing)
243 KEX20518214156 น.ส. นารีรัตน์  สาริน
244 KEX20518214170 วิไลวรรณ ธรรมรัตน์
245 KEX20518214198 คุณสิรีธร รังสรรค์มณีนิล
246 KEX20518214222 ชนาภรณ์ แท่นมณี
247 KEX20518214232 วาสนา สุมา
248 KEX20518214269 อรทัย เพ็ชรคล้าย
249 KEX20518214308 น.ส.พิทย์สินี ศรีน้อย
250 KEX20518214340 คุณกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
251 KEX20518214355 สุรศักดิ์ ช่วยอาษา
252 KEX20518214406 ญดาธร ธนัตถ์โมทนา
253 KEX20518214416 คุณน้ำทิพย์ จินดาศรี.
254 KEX20518214432 จันทนีย์. พูลศรี
255 KEX20518214454 รุจิรา สาวิกัลย์
256 KEX20518214489 ชุติมา เรืองมาก
257 KEX20518214494 แก้ว
258 KEX20518214528 คุณปารมี (มี่)
259 KEX20518214553 คุณมาลาตรี
260 KEX20518214620 แพรวา สุธาพจน์
261 KEX20518214647 ศศิณี โทร่า
262 KEX20518214656 สุพัตรา หันตุลา
263 KEX20518214679 ลักษมณวดี ราชาธรรมกุล
264 KEX20518214684 ปราลิชาติ แก้วศรี
265 KEX20518214712 ชื่อสิริพรรณ พลมั่น
266 KEX20518214775 น.ส.จิรวรรณ ดวงเนาว์ผิว
267 KEX20518214790 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยธงรัตน์
268 KEX20518214816 Kitima Maklohlay
269 KEX20518214821 แววรวี? เมฆสุวรรณ
270 KEX20518214839 นางสาวดวงกมล กองเมือง
271 KEX20518214840 น.ส.สุภาภรณ์? แหล่?ป้อง
272 KEX20518214853 นางสาวเตซินท์ คลิ้งไชย
273 KEX20518214876 นางสาว อัญชลี
274 KEX20518214902 น.ส.โศภิรัตน์ เสริมสุข
275 KEX20518214914 น.ส.ปิ่นวรินทร์ ตอเสนา
276 KEX20518214922 ครูสุพรรษา ถ่อเงิน
277 KEX20518214939 วิษณุ สง่าศรี
278 KEX20518214950 ชัญญาภัค ศรีทองคำ
279 KEX20518214964 สุวรรณี ศรีสุวรรณ
280 KEX20518214977 วนาลี วีระศักดิ์
281 KEX20518214982 ณัฐิกา พรหมเกิด
282 KEX20518214995 น.ส.พัชราภรณ์ สดับสาร
283 KEX20518335624 น.ส.วิภาภรณ์ สารวัน
284 KEX20519019684 สิริพรรณ รอดจันทร์
285 KEX20519019702 นางสาวธิวาพร มงคลแดง
286 KEX20519019714 กรเกล้า กลิ่นมณฑา
287 KEX20519019734 มะลิ? หมัด?ละ?
288 KEX20519019744 นางมัทนา สุทธิอาจ
289 KEX20519019752 กุลนารี วงค์ราช
290 KEX20519019785 อรัญญานี ดุลบดี
291 KEX20519019817 ชื่อ บุษรา ภูคานา
292 KEX20519019826 นส.ณัชชา ประทุมไชย
293 KEX20519019842 นวลพรรณ พึ่งเมือง
294 KEX20519019854 พัทธานันท์ คงเขียว
295 KEX20519019864 อุไรวรรณ บรรดาศักดิ์
296 KEX20519019883 รินยุพา ญาณพิชญ์
297 KEX20519019890 ณัฐณิชา ราชวงษ์
298 KEX20519019911 อัมมลา ลุนาวงษ์
299 KEX20519019947 นางสร้อยสกุล อางนานนท์
300 KEX20519019950 เรณู สมานมิตร
301 KEX20519019971 ถุงแป้ง (ฝ่ายขาย)
302 KEX20519019980 วรัญญา โอราวัฒน์
303 KEX20519020004 ประภัสสร ปั่นเมืองปัก
304 KEX20519020026 จันทร์จิรา นาคพงค์
305 KEX20519020033 แคท
306 KEX20519020045 สุภาพร อ่างชิน
307 KEX20519020084 นางสาวปาริฉัตร แสงโคตร์มา
308 KEX20519020102 ชนิตา อาภาศิลป์
309 KEX20519020117 นราวดี นวลสอาด
310 KEX20519020120 นันทนา ชูช่วย
311 KEX20519402944 นางสาวปรางค์มณี ฉิมมี

8/2/65
 
1 KEX20520862760 ณัฐณิชา คชพรรณ(ตุ้ย)
2 KEX20520862776 นางสาวสิริมา เหลืองเรณูวลัย
3 KEX20520862780 เพ็ญพิสุทธิ์ หมั่นบ่อแก
4 KEX20520862792 น.ส.พาทิทิดา แซ่ลี 
5 KEX20520862804 น.ส.​นภัค อัครินทร์​
6 KEX20520862812 วริดา บุญคง
7 KEX20520862826 สุวัจนีย์ รักษาราษฎร์
8 KEX20520862838 กรรญดา แก้วเกตุการ
9 KEX20520862840 น.ส.ลออ ดุกหลิ่ม
10 KEX20520862856 ดลพร เผ่าจินดา
11 KEX20520862864 ศริญลักษณ์ ตริชอบ
12 KEX20520862878 ฑิมพิกา อุตพรหม
13 KEX20520862884 นางสาวณัฐยากรณ์ ขวาไทย
14 KEX20520862898 แพน รฐาธีระนุช
15 KEX20520862900 สุนิษา ช่างหลอม
16 KEX20520862914 หทัยชนก บุตรเมฆ
17 KEX20520862922 บุษรา สีชาดา
18 KEX20520862936 Mint 
19 KEX20520862948 ลี่ (น้องข้าวหอม)
20 KEX20520862950 ศิริวรรณ 
21 KEX20520862960 จุติมา
22 KEX20520862976 ยุวลี แก้วเข้ม
23 KEX20520862982 จ่าโทธนาวุฒิ เมฆเกตุ
24 KEX20520862990 คุณจิราพร บุญบำรุง
25 KEX20520863000 อรวรรณ มโนรัตน์
26 KEX20520863012 รักษ์ หาญจันทร์
27 KEX20520863028 ทัศนีย์พร ปรางแฉ่ง
28 KEX20520863034 K.นับ 
29 KEX20520863040 ภัทราภรณ์ บุญแสง
30 KEX20520863058 ยุพารัตน์
31 KEX20520863064 หทัยชนก ผิวศรี
32 KEX20520863076 ธวัลกร อาจสาลี
33 KEX20520863080 วจีพร​ ภูหมื่น​
34 KEX20520863090 แอน
35 KEX20520863100 ศกุณตลา ใจหาญ
36 KEX20520863112 นางสาวอมรรัตน์ จริงจิตร
37 KEX20520863122 น.ส.กรญดา รักษาศิลป์
38 KEX20520863138 น.ส. แพรวา ช่องดารากุล
39 KEX20520863140 นุชรดา เหล่าพลาวุธ
40 KEX20520863158 นิศารัตน์ ไชยจันทร์
41 KEX20520863168 น.ส รจรินทร์
42 KEX20520863174 ณัชชา
43 KEX20520863180 นางดนุชา อุดมศิลป์
44 KEX20520863194 ณัฐชา (เมย์)
45 KEX20520863202 แอน 
46 KEX20520863210 ปิยฎา หรุดคง
47 KEX20520863224 นิศาลักษณ์  นามแก้ว  (โบว์)
48 KEX20520863238 ส่งที่ สุทิศา
49 KEX20520863246 ส่ง น.ส.ชัชนันท์
50 KEX20520863250 นางสาวธณสมร โลภา
51 KEX20520863266 K.ศิริเลิศ ศิรพันธุ์
52 KEX20520863270 ทัศนีย์ คำปืน
53 KEX20520863282 นางสาว จุฑาพร
54 KEX20520863290 เบญจมาศ พันจำปา
55 KEX20520863300 สุวิภา จันทร์กลั่น
56 KEX20520863318 อัญชนา ประโมนะตา
57 KEX20520863324 น.ส.วิภาดา วงษ์ดี
58 KEX20520863332 สุดารัตน์ ชูช่วย
59 KEX20520863346 น.ส.ชญานิศ เทียนมณี
60 KEX20520863350 ศุภลักษณ์ สุขศิลา
61 KEX20520863364 จีรภาวีร์ วงศ์ประเสริฐ
62 KEX20520863370 นางสาวรจนา ชายสวัสดิ์
63 KEX20520863384 ภัทรศยา ศรีสมุทรนาค
64 KEX20520863394 สุนิตรา แสงเมือง
65 KEX20520863408 วรรณิตา พระนารายณ์
66 KEX20520863416 Thitima Kanute เกตุ 
67 KEX20520762340 เสาวรส คงช่วย
68 KEX20520762354 สิริวรินทร์ ภู่เจริญ
69 KEX20520762366 มีนา
70 KEX20520762370 ศิริรัตน์ ขัติสอน
71 KEX20520762382 นางสาวประภัสสร กลิ่นขาว
72 KEX20520762398 ชื่อ เดือน
73 KEX20520762408 Laddawan Rattanawan
74 KEX20520762410 นางสาวเสาวนีย์ ปัดไธสง
75 KEX20520762422 อนุสรา แป้นโพธิ์
76 KEX20520762432 นางสาวนพเก้า พรวิเศษศิริกุล
77 KEX20520762448 วารีรัตน์ สีทุม
78 KEX20520762458 ปรีญาปราบเสร็จ
79 KEX20520762462 อานนท์ เพิ่มพูล
80 KEX20520762470 บงกช ทองนพคุณ
81 KEX20520762480 จันทนา  วังวล 
82 KEX20520762496 จันเพัน พมสะหวัด
83 KEX20520762508 ชื่อขนิษฐา เวฬุบับ
84 KEX20520762514 นางอรธิรา ปานแป้น
85 KEX20520762522 ชุติปภา สามงามเขียว
86 KEX20520762534 นางสาวมณฑิณี ถาวรพงษ์
87 KEX20520762540 คุณปัทมา คุณมี(ตาล)
88 KEX20520762550 กาญจนา บุญชื่
89 KEX20520762568 คุณอัญชลี พันธ์โกศล
90 KEX20520762572 ไพลิน พัฒนมาศ
91 KEX20520762584 อุบลรัตน์ อ้นดำ
92 KEX20520762592 ลลิตา เสนาจันทร์
93 KEX20520762606 นางสาวมนทิรา กองจินดา
94 KEX20520762616 ศุภิสรา มวยหมั่น
95 KEX20520762620 นางสาวศิริวรรณ รังรื่น
96 KEX20520762636 น.ส.ธีรวรรณ บาราเฮง 
97 KEX20520762646 ประภาพร ศรีพล
98 KEX20520762652 นางสาวเกวลิน สมฝั้น
99 KEX20520762660 กศรา บุญธกานนท์
100 KEX20520762672 กานดามณี ศรีมาแก้ว
101 KEX20520762686 สุพัตรา สิงห์ชมภู
102 KEX20520762698 ชลิดา ธรรมวงษา
103 KEX20520762706 กสิณา
104 KEX20520762710 น.ส.จันจิรา ละดาวัลย์
105 KEX20520430800 ณัฐพล แน่นหนา
106 KEX20520430810 วรรวิมล สุจริตวณิชพงศ์ 
107 KEX20520430820 พัชรีพร แดงธรรม
108 KEX20520430830  ราชาวดี แก้วเมตตา
109 KEX20520430840 คุณ ดวงเนตร นิลสง่า  
110 KEX20520430850 สมเจตน์ กำเหนิดเพ็ชร์
111 KEX20520430860 นางสาวบุษบา จันทรมณี
112 KEX20520430870 ทิพย์สุดา อุดคำเที่ยง
113 KEX20520430880 คุณอังกูล เปี่ยมทองคำ
114 KEX20520430890 คุณวิรัตน์ ทิรัง
115 KEX20520430900 สุภาวดี นาหัวนิล
116 KEX20520430910 สุพิชชา มีถม
117 KEX20520430920 สุระสิทธิ์ ธุระทำ
118 KEX20520430930 นตรไชยันต์ ปั้นส่ง
119 KEX20520430940 ภัทรกัณย์ จุ้ยสุข(มด)

10/2/65
 
1 KEX20520863034 K.นับ
2 KEX20522071100 น.ส.ณัชชารัตน์ ไทยพลกรัง
3 KEX20522071143 ณัฏฐณิชา งาหัสถี
4 KEX20522071157 วิชชุลดา จิตเจริญทวีโชค
5 KEX20522071160 ฐนวรรณพร ใจสว่าง
6 KEX20522071172 สุจิตรา จันทร์เพ็ญ
7 KEX20522071189 อรพรรณ ไชยกุหลาบ
8 KEX20522071192 ธัชชัย ลอยแก้ว
9 KEX20522071205 ชื่อธีรวัฒน์ อนันตภักดิ์
10 KEX20522071216 รุ่งทิพย์ มุ่งแววกลาง
11 KEX20522071225 ยุภาวดี? หอมเนียม?
12 KEX20522071235 ชนิดาภา คลังเอี่ยม
13 KEX20522071246 สุพัตรา ผดุงชาติ
14 KEX20522071256 พรหมภัสสร รอดสุด
15 KEX20522071266 นางสาวกรรณิกา กะสังข์
16 KEX20522071273 นางสาวนันทลักษณ์ นะสม
17 KEX20522071289 ศิรินภา อารมณ์
18 KEX20522071297 สุวรรณา สุวรรณชมพู
19 KEX20522071308 K.  นิศาชล ชูชื่นมานะกิจ
20 KEX20522071315 นางสาวสุบัยด๊ะ ยาแดง
21 KEX20522071327 ศิริลักษณ์ ยาฟอง
22 KEX20522071335 ณัฐธิชา ลี้ภัย
23 KEX20522071347 หนิง
24 KEX20522071358 ณัฐณิชา ประศรี
25 KEX20522071365 สมฤทัย รักสูงเนิน
26 KEX20522071377 วรรณนิภา อินทวงศ์
27 KEX20522071382 จงใจ? ศรี?จันทร์?อ่อน
28 KEX20522071397 กิรณา ทิมะวงษ์
29 KEX20522071403 ทรัสติยา ทัดเทียม
30 KEX20522071416 สรัญญา สารสวัสดิ์
31 KEX20522071423 คุณสุวิมล
32 KEX20522071434 นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วมงคล
33 KEX20522071444 ณัฐพล ปานทอง
34 KEX20522071450 กัญญารัตน์ (แพม)
35 KEX20522071460 จีรวัจ ม่วยเท้ง
36 KEX20522071476 ณัฐธิชา ลี้ภัย
37 KEX20522071482 หทัยชนก
38 KEX20522071491 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งเรือง
39 KEX20522071500 เกวลี ยงกุล
40 KEX20522071518 ศิริพร เดชอุดม
41 KEX20522071527 กนกวรรณ นิลชาติ
42 KEX20522071531 น.ส อลิษา มีที
43 KEX20522071545 ลักขณา บุญโฉม
44 KEX20522071555 อมรรัตน์ อยู่มณี
45 KEX20522071563 จตุพร อินทร์อ่ำ
46 KEX20522071570 นาวสาวศศิธร สายสกล
47 KEX20522071584 คุณมัส(แผนกขาย )
48 KEX20522486844 Pimaree
49 KEX20522486858 สมหญิง ปิ่นวิเศษ
50 KEX20522486866 ปาริชาติ พวงพันธ์
51 KEX20522486874 นางสาวกันต์ฤทัย เนื้ออุ่น
52 KEX20522486898 คุณจิตรา กันภัย
53 KEX20522771308 คำเคน มะลา
54 KEX20522771318 ปาจรีย์ สุวรรณคีรี
55 KEX20522771320 นางชลธิชา พลบูรณ์
56 KEX20522771330 อัจฉราวรรณ แสนมนตรี()
57 KEX20522771368 นางสาวอภิปภา สีเนหันหา
58 KEX20522771378 นางสาวณัฐธิดา แจ่มแจ้ง
59 KEX20522771380 ภัทริกา มะณีจักร์
60 KEX20522771393 วาสนา ศรีแก้ว
61 KEX20522771406 นางสาวอรทัย สุราวุธ
62 KEX20522771416 ชญาภัส วงค์ขันท์
63 KEX20522771423 พรสุดา คุ้มปากพิง
64 KEX20522771435 นางสาววณัฐภรณ์ ตุ๊โค
65 KEX20522771441 กาญจณา ขอฟุ้งกลาง
66 KEX20522771453 คุณ หวาย
67 KEX20522771469 สุรีย์พร สุขเอี่ยม
68 KEX20522771470 คุณณชาภา ศรพงษ
69 KEX20522771484 น้อมกาย ชัยมงคล
70 KEX20522771496 สาว
71 KEX20522771508 พลอย คนงาม
72 KEX20522771511 พนิดา แก่นแก้ว
73 KEX20522771525 สายฝน กรรัตน์
74 KEX20522771532 กนกวรรณ โคตภักดี
75 KEX20522771548 ??คุณณัฐวุฒิ ลือภักตรา
76 KEX20522771555 K.น้ำทิพย์ (ร้านถ่ายรูป)
77 KEX20522771563 รุสนี สะโอง
78 KEX20522771575 Wawa ()
79 KEX20522771583 นา.ตานี
80 KEX20522771594 ชื่อ คณิตตา
81 KEX20522771619 K.ไพจิตร
82 KEX20522771628 Wattana Buapoom
83 KEX20522771632 พิไลพรรณ เทียนแก้ว
84 KEX20522771640 รจนา นนสุรัตน์
85 KEX20522771656 วรรณภา บุสำโรง
86 KEX20522771665 สุกานดา ศรีทารัตน์
87 KEX20522771676 ศิริพรแก้ววิเศษ
88 KEX20522771681 สมคิด เปรมจันทร์วงษ์
89 KEX20522771698 น.ส. วจีพร
90 KEX20522771700 น้องอรสุพรรณศร
91 KEX20522771710 พัชรินทร์ คำภิโล
92 KEX20522771721 สุภาพร เรืองแสน
93 KEX20522771735 คุณจารุวรรณ พิมพานิช
94 KEX20522771744 ศศิวิมล บุ่นวรรณา
95 KEX20522771750 ชลดา คงสีลัง
96 KEX20522771766 ขวัญฤดี แซ่นิ้ม
97 KEX20522771778 ณัฏฐ์ฐกานต์ สายไหม
98 KEX20522771782 ธิติมา คำพูล
99 KEX20522771808 คุณสุวรรณา พลทะอินทร์
100 KEX20522771817 ชั่น
101 KEX20522771829 สุพัชราวดี สีกัน
102 KEX20522771832 ณฐพร ศรีนวล
103 KEX20522771849 อุไรวรรณ ปิ่นสกุล
104 KEX20522837564 น.ส.ศรัณลักษณ์ กองธรรม
105 KEX20522837570 น.ส.วิลาวัณย์ รักษ์วงษ์
106 KEX20522837582 กัญญารัตน์ (แพม)
107 KEX20522837594 ชื่อ: คุณธนญดา?
108 KEX20522837608 ธัญชนก สิงหนาท
109 KEX20522837616 ปภานัน เย็นทรวง
110 KEX20522837624 ธัญ?ลักษณ์
111 KEX20522837636 ภัควลัญช์ พิเภก
112 KEX20522837640 จิตรลัดดา สุจริตจันทร์
113 KEX20522837658 .นัยนา? ทุนทอง
114 KEX20522837662 น.ส.อริสยา สุทธิวรฤทธิ์
115 KEX20522837672 สุวรรณา (ปุ้ย)
116 KEX20522837684 อัญชลี คงกะพันธ์
117 KEX20522837698 ดลยา ทรัพย์เขื่อนขันธ์
118 KEX20522837708 คุณเพ็ญนภา น้อมสูงเนิน
119 KEX20522837718 โสภา ขอภักดี
120 KEX20522837724 พรรณิภา เมธังกูร
121 KEX20522837730 เค Vina
122 KEX20522837744 น.ส. นรวีร์
123 KEX20522837758 เบญจรัตน์ มัชฌิมา
124 KEX20522837766 กาญจนา โพธิ์นาแค
125 KEX20522837770 นางสาวอรอนงค์ สันติวิชัยกุล
126 KEX20522837786 วิมลศิริ อินทนนท์
127 KEX20522837792 พิม
128 KEX20522837804 น.ส.ดวงกมล แก่นสาร
129 KEX20522837816 เจน
130 KEX20522837820 น้ำหวาน
131 KEX20522837830 พิชญา เกาไศยนันท์
132 KEX20522837844 สุบรรณ์ โสดามุข
133 KEX20522837850 อารียา ()
134 KEX20522837868 สิริภา พัทยากร
135 KEX20523003443 ชะเอม ฉายตลาด
11/2/65
 
1 KEX20513249356 น.ส.จุฬารัตน์ หินเขา
2 KEX20526056515 น.ส.อัมรา การด
3 KEX20526056520 ปริณดา ศรีสัจจา
4 KEX20526056535 มุขรินทร์ ทาแกง
5 KEX20526056540 กมลพร วงสายา
6 KEX20526056555 นางสาวจารุวรรณ คำยา
7 KEX20526056560 ภัททิยา รัตนกร
8 KEX20526056570 นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทอง
9 KEX20526056580 นางสาวเจนจิรา เรืองอยู่
10 KEX20526056595 สำรวย ถวายรูป
11 KEX20526056600 ลำดวน เร้อนเจริญ
12 KEX20526056615 คุณชูวิน
13 KEX20526056620 น.ส.เบญจมาศ ศุภนิกรณ์
14 KEX20526056630 พัชรทร ฉิมปรางค์
15 KEX20526056640 นันทพร โพธิ์แย้ม
16 KEX20526056650 นางสาวสุภาพร มณีขาว
17 KEX20526056660 คุณไกรภพ คัททะมาลา
18 KEX20526056670 คุณสุวิมล แสนพิริยะ
19 KEX20526056680 รัชนีกร ทิพย์วรรณ์
20 KEX20526056690 นางสาวณัฐรัตน์ ยกย่องกุล
21 KEX20526056705 ปิยาภรณ์ ตุพิลา
22 KEX20526056710 รัตนา เดชบำรุง
23 KEX20526056720 ลักษิกา ชุ่มชูจันทร์
24 KEX20526056735 อรปรียา คุณยศยิ่ง
25 KEX20526056745 นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา
26 KEX20526056750 นางสาวจุฬารัตน์ สมวรรณ์(ฝ้าย)
27 KEX20526056760 อาทิญาดา ยิ้มสบาย
28 KEX20526056775 นางสาวสุทธิดา จอมนุ้ย
29 KEX20526056785 น.ส อรทัย
30 KEX20526056795 นางสาวผกามาส นาคคุ้ม
31 KEX20526056800 ศุภรดา อบ
32 KEX20526056815 แอ๋ว แสงวงษา
33 KEX20526056825 มลิวัลย์ กันตนะ
34 KEX20526056830 ศุภรัตน์ เพียงคาม
35 KEX20526056840 จุฑารัตน์:
36 KEX20526056850 สุกัญญา
37 KEX20526056865 พิบูล?รัตน์? (เนม)?
38 KEX20526056875 มยุรี ใจสุดา
39 KEX20526056880 นางสาวนิตยา สกุณี
40 KEX20526056895 โชติกา งามฉวี
41 KEX20526056900 นางสาวดวงพร ศรีหาตา
42 KEX20526056910 สุวดี กองสมบัติ
43 KEX20526056925 นางสาวศริธรณ์ บุญศักดิ์
44 KEX20526056935 บังอร. มุมทอง
45 KEX20526056940 ภัทรกาญจน์ โชคชคกิตติ์
46 KEX20526056955 สุภาวดี
47 KEX20526056960 สาวิตรี? ลาภ?เหลือ?
48 KEX20526056975 คุณกนิษฐภคิณี แฮคเคทท์
49 KEX20526056980 K.น้ำทิพย์ (ร้านถ่ายรูป)
50 KEX20526056995 วนิดา
51 KEX20526057000 นภสร จินดาทอง
52 KEX20526057010 เนตรฤทัย ภู่กลิ่น
53 KEX20526057025 อุทัยวรรณ ปุ๊ดเปี้ย
54 KEX20526057030 ชื่อจินตนา ฉายาภักดี
55 KEX20526057040 นางสาวมณัญยา บัญญัติ
56 KEX20526057050 นางสาวจิรภา วงษ์สมบัติ
57 KEX20526057065 น.ส.วรรณฤดี กิติ
58 KEX20526057070 กิติยา แจ่มน้อย
59 KEX20526057085 น.ส.ไพรวัลย์ คำแดงใส
60 KEX20526057095 น.ส กิตติยา เลิกนอก
61 KEX20526057105 อัญชลี อุปนันไชย
62 KEX20526057115 นส.ปิยะมาศ ช่วยท้าว
63 KEX20526057120 นางสาวชนัญญา จงใจรักษ์
64 KEX20526057130 ธนชญา พึ่งประสพ
65 KEX20526057145 นางสาวอันตรา พิลากุล
66 KEX20526057155 ชญาภา พนมเริงศักดิ์
67 KEX20526057160 สมัน โต๊ะซีมัน
68 KEX20526057170 ปาริชาติ ไชยสาร
69 KEX20526057185 ปุณยนุช สิงห์ทอง
70 KEX20526057195 สุมาลี เกียรติบรรณากร
71 KEX20526057200 คุณทิพวรรณ  สมน้อย
72 KEX20526057210 หวันซานะ ลือแมะ
73 KEX20526057220 น.ส.กุลญรัตน์ จรูญศักดิ์
74 KEX20526057230 นันทิชา
75 KEX20526057245 อังคณา สุขเจริญ
76 KEX20526057255 คุณจิราพร วิทยประภารัตน์
77 KEX20526057260 K.นิศาชล ชูชื่นมานะกิจ
78 KEX20526347830 เบญมาศ สุดาจันทร์
79 KEX20526347845 น.ส.ปานชลี ผิวขำ
80 KEX20526347855 น.ส ภาวิณี บุญเสริมทรัพย์
81 KEX20526347870 เบ็ญจมาศ แสงสุวรรณ์
82 KEX20526347880 น.ส.กศิภิชา กรุดปทุม
83 KEX20526347895 นวรัตน์ วงศ์สุวรรณ
84 KEX20526347910 นงลักษณ์ วงค์วิลาศ
85 KEX20526347920 ปัณณ์กิตติกานต์ มงคลแสน
86 KEX20526347935 ภัทราวดี  อึ้งทวี
87 KEX20526347940 นารีรัตน์ จันทร์ทอง
88 KEX20526347955 กวิสรา เพ็งรักษ์
89 KEX20526347960 คุณมลฤดี ชารีผล
90 KEX20526347975 พัชราภรณ์ จำปาแดง
91 KEX20526347980 ปทิตตา
92 KEX20526347995 จำปา ประสงค์ทรัพย์
93 KEX20526348000 โสละดา แสนสุริวงค์
94 KEX20526348015 ศราวุธ ทองโกมล
95 KEX20526348025 จิตรลดา กองวงค์
96 KEX20526348050 คุนบุ๋ม
97 KEX20526348060 น.ส.กนิษฐา? ศรสิทธิ์?
98 KEX20526348070 ปิติพร คุ้มกลาง
99 KEX20526348085 วาสนา อะโหสิ
100 KEX20526348095 พรชนก บัวอุ่นใจ
101 KEX20526348100 ศรัญญา โต๊ะลี (นาเดีย)
102 KEX20526348115 ศุภมาส จันทรัตน์
103 KEX20526348125 พามิลา ทรรศนะวิภาส
104 KEX20526348135 นางสาวกฤติญา ประภาศิริ
105 KEX20526348145 คุณนฤมล พลดงนอก
106 KEX20526348165 สุทธิมา พูลผล
107 KEX20526348175 น้ำหวาน
108 KEX20526348180 ณัฐพร คงภักดี
109 KEX20526372610 น.ส.ฐิติพร นากสีทอง
110 KEX20526372620 ชื่อ จินตนา
111 KEX20526372630 คุณ จุฑารัตน์
112 KEX20526372640 จีรวัฒน์ จันทะแทน
113 KEX20526372650 กมลวรรณ วังสันต์
114 KEX20526372660 นำโชค ชูศรี
115 KEX20526372670 ศรายุทธ รัตนนท์
116 KEX20526418522 นางสาวเตือนจิต อวนศรี
12/2/65
 
1 KEX20527557601 สุกัญญา แสงสว่าง
2 KEX20527557610 ณัฐสุดา ทะอินตา (อิม)
3 KEX20527557621 นันทนัท อ่วมเจริญ
4 KEX20527557637 ทัศนีย์วรรณ อุบลประเสริฐ
5 KEX20527557658 พิมพ์ภัสร์ ปินตาเปี้ย
6 KEX20527557663 คุณ ฝ่าย
7 KEX20527557675 ราตรี โสมณะ
8 KEX20527557681 ละยี
9 KEX20527557692 นันทกาญจน์ ปุ่นนอก
10 KEX20527557707 สุดารัตน์ วรกรรณ
11 KEX20527557715 นางสาวอาริยา ท้วมทอง
12 KEX20527557728 คุณจามจุรีย์ เห็นประเสริฐ
13 KEX20527557738 สมฤดี
14 KEX20527557745 นางสาวจินตนา อาจหาญ:
15 KEX20527557754 ศิริลักษณ์ โกเสนตอ
16 KEX20527557769 ลิต้า
17 KEX20527557775 ประภาวิณี ทองสุข
18 KEX20527557785 สุวรรณ
19 KEX20527557794 ศุภัทรา วงค์แดง
20 KEX20527557805 ศรินทร์รตา
21 KEX20527557814 รุสลีนา แมแล
22 KEX20527557827 อรวรรณ กุหลาบ
23 KEX20527557834 กัมพล ใจตรง
24 KEX20527557847 ปาริฉัตร ธิสมบูรณ์
25 KEX20527557851 คุณอุไรวรรณ
26 KEX20527557867 น.ส.สุมลทิพย์ ลัดดาพันธุ์
27 KEX20527557878 นางวิริยาณัฐ พลเดช (อิ๋ว)
28 KEX20527557884 ธนาวรรณ โชคสุนทรพจน์
29 KEX20527557895 ตรีชฎา นิรมิตร
30 KEX20527557901 ปิยะฉัตร กมลรัตน์
31 KEX20527557919 น.ส.พัณณิตา รัตนพันธ์
32 KEX20527557920 ณฐิกา สังข์ทอง
33 KEX20527557935 Irish Demdam
34 KEX20527557944 ชื่ออภิรดี ละอองบัว
35 KEX20527557959 ณัฐนีย์ ทองประศรี
36 KEX20527557967 เสาวลักษณ์ อัคฮาด
37 KEX20527557978 รัชนี เทียงมาก
38 KEX20527557989 ศุภลักษณ์
39 KEX20527557995 วิชยา ห้วยใหญ่
40 KEX20527558001 K.ฐิติพร มานุจำ
41 KEX20527558016 น.ส.ณัฐธิดา สมบัติเจริญนนท์
42 KEX20527558023 วนิดา โพธิ์ศิริ
43 KEX20527558037 เพชรดา สีบาง
44 KEX20527558041 พัชร ภพรทิบูลย์
45 KEX20527558058 คุณนริศรา นามวงค์
46 KEX20527558063 พรรณวลี ศรีคาน
47 KEX20527558070 ฝนดาว ขันนาค
48 KEX20527558085 วรรณนิภา แม่นศรลา
49 KEX20527558090 นางสาวปาจรีย์ ช่วยแท่น
50 KEX20527558105 นางสาวชลิตา นิดกระโทก
51 KEX20527558119 น.ส. กฤติยาภรณ์ เยาวนา
52 KEX20527558123 นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน
53 KEX20527558139 Nattawon Nankongnab
54 KEX20527558144 สุวจี ตุ้มวิจิตร
55 KEX20527558152 อนุศร กาละเสาร์
56 KEX20527558167 นงนภัส. สิงห์ตัน
57 KEX20527558174 ภัทรานุช อ่อนคำ
58 KEX20527558184 ประภัสสร วิไลรัตน์
59 KEX20527558194 นางสาวจิรนันท์ ศรีภูมมา
60 KEX20527558201 สมฤทัย รักสูงเนิน
61 KEX20527558211 ศิริลักษณ์? ยิ้มทอง?
62 KEX20527558224 มณีรัตน์. ชานุ
63 KEX20527558238 สลิลลา หะซัน
64 KEX20527558245 จุฬาลักษณ์? ชีวรัตนาพันธ์
65 KEX20527558258 Tanyalak Yoothong
66 KEX20527558260 ศรัณย์รัชต์ ธิยะ
67 KEX20527558270 ณัฐธิชา หมื่นสอาด
68 KEX20527558285 น้ำหวาน
69 KEX20527595199 น.ส.ณัชชารัตน์ ไทยพลกรัง
70 KEX20527683425 สฤษฎ์พงษ์ ลีลาเลิศสกุล
71 KEX20527683435 คุณกนกรัตน์ ยสุริน
72 KEX20527683445 นายวุฒิชัย สลับแก้ว
73 KEX20527683451 อนุสรา นพตากูล
74 KEX20527683469 เอกราช ป้องนู
75 KEX20527683488 กัญญารัตน์ จันทะเหลา
76 KEX20527683493 ดวงเดือน หล่อแหลม
77 KEX20527683500 ดวงพร แสงศรี
78 KEX20527683515 สมสิริ ศรีบุญเพ็ง(นักศึกษา ปี3)
79 KEX20527683522 น.ส.ณัฐพร สมชัย
80 KEX20527683535 ธัญวรรณ คำเหลา
81 KEX20527683542 อาทิตย์ ท่าพริก
82 KEX20527683554 นาย ปริญญา ศรีจันทร์นิล
83 KEX20527683565 ณัชชา วราหล
84 KEX20527683579 ฝนทิพย์ จิรังดา
85 KEX20527683587 นาย วัชพล วงษ์ธนเจริญ
86 KEX20527683594 รัตนาวดี สาวสวรรค์
87 KEX20527683609 พัชรีพร นามศักดิ์
88 KEX20527683611 สุดารัตน์ ศรีสุวรรณ์
89 KEX20527683626 นิรุธ เลื่อมโฉม
90 KEX20527683632 ไอลดา บุญจำลอง
91 KEX20527683646 ศศิธร  ฟ้อนพันธ์
92 KEX20527683651 สุรศักดิ์ ขยันกิจ
93 KEX20527683666 น.ส.ณัฐกฤตา แป้นจันทึก
94 KEX20527683677 นันท์นภัส?(เหมียว)
95 KEX20527683684 ุรุวรรณ รอดนวล
96 KEX20527683698 ธิดารัตน์ ชนทัศน์
97 KEX20527683705 พัชราภา ยะมามัง(ไซหนับ)
98 KEX20527683711 นราทิพย์ จันสำเร็จ
99 KEX20527683726 ปาลิตา ฮวบสวรรค์
100 KEX20527683739 วัลภา ผ่านพงษ์
101 KEX20527683742 ชนก เบาะพรม
102 KEX20527683756 นายไพบูลย์ แซ่ฮ้อ
103 KEX20527683764 นส.วันเพ็ญ สวัสดิผล
104 KEX20527683778 คีริสา ขวัญเมือง
105 KEX20527683784 อุษา สุรินทร์อาภรณ์
106 KEX20527683799 สำรวม นามนาค
107 KEX20527683802 น.ส.ชนมน ชมเชย
108 KEX20527683810 น.ส.ศิริรัชฎา มีตา
109 KEX20527683821 เม ไชปันยา
110 KEX20527683833 ฉัตรธิดา KangChattida
111 KEX20527683840 ศรีบุญเรือง ราชเสนา
112 KEX20527683856 พรีมญาฎา ดอกดวง
113 KEX20527683864 น.ส.วิภาพร ปุจฉาการ
114 KEX20527683879 นิภาพร บัวแก้วเกิด
115 KEX20527683881 ศศิวิมล พรมฤทธิ์
116 KEX20527683898 นางสาวเจนจิรา มณีมัย
117 KEX20527683900 นายศราวุฒิ คำพิมูล
118 KEX20527683916 วรลักษณ์ ไหมเชื้อจีน
119 KEX20527683926 น.ส.กุลริสา คล้ายนาค
120 KEX20527683933 นฤมล สิงห์เถื่อน
121 KEX20527683940 Arisa
122 KEX20527683953 พัชราภรณ์ ลาสา
123 KEX20527683968 สิริยากร วิทยาปัญญาวุฒิกุล
124 KEX20527683973 นาย กฤษฎา ถือเกาะ.
125 KEX20527683980 เธียรยา ดาทอง
126 KEX20527683991 วราภรณ์ นิตย์ใหม่
127 KEX20527684006 อปริยานันท์ ฉวยฉาบ
128 KEX20527684012 รมิดา ริกำแง (มาสเตอร์)
129 KEX20527684022 วีรวัลย์ เมืองศรีสุข
130 KEX20527684035 ชื่อจัดส่ง สุพรรณิการ์
131 KEX20527684046 น.ส.ถวิลวรรณ สำเภาแก้ว
132 KEX20527684059 นายศุภวิชญ์ อุ่นเรือน
133 KEX20527684062 ปัฐยา เขียวชะอุ่ม
134 KEX20527684071 กัญญาณี ปานนิล
135 KEX20527684080 นางสาวสมิตรา อ่างแก้ว
136 KEX20527684090 กีรติ ทวีชัย
137 KEX20527684103 ศิริประกาย แสงเมือง
138 KEX20527684119 กิติญาดา เตชะยา
139 KEX20527684123 น.ส.นฤมล ชลาสินธุ์
140 KEX20527684131 น.ส กรทิพย์ ตับกลาง
141 KEX20527684142 ประภาวลิน ม่วงสังข์
142 KEX20527684156 ชาญชัย พิญญกิจ
143 KEX20527684162 เยาวภา ดีพรม
144 KEX20527684193 น.ส มยุรี
145 KEX20527684201 น.ส.ณัฐิณี โพธิรุกข์
146 KEX20527684217 นายวงศ์วรรธน์ จันทร์ยอด
147 KEX20527684220 พิชชาภรณ์ เข่งปลา
148 KEX20527684232 กาญจนา ก่อแก้ว
149 KEX20527684246 นางสาววิไลพร สีภักดี
150 KEX20527684252 กัลยา  แสงจันทร์
151 KEX20527684266 ภิรมย์รัตน์ ทองงอก
152 KEX20527684272 นางสาว ชลธิชา ไชยจันทา
153 KEX20527684282 จารุวรรณ จันทรมนชัย
154 KEX20527684297 นุจรีย์ คล้องช้าง
155 KEX20527684300 น.ส.จรรยา ปาณศรี
156 KEX20527684328 คุณ อาทร กันทะพันธ์
157 KEX20527684339 อภิรดี ธีระวงศ์นันท์
158 KEX20527684341 วิภาดา ไกรกิจราษฎร์
159 KEX20527684356 น.ส.มัลลิกา กระจ่างศรี
160 KEX20527684365 สาริณี สีลาอ่อน
161 KEX20527684374 น.ส.อลิษา ชัยภูมี(ออย)
162 KEX20527684380 แสงเดือน เลาย้าง
163 KEX20527684398 อรชุมา แซ่ลิ่ม
164 KEX20527684406 ศันสนีย์ เตือนสติ
165 KEX20527684416 มัทวัน ศรีสันงาม
166 KEX20527684429 นางสาวจุฑามาศ อุดมโชคพิพัฒน์
167 KEX20527684436 อรวรรณ ชินตู้
168 KEX20527684443 กัลยากร อุทธิสินธุ์
169 KEX20527684459 มนัสสินี  สุทธินันท์ (ปุย)
170 KEX20527684468 วัชรีภรณ์ ละม่อม
171 KEX20527684473 คุณวิภาวี อัครานนท์.
172 KEX20527684488 ณภัทร พูลเพียร
173 KEX20527684499 วงศ์ดาว เรือแก้ว
174 KEX20527684500 ยุรี โสพัฒน์
175 KEX20527684512 สาริณี อินทร์ทอง
176 KEX20527684520 ธีรวัจน์ วศิยานนท์
177 KEX20527684532 น.ส.วันวิสา สันตะพันธุ์
178 KEX20527684545 วาทินี วงศ์ปัญญา
179 KEX20527684557 น.ส ศุภลักษณา ทองแสน
180 KEX20527684560 พัตราภรณ์ แก้วเมือง
181 KEX20527684573 ธวชินี ขจรเกียรติเลิศ
182 KEX20527684583 วรวรรณ บุญสุขมาก
183 KEX20527684599 นางสาวชุติกาญจน์? จอม?ทอง
184 KEX20527684602 กมลวรรณ อาจเอี่ยม
185 KEX20527684617 ญาณิศา เบ้าคำ
186 KEX20527684624 สาริศา ไผ่ตง
187 KEX20527684636 นายเรืองศักดิ์ สมนิล
188 KEX20527684648 ลักษนารีย์ โลจันติ
189 KEX20527684656 อรวรรณ ประทุมรัตน์
190 KEX20527684660 สุภัทรา ยังดี
191 KEX20527684675 นางสาวสุภาวดี สัตย์ซ้ำ
192 KEX20527684688 ณัฐวุฒิ หัตถมาศ
193 KEX20527684690 นิกรทิพย์ แซ่ตั๊ง
194 KEX20527684705 นางสาวเฉลิมขวัญ สอนชัย
195 KEX20527684712 วิภาพร ลดหวั่น
196 KEX20527684723 อุไรพร พวงเงิน
197 KEX20527684732 ิริรัตน์ เขียวแก้ว
198 KEX20528151438 พรทิพย์ ชัยรักษา
199 KEX20528151442 คุณกวิน
200 KEX20528151450 ธชวรรณ ทองทิพย์
201 KEX20528151467 ชื่อปาริฉัตร พานจันทร์
202 KEX20528151471 ศิรว?ริญญ?์? อุดม?ลาภ
203 KEX20528151480 ชญานิษฐ์ แก้ววาฤทธิ์
204 KEX20528151497 ปาลิกา เต็มวิจิตร
205 KEX20528151507 สุทธิดา นิลสระคู
206 KEX20528151515 ศุภากร นนอุทก
207 KEX20528151528 นิสรีน ตือราพอ
208 KEX20528151534 จารุวรรณ ตาลลาด
209 KEX20528151542 คุณแสง
210 KEX20528151555 นางสาวธัญญลักษณ์ สีดา
211 KEX20528151567 ชวนชม เพชรสุข
212 KEX20528151578 ศิริขวัญ หมาดง๊ะ
213 KEX20528151582 มาลิสา พินิจคุณ
214 KEX20528151592 รัตน์ติยา อินทร์เกื้อ
215 KEX20528151600 พนิดา หนูในน้ำ
216 KEX20528151617 น.ส.ฐาประนี พุตสุด
217 KEX20528151628 ชื่อดุษฎี ค้าทวี
218 KEX20528151638 นางสาวมัลลิกา อิ่มน้อย
219 KEX20528151648 ประภาวี เหมทัศน์
220 KEX20528151651 แสงเดือน ยินดีสุข
221 KEX20528151665 สุรภา จองศิริกุล
222 KEX20528151670 นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ
223 KEX20528151687 น.ส วรรณภา เจียตินะ
224 KEX20528151695 นางสาวปวีณา ช่วยเรือง
225 KEX20528151704 คุณพรวรรณอนันตพันธ์
226 KEX20528151711 สายฝน แสนปัดซา
227 KEX20528151726 นางสาวอังคณา แซ่จ้อง
228 KEX20528151737 เพ็ญพิลาภรณ์ โมระดา
229 KEX20528151748 เบญจวรรณ
230 KEX20528151755 มาริสา พรหมสาขา ณ สกลนคร
231 KEX20528151765 พิไลวรรณ ยกเจริญ
232 KEX20528151778 มนัสนันท์ แย้มยวน
233 KEX20528151780 กิ่งทอง นุพ
234 KEX20528151790 คุณอ้อย
235 KEX20528151803 สร้อยสุดา ทนทาน
236 KEX20528151817 ฑิตยา จันทร์ยอด ทองแก้ว
237 KEX20528151823 นางสาว ศศิธร ชนะสุนทร
238 KEX20528151837 มนัสนันท์ เศรษฐีสำราญ
239 KEX20528151840 .ชลธิชา เสียงแสงจันทร์
240 KEX20528151858 ร้านเครปเย็น by พี่นัท
241 KEX20528151864 ประกายดาว คำเสียง
242 KEX20528151878 (เสริมสวยเปา)
243 KEX20528151880 น.ส ณัฐฌา ส่อนชัย
244 KEX20528151905 .สกาวเดือน บุญงาม
245 KEX20528151917 จิรารัตน์ คำชู
246 KEX20528151928 บัวผัน โล่ห์คำ
247 KEX20528151932 หนูจันทร์ สาสิทธิ์
248 KEX20528151945 นริศรา อนุมะ
249 KEX20528151950 จันทิรา แก้วน้ำสุก
250 KEX20528151967 อัษรา ตะระรัมย์
251 KEX20528151977 นส.ลัดดา มุมทอง
252 KEX20528151987 คุณวิไล เรืองเรื่อ
253 KEX20528151995 คุณเบญจมาศ ทหารเสือ
254 KEX20528152005 สมาศ บุญมี
255 KEX20528152013 น?ฤ?มล?ไก?ยว?รรณ์?
256 KEX20528152021 เสาวภา คลังระหัด
257 KEX20528152033 นันท์นภัส โรมพันธ์
258 KEX20528152040 อุมาพร เจริญโรจน์มงคล
259 KEX20528152055 วิไลวรรณ รอดสิน
260 KEX20528152069 หนิง
261 KEX20528175125 คุณ พรนภัส พิมพ์จันทร์
262 KEX20528175131 รุจิสา มุขแก้ว
263 KEX20528175145 นางสาวจรรยา บำรุงธรรม
264 KEX20528175151 นันท์นภัส มณีวรรณ์
265 KEX20528175164 K.วรุชา เพ็ญจันทร์ (แคร์)
266 KEX20528175174 น.ส.อังสดาพร วุฒิวงษ์
267 KEX20528175182 นางสาวน้ำฝน ปันธิ
268 KEX20528175193 วันนิศา เกตชุม
269 KEX20528175200 ศศิกานต์ ถิ่นนคร
270 KEX20528175210 นาย เอกลักษณ์ สีแก้วอินทร์
271 KEX20528175223 เอกวิทย์ ธรรมพิทักษ์
272 KEX20528175230 นาย นฤพนธ์  คงเปี่ยม
273 KEX20528175244 สุภาวร
4/2/65
 
1 KEX20509316014 ชนากาญ ศรีเชียงหา
2 KEX20509316175 นางสาวปวีณา ชูจิต
3 KEX20509316276 ศักดิ์ชาย? เคนทรภักดิ์?
4 KEX20509316403 กิติมา อาชญาเมือง
5 KEX20511594110 กุลสตรี
6 KEX20511594125 นาย ศราวุฒิ เพชรโยธา
7 KEX20511594140 ธีรวัฒน์ อนันศิริกุล(โต)
8 KEX20511594150 พรนภา ดอนเหลื่อม
9 KEX20511594160 นางสาวชนัญญา ประสานเกียรติราช
10 KEX20511594175 น.ส.กมลชนก ดอกพุฒซ้อน
11 KEX20511594180 ชื่ออัจฉรา? เมือง?สวรรค์
12 KEX20511594195 ณัทริกา อรเพ็ชร
13 KEX20511594205 ป๊อบ อมรรัตน์
14 KEX20511594210 พัชราภรณ์ ศรีดาว
15 KEX20511594220 นฤมล บัวศรี
16 KEX20511594230 นพเก้าทองใบ
17 KEX20511594245 ทัศนีย์รัตน์ สีวัด
18 KEX20511594255 ดาราวรรณ อยู่ขาว
19 KEX20511594260 วทันยา ห่วงงาม
20 KEX20511594270 ผู้รับ มัทวัน ศรีสันงาม
21 KEX20511594280 สุทธิพงษ์ ทิพยเนตร
22 KEX20511594290 K.สมศักดิ์ สิงห์ครุธ
23 KEX20511594305 นางสาวมาริสา สุขศรีงาม
24 KEX20511594315 K. อัสมา พันเต๊ะ
25 KEX20511594325 น.ส.สุปรานี พระสุรินทร์
26 KEX20511594330 ธิดารัตน์ บุญเตี้ย
27 KEX20511594340 ชุติมา บุญเกิด
28 KEX20511594355 พรศิรินทร์ บุญคุ่ย
29 KEX20513689692 K.จามจุรี แก้วสิงห์
30 KEX20513689708 นุชนารถ จันทรัตน์
31 KEX20513689710 สูไวบะห์ แวหะมะ
32 KEX20513689726 ชื่อ: อันจู
33 KEX20513689730 นารีนาถ ทองแท่ง
34 KEX20513689742 คุณจงรัก ปิ่นแก้ว
35 KEX20513689758 มนฑกานต์ ศรีเข้ม
36 KEX20513689764 กิติสุดา โพธิสิทธิ์
37 KEX20513689778 ณิชานันท์.หนูอินทร์แก้ว
38 KEX20513689784 น.ส.เนตรนภา โพธิ์ศรี
39 KEX20513689798 นางสาวอชิรญาญ์ ทิพย์มณี
40 KEX20513689804 ธนพร นวลกลาง
41 KEX20513689810 ชฎาวรรณ  ชินทอง
42 KEX20513689862 น.ส.สุภาวดี สุดทอง
43 KEX20513689872 ไล สว่างจันทร์
44 KEX20513689888 สายรุ้ง ไกรวิชัย
45 KEX20513689898 ปาริชาติ
46 KEX20513689908 น.ส.ศุภลักษณ์?  ดาคม
47 KEX20513689914 ณัฎฐณิชา สุวรรณยิ่ง
48 KEX20513689928 วาสนา? ชุ่มใจ
49 KEX20513689932 พลอย
50 KEX20513689942 จารุวรรณ
51 KEX20513689954 สุประดา สุขสวัสดิ์.
52 KEX20513689960 นัท
53 KEX20513689970 สุนีรัตน
54 KEX20513689984 น.ส.สุพรรษา สุขสงวน
55 KEX20513689994 นิตยา กลิ่นนวล
56 KEX20513690006 K.อมรทิพย์ ศรีชัย
57 KEX20513690018 ทรัพย์ศิรินทร์? ศรีปัญญา?
58 KEX20513690026 ขวัญสุดา
59 KEX20513690032 น.ส.ดวงนฤมล วิเศษนคร
60 KEX20513690040 ชื่อ? ศศิ?วิมล?
61 KEX20513690056 คุณธัญพิมล คิดอ่าน
62 KEX20513690060 นางสาวศันสนีย์ คงนาวัง
63 KEX20513690074 ศศิชา รุ่งเรืองกุล
64 KEX20513690082 ฐิติรัตน์ ฤทธิ์สยอง
65 KEX20511594360 ศิโลรัตน์ เวียงแก้ว
66 KEX20511594370 จรินยา นิตย์เจริญ
67 KEX20511594380 Chanon Buapan
68 KEX20511594390 รัตนา พรมอินทร์ กุ้งนาง
69 KEX20511594405 ไพบูลย์ คลังทอง
70 KEX20511594410 นางสาวศรัณย์ธร ใจแก้ว
71 KEX20511594420 ประวีณา เชื้อพูน
72 KEX20511594435 นางสาวดารินี เลาสูงเนิน
73 KEX20511594440 คุณ วิจิตร บุญเกตุ
74 KEX20511594450 นางสาวสุชาดา ชำนาญมนต์
75 KEX20511594465 คุณ ทันฑิกา ลัดดาวัลย์
76 KEX20511594475 Preaw Kunthida
77 KEX20511594480 ณัฏฐณิชา เลิกม๊อก
78 KEX20511594490 เนตรชนก พะชะ
79 KEX20511594505 พีรพัฒน์ ห่านชัย
80 KEX20511594510 นางกัณฐิกา สุขเกตุ
81 KEX20511594520 เกียรติศักดิ์ ถานะ ห้อง 29
82 KEX20511594535 สุภาพร จันปา
83 KEX20511594540 ปาลิตา ศรีจันทร์
84 KEX20511594555 เอนก เชาว์ธรรมสกุล
85 KEX20511594565 นายอมรเทพ วงษ์มี
86 KEX20511594570 ปริญญา เพริศพรรณราย
87 KEX20511594585 ศิรินภา ฟั่นเฟือย
88 KEX20511594590 นัยนา ภุมมาลา
89 KEX20511594600 วรัญญา อมาตยกุล
90 KEX20511594615 นาย พิษณุ  กอบเกษกรรม
91 KEX20511594620 นาย ภควัฒน์ สายบัว
92 KEX20511594630 K.อินทิรา แย้มศิริ
93 KEX20511594640 น.ส.จีรวรรณ เกตุแก้ว
94 KEX20511594655 กิตติพล อินแถลง
95 KEX20511594660 ศราวุธ? ดี?ฉาย
96 KEX20511594670 สัมฤทธิชัย โพธิ์ใต้
97 KEX20511594685 นาย ปฐมธรรม วราห์คำ
98 KEX20511594690 นัฐพล บุญเกิด
99 KEX20511594700 พิชญาภา เภาตะกู
100 KEX20511594710 Pim Ratcha
101 KEX20511594725 นางสาวบุญมา สาหร่าย
102 KEX20511594730 อาทร กันทะพันธ์
103 KEX20512580944 นางสาวสุพัตรา มั่งมี
104 KEX20513248620 นิชาภัทร ช่วยแก้ว
105 KEX20513248634 ลัดดาวัลย์
106 KEX20513248642 ณัฐณิชา ภู่เกศ (ใหม่)
107 KEX20513248658 K. พรรณิภา สำราญใจ
108 KEX20513248664 สตรีรัตน์ วงศ์มี
109 KEX20513248670 อุมาพร พงษ์โสภณ
110 KEX20513248684 นางสาว รพี  วราวิทยา
111 KEX20513248706 ณธ?ษา? กนก?ว?ร?ภ?ั?ทร์
112 KEX20513248716 คุณไกรสร ทุนเพิ่ม
113 KEX20513248728 ส่งถึง แหม่ม ฝ่ายบุคคล
114 KEX20513248738 คอคีย๊ะฮ?์? พันหาบ?
115 KEX20513248742 นุช
116 KEX20513248752 ปนัดดา จุมปาทอง
117 KEX20513248760 น.ส.ศุภดา ทะสา
118 KEX20513248770 นิยม ทองกลม
119 KEX20513248786 สุลาลีวรรณ เกตุสิงห์ (พี่ผึ้ง)
120 KEX20513248790 นางสาวณิชากร บุญเทเวศร์
121 KEX20513248800 เบญจวรรณ สุขโข
122 KEX20513248812 นางสาวสุวนันท์ เพิ่มภูเขียว
123 KEX20513248826 น.ส ตินา บัวขัน
124 KEX20513248838 ช่อผกา สีภาเสน
125 KEX20513248840 สุมาลี เรือนทอง
126 KEX20513248858 ธนาภรณ์
127 KEX20513248864 เพ็ญศิริ ตุลวรรธนะ
128 KEX20513248876 จิดาภา วงค์เทพ(กองคลัง)
129 KEX20513248882 อรปวีศ์
130 KEX20513248890 Chonticha Noey
131 KEX20513248902 เสาวลักษณ์ กวมอำไพ
132 KEX20513248918 วิริยา ดุลยสัตย์
133 KEX20513248920 นางสาวนฤมล หมื่นสา (กระต่าย)
134 KEX20513248934 เอมวิกา
135 KEX20513248944 จูล นันทวัน วิเวกวรรณ
136 KEX20513248956 ชื่อ กิรณา ทิมะวงษ์
137 KEX20513248960 สุดาพร พรมลา
138 KEX20513248972 นิพร ดรพะสี
139 KEX20513248980 ชื่อ น้อย?
140 KEX20513248992 ร้านภรณ์วิทยาวัสดุ(ต่าย)
141 KEX20513249006 สุภาพร ศรีหาวงศ์
142 KEX20513249012 คุณชนิดาภา ชื่นสำอางค์
143 KEX20513249026 สุมิตรา บุญการณ์
144 KEX20513249030 นางสาว สุนิสา วงษ์ธรรม
145 KEX20513249046 น.ส พัชรินทร์
146 KEX20513249052 นส.จันทราวรรณ ขัดเปา
147 KEX20513249064 หนูเกษม บุญเรียน
148 KEX20513249072 นางสาวยามีละฮ์ โต๊ะปิ
149 KEX20513249082 น.สปภาดา..คำมุงคุณ
150 KEX20513249092 นางสาวเกศรา พุ่มปาน
151 KEX20513249100 ขนิษฐา ชะราผาย
152 KEX20513249116 น.ส.ปานฝัน บุญเชิดชู
153 KEX20513249120 นางสาวฐายิกา อดุลเดชา
154 KEX20513249132 ณฐมน อินทร์สุข
155 KEX20513249142 ณภัทร สิทธิการโกศล
156 KEX20513249152 น.ส.พรพรรณ เข้นา
157 KEX20513249162 มุกดา เวฬุวนาธร
158 KEX20513249172 นางสาวนพร เพชรดง(ยุ้ย)
159 KEX20513249184 กนกพร เฉยฉิน
160 KEX20513249192 มุกดารัศมิ์ ภาคนาม
161 KEX20513249204 หวาน นางหงษา
162 KEX20513249212 คุณอริสรา แก้วมณี
163 KEX20513249220 นางสาวทับทิม มาเชียง
164 KEX20513249246 นางสาวเกษสุดา ปทุมแก้ว
165 KEX20513249256 วนิดา สุตตาชัย
166 KEX20513249264 ศศิประภา แก้วรักษา
167 KEX20513249270 เจนจิรา
168 KEX20513249282 นางสาวกานติ์ชนิต สรรเสริญ
169 KEX20513249292 ชื่อ:สุชาวดี ม่วงงาม
170 KEX20513249300 รัตติกาล เทียนถวาย
171 KEX20513249318 กมลรัตน์ แสนสายเนตร
172 KEX20513249322 มานัส? ยำแม
173 KEX20513249336 ดาริกา ฆ้องวง
174 KEX20513249346 พรศิริ อินทปัทม์
175 KEX20513249364 จัดส่ง พัทธมน
176 KEX20513249370 จิตติมา ขามช่วง
177 KEX20513249380 ผู้รับ k.ตาล
178 KEX20513249398 วันเฉลิม วิสุทธิกุลพันธ์
179 KEX20513249400 นางสาวสุมาลี กุยราพะเนาว์
180 KEX20513249414 เจนจิรา สารงาม
181 KEX20513249428 นางสาววิสุดา ใจทัด
182 KEX20513249438 ฐิตาพร ชูเชิด
183 KEX20513249440 อัญชลี อุปนันไชย
184 KEX20513249450 นางสาวปณิชา พิมพ์ศรี
185 KEX20513249468 น.ส. จันทร์เพ็ญ
186 KEX20513249478 ปานเกล้า หนูมาก
187 KEX20513249480 นงค์เยาว์ ชะรัมย์
188 KEX20513249498 ธนวรรณ เมธาชูโชค
189 KEX20513249508 อรอุมา อุปถัมภ์
190 KEX20513249510 นางสาว?ศิริพร? สิ?ม?ทอง
191 KEX20513249522 นางสาวชาลินี สันธิศิริ
192 KEX20513249534 สุกานดา ใหญ่วงศา(อ้อม)
193 KEX20513249548 กิตติยาพร คนดี
194 KEX20513249552 นางสาว สุรีย์พร
195 KEX20513249568 กษมา หอมขาว
196 KEX20513249574 ปุณยาพร ยิ้มละมัย
197 KEX20513249584 จินตนา ฟองนวล (บัญชี)
198 KEX20513249594 นางสาวอัญชลี บุญธรรม
199 KEX20513249608 น.ส.วรรณา ทองเนื้อเก้า
200 KEX20513249618 ซัลวา เจ๊ะแว
201 KEX20513249628 เสาวลักษณ์ สิทธิบุตร
202 KEX20513249632 สมศักดิ์ เกตุเส้ง
203 KEX20513249642 ชาญณรงค์ แก้วเนตร
204 KEX20513306743 นาย รัฐชา อรชร
205 KEX20513306752 กัณฐิกา ตุ้ยเขียว (อ๊อดฟาร์ม)
206 KEX20513306762 สยมภู พูลทรัพย์
207 KEX20513306778 จันทร์จิรา ถาวร (เก๋)rs
208 KEX20513306788 บุศรินทร์ คำสีศิลป์
209 KEX20513306793 มาทิกา นิวงษา,
210 KEX20513306800 ภาณุ แสงเพ็ชร
211 KEX20513306812 จักรี ศรีบรรจง
212 KEX20513306822 นายนพวินท์ ตราชู
213 KEX20513306833 ส.ต.ท.วิชัย สังข์โกมล
214 KEX20513306848 อริสรา ทับสุข
215 KEX20513306852 คุณเทวัญ ลิปตพัลลภ (น้ำ)
216 KEX20513306866 ดา ทัดสิงห์
217 KEX20513306879 สุมิตรา กองแก้ว
218 KEX20513306885 อรวรรณ ประทุมรัตน์
219 KEX20513306890 นางจีระนันท์ ทองพิมพ์
220 KEX20513306908 นภาพร ทองรักษ์
221 KEX20513306913 นวภรณ์? แช่มชื่น
222 KEX20513306928 จุฑารัตน์ กำลังกล้า
223 KEX20513306933 Teerapong Baoprom
224 KEX20513306946 พริ้มพร ธารสอาด
225 KEX20513413927 นายปิยะรัตน์ จันปัญญา
226 KEX20513413935 ภาคภูมิ ศรีจันทร์ (กล้า)
227 KEX20513413944 นายไพโรจน์ รามสีดา
228 KEX20513413951 อภิญญา น้อยเอนก
229 KEX20513413964 คุณนรรัตน์ ป้อมน้อย
230 KEX20513413970 จริยาภรณ์ สมัครซื่อ
231 KEX20513413984 Teaw Pattarapong
232 KEX20513413997 รัตนพล โคฮาด
233 KEX20513414000 คุณนภัสสร ร่มโพธิ์ชี
234 KEX20513414017 อรอนงค์ แดงหย้ง
235 KEX20513414024 สายชล รัตนอำพร
236 KEX20513414039 ดาวันเทพมงคล(โบว์วี่)
237 KEX20513414040 ปริทรรศน์ สอจันทึก
238 KEX20513414051 คุณ?ภูชิตา
239 KEX20513414063 ฉวีวรรณ บุญจูง
240 KEX20513414078 น.ส. ศิริกัญญา พันธุมงคล
241 KEX20513414098 นายจิรวัฒน์ เพชรชลธาร
242 KEX20513414105 วิลัยรัตน์ ดวงแสงเหล็ก
243 KEX20513414118 วรรณรัตน์ จันทร์ยิ้ม
244 KEX20513414125 นายพิทักษ์พงษ์ โพธิ์เหลือง
245 KEX20513414147 ณัฐณิชา ชัยอินทร์
246 KEX20513414165 คุณ นลินี กลิ่นศรีสุข
247 KEX20513414174 ณัฐพร กรุงโคกกรวด
248 KEX20513414184 พรรณวรท สาคูณ
249 KEX20513414194 สิริโชค นาคมะเริง
250 KEX20513414208 พีรภัทร บุผาโต
251 KEX20513414210 เกรียงศักดิ์ มาลัย
252 KEX20513414228 น.ส.สิราภรณ์ ศรีวลักษณ์
253 KEX20513414230 นางจุฑาลักษณ์ จันธี
254 KEX20513414245 สุวิมล ปุยทอง
255 KEX20513414251 น.ส.เบญจมาศ ตู้จินดา
256 KEX20513414260 นายถนอม บำเหน็จงาม
257 KEX20513414274 ศิริกัญญา เหมุทัย
258 KEX20513414281 ธนัชพร จันทรคาต
259 KEX20513414298 ปาริชาติ งามปลื้ม
260 KEX20513414307 นายเกียรติพล น้ำมนต์ดี
261 KEX20513414318 นางสุฑาทิพย์ จ้ายอั้น
262 KEX20513414322 ปรเมศร อ่อนไทย
263 KEX20513414334 สมประสงค์ ลางไชย
264 KEX20513414342 ปานทิพย์ ปานพืช
265 KEX20513414353 น.ส ภาณุมาส เนียมเกิด
266 KEX20513414367 พัชรี ตั้งศิริปิยธรรม
267 KEX20513414371 กรัณ มะลิวัลย์
268 KEX20513414385 แพทตี้
269 KEX20513414396 คุณสรวิศ พิลึก
270 KEX20513414405 ภรณ์ชนก ประสิทธิกุล
271 KEX20513414410 ไกรวิชญ์ สาระคู
272 KEX20513414423 วัชรพล นามท้าว
273 KEX20513414431
274 KEX20513414441 หัตถกาญจน์ บุญเกิด
275 KEX20513414450 นาย ภาคภูมิ
276 KEX20513414465 นส.สุวนันท์ เหล็กเเจ้ง
277 KEX20513414471 สุขฤดี นาสมบูรณ์
278 KEX20513689608 คุณ ธัญญรัศม์
279 KEX20513689618 ชื่นกมล ณัษฐาภรณ์
280 KEX20513689620 โชติกา ชญากิตติกานติ์
281 KEX20513689630 บังอร อุดตา
282 KEX20513689640 น.ส.ธีรวรรณ บาราเฮง
283 KEX20513689650 เปมิกา บุญมาก
284 KEX20513689664 จิตฤทัย วุฒิบุตร
285 KEX20513689670 นุชจรีย์ หมาดเต๊ะ
286 KEX20513689688 นางสาวพรหมมาศ ดีเสมอ

1/2/65

KEX20507411830 รุ่งอรุณ เพ็งฤทธิ์
KEX20507411840 จุฑาทิพย์ สุริเทศ
KEX20507411850 วิชชุฎา เกตุชาติ
KEX20507411860 นางสาวอัญชนา นักผูก
KEX20507411870 ขวัญชนก.กัณทะวงษ์
KEX20507411880 น้ำผึ้ง
KEX20507411890 วิพาภร มงคลพัฒน์
KEX20507411900 รุ่งนภา อินต๊ะเมา
KEX20507411920 คุณหนึ่งฤทัย พ่อธานี
KEX20507411930 จำเนียร เพชรรัตน์
KEX20507411940 รัตติพร ขวัญโพก
KEX20507411950 ปราณี จันทร์แจ่ม
KEX20507411960 นส.ปิยะดา บุบผามาลา
KEX20507411970 นางสาวเมธายา คนซื่อ
KEX20507411980 สุวารีย์ โคตุมูล
KEX20507411990 ชมพร สุขประเสริฐ
KEX20507412000 อัญชุลี ประดับญาติ
KEX20507412010 ลัดดา จงไทย
KEX20507412020 วิชาธร วงษ์พันธ์ุ
KEX20507412030 กัลยาณี วงศ์นาจ
KEX20507412040 Vanessa G
KEX20507412050 ร้านชาติ ข้าวแกง100หม้อ
KEX20507412060 เบญจพร หอมกลบ
KEX20507412070 สุธารัตน์ ด้วงกลาง (ติ๊ก)
KEX20507412080 แก้ว ไตรภพ
KEX20507412090 กมลวรรณ์ เทียมมาลา
KEX20507412100 ยามีละ งามแสง
KEX20507412110 Khemika k.
KEX20507412120 คุณสุนิภา หนาดสำโรง
KEX20507412130 คุณนิรมล มากภักดี
KEX20507412140 น.ส พัชรินทร์
KEX20507412150 นฤมล
KEX20507412160 ทัศนีย์ เพ็ญนคร
KEX20507412170 น.ส.นฤมล เติมต่อ
KEX20507412180 สุดาภรณ์ จันทร์อ่อน
KEX20507412190 สุภารัตน์ ศรีคันธมาส
KEX20507412200 จุฬาลักษณ์ พรมมา
KEX20507412210 อรอุมา ผงแสนศรี
KEX20507412220 หนึ่งฤทัย ดำรงสุขหทัย
KEX20507412230 สุจิตรา กวินเมธาวันต์
KEX20507412240 ร้านมะเขือเทศ เจ๊ไก่
KEX20507412250 ผู้รับ :
KEX20507412260 นิรมล แตงทอง
KEX20507412270 ชื่อ นภาพร
KEX20507412280 ธิดารัตน์ บูระวงษ์
KEX20507412290 คุณจินตหรา
KEX20507412310 ขนิษฐา ทองโปร่ง
KEX20507412320 มารยาท? ขัน?ทะ?พล?
KEX20507412330 สุรภา จองศิริกุล
KEX20507412340 ณัฐพร ตันนารัตน์
KEX20507412350 น.ส.สุมิตรา ทองสงค์ (kอุ้ม)
KEX20507412360 เปิ้ล
KEX20507412370 ประภาพรรณ นันทกิจ
KEX20507412380 จารุวรรณ สิงสาธร
KEX20507412390 สุกัญญา. มงคลอินทร์
KEX20507412400 ศรสวรรค์? แก้วมี?
KEX20507412410 น้ำฝน แผนตัน
KEX20507412420 พรกมล ทุ่มโสภา
KEX20507412430 ปราณี ทวีรัตน์
KEX20507412440 ปานปิติ ปรัสพันธ์
KEX20507412450 น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ ไถวเลิศ
KEX20507412460 คุณจ๋า
KEX20507412470 ดวงรัตน์ อักษร
KEX20507412480 อนุชา ทิพยสุข
KEX20507412490 อำไพภรณ์ หอมจิตร
KEX20507412500 ประภาภรณ์? สุวรรณ?พงษ์?
KEX20507412510 ธนาภรณ์
KEX20507412530 ส่ง? วจีพร? ภูหมื่น?
KEX20507412540 น.ส.ลัดดาวัลย์? เจริญ?วนา?สันติ
KEX20507412550 น.ส ทัศนีย์ ผึ่งกัน
KEX20507412560 สุนิสา จันเดิม
KEX20507412570 น.สกิ่งกาญจน์
KEX20507412580 ดวงใจ นาจันถม
KEX20507412590 ปนัดดา พลทัสสา
KEX20507412600 นุภาณี ศรีวงษ์
KEX20507412610 นวลชนก ชิวารักษ์
KEX20507412620 บุษราภรณ์ แสนโง
KEX20507412630 ทิพวรรณ โชคเจริญยิ่ง
KEX20507412640 อุสมาน ปะดุกา
KEX20507412650 อลิศรา นพนรินทร์
KEX20507412660 จิณณ์ณิตา หลาบยองศรี
KEX20507412670 อำภาพร สอนศรี
KEX20507412680 น.ส.อรอนงค์ วงษ์มณี
KEX20507412690 กวิสรา ขำอนันต์
KEX20507412700 นภัสสร คุณเถื่อน
KEX20507412710 คุณนันท์นภัส ภักดีศิริพงศ์
KEX20507412720 สาวิตรี
KEX20507412730 นางสาวณหทัย หล้าเพชร
KEX20507412740 ชลธิชา สายคำ
KEX20507412750 ชามาภัทร ทองสมุทร
KEX20507412760 ฝนดาว ขันนาค
KEX20507412770 นางสาวพิลากร วังคะฮาต
KEX20507412780 ฑิตยา ปัตตะแวว
KEX20507412790 นางสาวชมพูนุท อนุศิริ (หมูแดง)
KEX20507412800 นส.สายน้ำผึ้ง บัวบาน
KEX20507412810 หทัยชนก ผิวศรี
KEX20507412820 กมลทิพย์ สารเก่ง
KEX20507412830 สมัชญา สังข์ลาโพธิ์
KEX20507412840 ฉ่ารีฟะฮ์ สุวรรณวงค์
KEX20507412850 ศศิกานต์
KEX20507412860 ศิริวรรณ มะโนแจ่ม
KEX20507412870 อาทิตยา มิ่งเมือง
KEX20507412890 คุณอ้อมใจ
KEX20507412900 พชรพล ชมนาวัง
KEX20507412910 น.ส.วิสาข์พร ทองจอก
KEX20507412920 อำภา โพธิอรุณ
KEX20507412930 เพ็ญประภา วงษ์อ่อน
KEX20507412940 นางสาวสุภาพร ศรชัย
KEX20507412950 คุณัญญา ทะลาสี
KEX20507412960 นริศราภรณ์? นุบาล
KEX20507412970 ปพิชญา พรลำเดช
KEX20507412980 นางสาววิรัญญา. กลิ่นอุบล
KEX20507412990 นาย จักรธร บัวชู
KEX20507413000 ทิพวรรณ ถินอุ่น
KEX20507413010 K.ชยพล ชัยหาทับ
KEX20507413020 น.ส.วิภาภรณ์ สารวัน
KEX20507413030 พิจิกา สกุลงาม
KEX20507645650 นวลอนงค์ วิริยะพันธ์ศัพท์
KEX20507645669 อาทร กันทะพันธ์
KEX20507645675 จิรัชญา เที่ยงธรรม
KEX20507863108 ปราณีต กลึงกลางดอน
KEX20507863113 นางวิภา ผัดเรือน
KEX20507863127 ซูไรนี ฆอแด
KEX20507863135 คุณชมัย
KEX20507863141 กันตนา อัตถาหาร
KEX20507863157 สุภาพร หนูเชื้อ
KEX20507863161 ปณิดา โอบอ้อม
KEX20507863171 กนกวรรณ รักสงวน
KEX20507863188 มินตรา เวฬุวนารักษ์
KEX20507863196 คุณฝน
KEX20507863206 ครูแอมป์ติวเตอร์
KEX20507863219 นางสาว ศิริพร ศิริภักดิ์
KEX20507863224 สุนทร ทองมีศรี
KEX20507863237 ชื่อปิยะมาน มานวิชัย
KEX20507863246 คุณ เฉลิมเกียรติ
KEX20507863250 ดวงนฤมล กลิ่นจันทร์
KEX20507863261 อรนิชา นามวงค์
KEX20507863277 นางสาวศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์
KEX20507863287 อุมาพร เนาว์สุวรรณ
KEX20507863290 นางสาวสมฤทัย กุลพิมาย
KEX20507863308 นางสาวลักษิกา สัตยวาที
KEX20507863318 ครูธนิยา บุญญา
KEX20507863325 นางสาวศิรประภา ดวงขันธ์
KEX20507863331 เสาวลักษณ์ แก้วดี
KEX20507863345 นางสาวณัฐณิชา สายตรี (แพร)
KEX20507863355 พิมพ์ชนก ปัญญา
KEX20507863365 วรนันท์ อยู่สุข
KEX20507863374 นส.รัตนา ทำการดี
KEX20507863397 นุ่น? ชญาณี?
KEX20507863401 สุพรรณี นีระพจน์
KEX20507863419 แตง
KEX20507898032 นางสาวนันทิยา งอกงาม

 

2/2/65

1 KEX20509314751 น.ส.จินดา มูนี
2 KEX20509314767 อุไรลักษณ์ การภักดี
3 KEX20509314771 นายเกรียงไกร ธนันชัย.
4 KEX20509314785 Nang Shwe Nu Aye
5 KEX20509314794 จารุวรรณ ปัญญาไชย
6 KEX20509314805 นางสาวละมัย ศรีพราย
7 KEX20509314821 น.ส.พิมศิริ ดอนประศรี
8 KEX20509314833 นางเนตรนภา วันทมาตย์
9 KEX20509314847 ขนิษฐา จงหมื่นไวย
10 KEX20509314859 วารุณี สีสาพันธ์
11 KEX20509314867 ปรียากร ทองไทย
12 KEX20509314879 ปวันรัตน์ จูมทอง
13 KEX20509314881 นางสาวสุฑาทิพย์ สังข์สิงห์
14 KEX20509314891 วนิดาฐานเจริญ
15 KEX20509314905 นางสาวน้อง ศรีมณฑา
16 KEX20509314921 มินนา กาญจนสุระกิจ
17 KEX20509314937 สุนิษา อั้นซ้าย
18 KEX20509314944 นางสาวมาลินี พลราชม
19 KEX20509314955 พุธิตา จิหม้ง
20 KEX20509314967 นางสาวรัตน์วลี โคตรัตน์
21 KEX20509314976 Ms.Mo Mo
22 KEX20509314985 สกาย?เมด?คลี?นิค?เวชกรรม
23 KEX20509314991 กรเกล้า กลิ่นมณฑา
24 KEX20509315003 น.ส.จิราพร โคตรชมภู
25 KEX20509315017 นางสาววิชุดา เมืองทา
26 KEX20509315025 ศิริลักษณ์ วันเพ็ชร
27 KEX20509315039 น.ส.วารุณี เชี่ยวชาญ
28 KEX20509315042 จตุพร อินหน่อ
29 KEX20509315053 จันทรา ธานีกุล
30 KEX20509315061 ศุภรัตน์ เผือกจิตร
31 KEX20509315077 เกศรา ทิพย์เดช
32 KEX20509315081 ใจทิพย์
33 KEX20509315093 เยาวลักษณ์ โกศล
34 KEX20509315100 น.ส กานต์ธิดา
35 KEX20509315110 น.ส.วาฑิณี เพชตะกร
36 KEX20509315129 อาริสา บุญทรัพย์
37 KEX20509315135 กระแต
38 KEX20509315145 ชื่อ เพ็ญพิชชา
39 KEX20509315154 ลัดดาทิพย์ สุทธิสัย
40 KEX20509315162 กานต์ระพี พูลพิพัฒน์.
41 KEX20509315170 กนกลักษณ์
42 KEX20509315185 ญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย
43 KEX20509315190 พิมพ์สุชา ศรีแจ่มวรัต์
44 KEX20509315206 แววรวี? เมฆสุวรรณ
45 KEX20509315213 ปุณยนุช มุสิกบัณพร
46 KEX20509315225 น.ส.พัชรี คีรีรักษ์
47 KEX20509315231 น.ส.มาลีวรรณ์ เครือศรี
48 KEX20509315240 สุภสร ลำปลายมาศ
49 KEX20509315257 ดวงเนตร บินไธสง
50 KEX20509315269 แสงจันทร์ ผิวมณี
51 KEX20509315278 วรินทร แสงประเสริฐ
52 KEX20509315289 พูเวียง บุณโฮม
53 KEX20509315299 K.ศราวดี พุ่มพวง
54 KEX20509315308 น.ส.นุชสบา ขวาลำภาร
55 KEX20509315317 อามีนะ
56 KEX20509315328 ร้านรุ่งเรืองค้าข้าว ตราจัสมิน
57 KEX20509315331 ปวีณา ทิพย์ศรีบุตร
58 KEX20509315341 นส.ปวีณา ละอองอทง
59 KEX20509315358 พัชรนันท์ เวชพราหมณ์
60 KEX20509315368 คุณพลอย เก่าโฮมแอนด์แกลอรี่
61 KEX20509315372 กฤษณา ยอดแก้ว
62 KEX20509315384 K.ศิริลักษณ์ เบ้าเฮือง
63 KEX20509315398 หวาน ดีเเขก
64 KEX20509315401 กิตติพร สามปลื้ม
65 KEX20509315415 อามีซาร์ ทองเหม๊าะ
66 KEX20509315426 คุณลิซ่า
67 KEX20509315433 ชื่อน้ำหวาาน
68 KEX20509315453 อนุสา ตันเดี่ยว
69 KEX20509315461 ภารดี ทองแสง
70 KEX20509315476 อารียา ทาระคำ
71 KEX20509315484 วิไล ไชยทุม
72 KEX20509315498 นางสาวนพเก้า พรวิเศษศิริกุล
73 KEX20509315507 รัชนก สนั่นก้อง
74 KEX20509315514 สุจิตรา พิเชฏฐ์พงษ์
75 KEX20509315527 นิติภรณ์ พลไพล
76 KEX20509315531 บอย
77 KEX20509315542 เครือวัลย์ มะนะยิ่ง
78 KEX20509315552 สพ.ญ.วัชโรทัย สัตยารักษ์
79 KEX20509315565 สำเนียง พรหมบุตร
80 KEX20509315574 ชิสา อนันตพรกิจ
81 KEX20509315589 จินตนา เถาปาอินทร์(หมูหวาน)
82 KEX20509315598 กชพร ทรัพย์ผึ้ง
83 KEX20509315606 นายสุรศักดิ์ สุวัฒนรัตน์(ต่อ)
84 KEX20509315617 น.ส รวิกานต์ สุทธการ
85 KEX20509315621 น.ส.นัยนา จันทงาม
86 KEX20509315634 นวพร โพธิ์ศรี
87 KEX20509315642 ชาณิภา ทวยเที่ยง
88 KEX20509315657 อภิชญา มุสิกะ
89 KEX20509315660 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกอร เทศชัย(จ๊ะเอ๋)
90 KEX20509315675 วิไลวรรณ สวยเอี่ยม
91 KEX20509315687 วรางคณา ทรัพย์สิน
92 KEX20509315694 มัณฑนา เสนมี
93 KEX20509315705 K. กุลนรี ดงงาม
94 KEX20509315716 สุพัณณภา เรืองศักดิ์()
95 KEX20509315728 นางสาวพรวิภา ภูคงกิ่ง
96 KEX20509315737 ศิริจันทร์ สาลี( รุ่ง )
97 KEX20509315743 เก็บเงินปลายทาง นางกัลยกร
98 KEX20509315754 คุณทศา สุวรรณสิทธิ์
99 KEX20509315768 นางสมพร พุดบุรี
100 KEX20509315779 วนิดา แสงพันธ์
101 KEX20509315789 นันทัชพร เทพตาแสง
102 KEX20509315792 จิรัชฏญา สมสิงห์คำ
103 KEX20509315800 วันวิลิสัก กูโรตีชาชัก
104 KEX20509315811 ต้า
105 KEX20509315823 ชื่อ มัสตูรอ
106 KEX20509315837 กัลยรัตน์ สาระพงษ์
107 KEX20509315840 ชนีนาถ ธานินพงค์
108 KEX20509315855 ณัฐมน
109 KEX20509315860 น.ส.วิราพร วัชรคุณากร
110 KEX20509315870 สุนิสา สุวรรณงาม
111 KEX20509315886 บุญรัตน์ จันทร์แจ้ง
112 KEX20509315890 สุชาดา เนตรน้อย
113 KEX20509315902 ศิริดาว มณีขัติย์
114 KEX20509315912 พ.รัฐนันท์ อำมาตย์โยธิน
115 KEX20509315924 ส่ง คุณภิรมย์?ภรณ์?
116 KEX20509315954 คุณน้ำฝน หวังเจริญ
117 KEX20509315969 Ntch Ntch
118 KEX20509315976 นางสาวกัญญาพร ตะนาวศรี
119 KEX20509315987 นวรัตน์ คำแก้ว
120 KEX20509315995 ถึงคุณวรินทร สุนทรา
121 KEX20509316005 คุณ มัตติกา
122 KEX20509316022 มัทวัน ศรีสันงาม
123 KEX20509316038 น.ส? นาเดีย สุหลง
124 KEX20509316040 สุมิตรา สืบวงษ์
125 KEX20509316058 น.ส จันทร์จิรา รัตนเทศ
126 KEX20509316067 ธนภัทร ขัมภรัตน์
127 KEX20509316075 ป.ปลา
128 KEX20509316083 ทิตฐิตา เพชรรัตน์
129 KEX20509316091 สุจิรา ถังไชย
130 KEX20509316104 รัตติกาล ฟูธรรม
131 KEX20509316117 น.ส.โสรญา สิงห์เล็ก
132 KEX20509316124 นายกิตติศักดิ์ ศรีเเสง
133 KEX20509316134 เสาวลักษณ์ ญาติณวงษ์ษา
134 KEX20509316141 พรเพ็ญ มุสาเหม
135 KEX20509316156 กรรณิการ์ โพธา
136 KEX20509316162 วิฑูรย์
137 KEX20509316184 ประภาศิริ ศรีวะปะ
138 KEX20509316197 เธียรยา ดาทอง แผนกQC
139 KEX20509316201 โสภิดา ระติพันธ์
140 KEX20509316210 พิเชษฐ์ เพิ่มลาภ
141 KEX20509316227 นันทิพร บุญขำ
142 KEX20509316232 น.ส.เบ็ญจมาศ เพราะตะขบ
143 KEX20509316245 อัญชนา ยางนอก
144 KEX20509316256 นายธีรวุฒิ อินทฤทธิ์
145 KEX20509316261 หทัยชนก แซ่ตั้ง
146 KEX20509316282 ปิติพัฒน์ วงษ์วิเชียร
147 KEX20509316295 วันเพ็ญ บัวสุวรรณ์
148 KEX20509316303 พิชยา บุตรงาม
149 KEX20509316319 น.ส.พรรณธิภา จารัตน์
150 KEX20509316339 นาย สุรวิทย์ ประเสริฐภากร
151 KEX20509316341 นิตติยา ไกลนอก
152 KEX20509316355 คุณโฉมยงค์ พันธ์สุภาวดี
153 KEX20509316361 สุรชัย วงษ์ะเซาะ
154 KEX20509316382 รุ้งลาวัณย์ ภาคแก้ว
155 KEX20509316390 ศิลาชัย จิรชัยรัตนสิน
156 KEX20509316418 ณัฐนันท์ สุวรรณชะนะ
157 KEX20509316424 วรรณา ส่งสุข
158 KEX20509316432 นางสาว พรทิพย์ เหล่ารอด
159 KEX20509316447 รมณณัฏฐ์ เจริญสวัสดิ์
160 KEX20509316451 บุญฤทธิ์ หนองเรือง (นนท์นี่)
161 KEX20509316466 พัชราภรณ์ ศรีดาว
162 KEX20509316471 วิไลรัตน์ จงสมจิต
163 KEX20509316486 (ออมสิน)
164 KEX20509316490 ณัฐิดนัย เตยอ่อน (ต้นอ้อ)
165 KEX20509316505 กมลพร มาทะ
166 KEX20509316517 ธนกฤต แสงสาคร
167 KEX20509316520 ภัทนรินทร์ ใหญ่ยอด
168 KEX20509520612 คุณสุรีรัตน์ เสวีวัลลภ
169 KEX20509520628 ขวัญชนก
170 KEX20509520638 กุมภารัตน์ ปั้นลำพอง
171 KEX20509520648 กานต์สิรี พุกสกุล
172 KEX20509520658 นฤภร สุขวงศ์
173 KEX20509520662 สุกัญญา
174 KEX20509520678 ปราณี นคร
175 KEX20509520684 คุณ อรพินท์
176 KEX20509520696 นางสาวสมเพ็ชร์ เตชะเลิศพนา
177 KEX20509520706 อัจฉรา คำดี
178 KEX20509520714 วารุณี สีสาพันธ์
179 KEX20509520726 คุณนิตยา สารทอง
180 KEX20509520732 น.ส.สาวิตรี วัฒนคีรี
181 KEX20509520744 วรรณิภา ทองมา
182 KEX20509520754 มีนนา แซ่เตียว
183 KEX20509520766 พิชญ์นารี มะมา
184 KEX20509520770 กัญญา แก้วพะเนียง
185 KEX20509520780 นางสาวจิตรทิวา ทองหนัก
186 KEX20509520790 หทัยรัตน์ แนนไธสง
187 KEX20509586139 น้ำหวาน
188 KEX20509709000 ยุพา พรหมประสิทธิ์

 

1/2/65

1 KEX20507411830 รุ่งอรุณ เพ็งฤทธิ์
2 KEX20507411840 จุฑาทิพย์ สุริเทศ
3 KEX20507411850 วิชชุฎา เกตุชาติ
4 KEX20507411860 นางสาวอัญชนา นักผูก
5 KEX20507411870 ขวัญชนก.กัณทะวงษ์
6 KEX20507411880 น้ำผึ้ง
7 KEX20507411890 วิพาภร มงคลพัฒน์
8 KEX20507411900 รุ่งนภา อินต๊ะเมา
9 KEX20507411920 คุณหนึ่งฤทัย พ่อธานี
10 KEX20507411930 จำเนียร เพชรรัตน์
11 KEX20507411940 รัตติพร ขวัญโพก
12 KEX20507411950 ปราณี จันทร์แจ่ม
13 KEX20507411960 นส.ปิยะดา บุบผามาลา
14 KEX20507411970 นางสาวเมธายา คนซื่อ
15 KEX20507411980 สุวารีย์ โคตุมูล
16 KEX20507411990 ชมพร สุขประเสริฐ
17 KEX20507412000 อัญชุลี ประดับญาติ
18 KEX20507412010 ลัดดา จงไทย
19 KEX20507412020 วิชาธร วงษ์พันธ์ุ
20 KEX20507412030 กัลยาณี วงศ์นาจ
21 KEX20507412040 Vanessa G
22 KEX20507412050 ร้านชาติ ข้าวแกง100หม้อ
23 KEX20507412060 เบญจพร หอมกลบ
24 KEX20507412070 สุธารัตน์ ด้วงกลาง (ติ๊ก)
25 KEX20507412080 แก้ว ไตรภพ
26 KEX20507412090 กมลวรรณ์ เทียมมาลา
27 KEX20507412100 ยามีละ งามแสง
28 KEX20507412110 Khemika k.
29 KEX20507412120 คุณสุนิภา หนาดสำโรง
30 KEX20507412130 คุณนิรมล มากภักดี
31 KEX20507412140 น.ส พัชรินทร์
32 KEX20507412150 นฤมล
33 KEX20507412160 ทัศนีย์ เพ็ญนคร
34 KEX20507412170 น.ส.นฤมล เติมต่อ
35 KEX20507412180 สุดาภรณ์ จันทร์อ่อน
36 KEX20507412190 สุภารัตน์ ศรีคันธมาส
37 KEX20507412200 จุฬาลักษณ์ พรมมา
38 KEX20507412210 อรอุมา ผงแสนศรี
39 KEX20507412220 หนึ่งฤทัย ดำรงสุขหทัย
40 KEX20507412230 สุจิตรา กวินเมธาวันต์
41 KEX20507412240 ร้านมะเขือเทศ เจ๊ไก่
42 KEX20507412250 ผู้รับ :
43 KEX20507412260 นิรมล แตงทอง
44 KEX20507412270 ชื่อ นภาพร
45 KEX20507412280 ธิดารัตน์ บูระวงษ์
46 KEX20507412290 คุณจินตหรา
47 KEX20507412310 ขนิษฐา ทองโปร่ง
48 KEX20507412320 มารยาท? ขัน?ทะ?พล?
49 KEX20507412330 สุรภา จองศิริกุล
50 KEX20507412340 ณัฐพร ตันนารัตน์
51 KEX20507412350 น.ส.สุมิตรา ทองสงค์ (kอุ้ม)
52 KEX20507412360 เปิ้ล
53 KEX20507412370 ประภาพรรณ นันทกิจ
54 KEX20507412380 จารุวรรณ สิงสาธร
55 KEX20507412390 สุกัญญา. มงคลอินทร์
56 KEX20507412400 ศรสวรรค์? แก้วมี?
57 KEX20507412410 น้ำฝน แผนตัน
58 KEX20507412420 พรกมล ทุ่มโสภา
59 KEX20507412430 ปราณี ทวีรัตน์
60 KEX20507412440 ปานปิติ ปรัสพันธ์
61 KEX20507412450 น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ ไถวเลิศ
62 KEX20507412460 คุณจ๋า
63 KEX20507412470 ดวงรัตน์ อักษร
64 KEX20507412480 อนุชา ทิพยสุข
65 KEX20507412490 อำไพภรณ์ หอมจิตร
66 KEX20507412500 ประภาภรณ์? สุวรรณ?พงษ์?
67 KEX20507412510 ธนาภรณ์
68 KEX20507412530 ส่ง? วจีพร? ภูหมื่น?
69 KEX20507412540 น.ส.ลัดดาวัลย์? เจริญ?วนา?สันติ
70 KEX20507412550 น.ส ทัศนีย์ ผึ่งกัน
71 KEX20507412560 สุนิสา จันเดิม
72 KEX20507412570 น.สกิ่งกาญจน์
73 KEX20507412580 ดวงใจ นาจันถม
74 KEX20507412590 ปนัดดา พลทัสสา
75 KEX20507412600 นุภาณี ศรีวงษ์
76 KEX20507412610 นวลชนก ชิวารักษ์
77 KEX20507412620 บุษราภรณ์ แสนโง
78 KEX20507412630 ทิพวรรณ โชคเจริญยิ่ง
79 KEX20507412640 อุสมาน ปะดุกา
80 KEX20507412650 อลิศรา นพนรินทร์
81 KEX20507412660 จิณณ์ณิตา หลาบยองศรี
82 KEX20507412670 อำภาพร สอนศรี
83 KEX20507412680 น.ส.อรอนงค์ วงษ์มณี
84 KEX20507412690 กวิสรา ขำอนันต์
85 KEX20507412700 นภัสสร คุณเถื่อน
86 KEX20507412710 คุณนันท์นภัส ภักดีศิริพงศ์
87 KEX20507412720 สาวิตรี
88 KEX20507412730 นางสาวณหทัย หล้าเพชร
89 KEX20507412740 ชลธิชา สายคำ
90 KEX20507412750 ชามาภัทร ทองสมุทร
91 KEX20507412760 ฝนดาว ขันนาค
92 KEX20507412770 นางสาวพิลากร วังคะฮาต
93 KEX20507412780 ฑิตยา ปัตตะแวว
94 KEX20507412790 นางสาวชมพูนุท อนุศิริ (หมูแดง)
95 KEX20507412800 นส.สายน้ำผึ้ง บัวบาน
96 KEX20507412810 หทัยชนก ผิวศรี
97 KEX20507412820 กมลทิพย์ สารเก่ง
98 KEX20507412830 สมัชญา สังข์ลาโพธิ์
99 KEX20507412840 ฉ่ารีฟะฮ์ สุวรรณวงค์
100 KEX20507412850 ศศิกานต์
101 KEX20507412860 ศิริวรรณ มะโนแจ่ม
102 KEX20507412870 อาทิตยา มิ่งเมือง
103 KEX20507412890 คุณอ้อมใจ
104 KEX20507412900 พชรพล ชมนาวัง
105 KEX20507412910 น.ส.วิสาข์พร ทองจอก
106 KEX20507412920 อำภา โพธิอรุณ
107 KEX20507412930 เพ็ญประภา วงษ์อ่อน
108 KEX20507412940 นางสาวสุภาพร ศรชัย
109 KEX20507412950 คุณัญญา ทะลาสี
110 KEX20507412960 นริศราภรณ์? นุบาล
111 KEX20507412970 ปพิชญา พรลำเดช
112 KEX20507412980 นางสาววิรัญญา. กลิ่นอุบล
113 KEX20507412990 นาย จักรธร บัวชู
114 KEX20507413000 ทิพวรรณ ถินอุ่น
115 KEX20507413010 K.ชยพล ชัยหาทับ
116 KEX20507413020 น.ส.วิภาภรณ์ สารวัน
117 KEX20507413030 พิจิกา สกุลงาม
118 KEX20507645650 นวลอนงค์ วิริยะพันธ์ศัพท์
119 KEX20507645669 อาทร กันทะพันธ์
120 KEX20507645675 จิรัชญา เที่ยงธรรม
121 KEX20507863108 ปราณีต กลึงกลางดอน
122 KEX20507863113 นางวิภา ผัดเรือน
123 KEX20507863127 ซูไรนี ฆอแด
124 KEX20507863135 คุณชมัย
125 KEX20507863141 กันตนา อัตถาหาร
126 KEX20507863157 สุภาพร หนูเชื้อ
127 KEX20507863161 ปณิดา โอบอ้อม
128 KEX20507863171 กนกวรรณ รักสงวน
129 KEX20507863188 มินตรา เวฬุวนารักษ์
130 KEX20507863196 คุณฝน
131 KEX20507863206 ครูแอมป์ติวเตอร์
132 KEX20507863219 นางสาว ศิริพร ศิริภักดิ์
133 KEX20507863224 สุนทร ทองมีศรี
134 KEX20507863237 ชื่อปิยะมาน มานวิชัย
135 KEX20507863246 คุณ เฉลิมเกียรติ
136 KEX20507863250 ดวงนฤมล กลิ่นจันทร์
137 KEX20507863261 อรนิชา นามวงค์
138 KEX20507863277 นางสาวศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์
139 KEX20507863287 อุมาพร เนาว์สุวรรณ
140 KEX20507863290 นางสาวสมฤทัย กุลพิมาย
141 KEX20507863308 นางสาวลักษิกา สัตยวาที
142 KEX20507863318 ครูธนิยา บุญญา
143 KEX20507863325 นางสาวศิรประภา ดวงขันธ์
144 KEX20507863331 เสาวลักษณ์ แก้วดี
145 KEX20507863345 นางสาวณัฐณิชา สายตรี (แพร)
146 KEX20507863355 พิมพ์ชนก ปัญญา
147 KEX20507863365 วรนันท์ อยู่สุข
148 KEX20507863374 นส.รัตนา ทำการดี
149 KEX20507863397 นุ่น? ชญาณี?
150 KEX20507863401 สุพรรณี นีระพจน์
151 KEX20507863419 แตง
152 KEX20507898032 นางสาวนันทิยา งอกงาม

31/1/65

 

1 KEX20502512306 คุณชญานุช ธนฤกษ์ชัย

2 KEX20503082660 (ดาด้า)

3 KEX20505520974 พนิตนันท์ ธุรี

4 KEX20505520984 พรรนิภา  พิภักดี

5 KEX20505520996 คุณอรอนงค์

6 KEX20505521006 น้ำ พรนิภา

7 KEX20505521014 ณัฏฐณิชา แซ่ตัง

8 KEX20505521026 มลฤดี เหลาวงศ์ (ร้านตัดผมพ่อมด)

9 KEX20505521030 ประภาพร ชิณะวงษ์

10 KEX20505521044 คุณ สายไหม สาระติ

11 KEX20505521050 นาย รัชพล เขียวเพชร

12 KEX20505521062 พรพรรณ เลาะหมุด

13 KEX20505521076 นางสาวสุนิสา บุญเกิด

14 KEX20505521088 ปนัดดา อินทร์บ้าน

15 KEX20505521098 นันท์ณิภัค ประพลแสน

16 KEX20505521104 นางสาววันวิสา ธรรมสูตร

17 KEX20505521114 ยุพาวดี สีมอด

18 KEX20505521128 ปิยะรัตน์ โจมคำ

19 KEX20505521134 นายอานนท์ หอมนาน

20 KEX20505521140 ญาณภา

21 KEX20505521150 นางสาวธิดาวรรณ โคตรสขึง

22 KEX20505521162 นาย ณัฐกานต์ คนเพียร

23 KEX20505521174 นายไพบูลย์ แซ่ฮ้อ

24 KEX20505521188 น.ส.จิรพรรณ วรรณพัฒน์

25 KEX20505521196 กมลทิพย์ รอดภัยพาล

26 KEX20505521208 อรอนงค์ ไกรเทพ

27 KEX20505521212 นายจักรกฤษณ์ สังฆมะณี

28 KEX20505521220 คุณสุวิมล

29 KEX20505521232 ปารวี โพธิ์คำ

30 KEX20505521240 ทรนง ขันติยู

31 KEX20505521256 ดุสิต ทองมา

32 KEX20505521260 ปนัดดา สมรส

33 KEX20505521288 เธียรยา ดาทอง แผนกQC

34 KEX20505521300 ผู้รับ เปิ้ล ห้อง5/6

35 KEX20505521318 พงศกร งามสวย

36 KEX20505521326 ส.ต.อ. ตะวัน บัวศรี

37 KEX20505521332 K.Kim Teang

38 KEX20505521348 ภาณุ แสงเพ็ชร

39 KEX20505521350 ชื่อรัตติยา โพธิ์ดี

40 KEX20505521364 น.ส.พรรณี รัตนแก้วเขียว

41 KEX20505521374 ผุสณี อังคาราพิณกุล

42 KEX20505521382 บุญเกิด สมมูล

43 KEX20505521398 ฝน วรวลัญช์

44 KEX20505521404 วิรันดา เปาศิริ (ต๋อมแต๋ม)

45 KEX20505521418 สุภาวดี เตชะยอด

46 KEX20505521428 วลัยลักษณ์ พานทอง

47 KEX20505521436 นางสาวมุกธิดา การีอุมา

48 KEX20505521448 นางสาวณิลวดี มีสุข

49 KEX20505521450 ปามิภา ศรีศักดา

50 KEX20505521462 กิ๊ก? น?้ำใจ?แก้ว?

51 KEX20505521476 น.ส.อัยลดา สุวรรณ

52 KEX20505521488 สุกัญญา บุญจริง

53 KEX20505521494 สิทธิยา พิลาแดง

54 KEX20505521506 ธชาลดา จันทรมนตรี

55 KEX20505521514 ชฎาพร พงศ์พูนวิวัฒน์

56 KEX20505521534 มยุรี ถาวร

57 KEX20505521540 ชญานิษฐ์ ภาคภูมิ

58 KEX20505521550 อมราพร รักซ้อน

59 KEX20505521566 ภัทราพร เมืองศรี

60 KEX20505521570 คุณ วิชัย  นกดา

61 KEX20505521584 มัสลิน ปราชญ์วิชา(ร้านเจ้วุ่น)

62 KEX20505521598 วันลัดดา บุญมีศรี

63 KEX20505521600 น.ส มณฑิตา จุมวรรณา

64 KEX20505521610 ปวรรยา เตียวลำภู

65 KEX20505521624 บุษรา วารี

66 KEX20505521638 อุไรรักษ์ จันทร์อ่อน

67 KEX20505521648 จิ๊บ มัทนา ศิริบัติ

68 KEX20505521652 ปัญจนิตย์ สุโขพันธ์

69 KEX20505521666 เกศกนก หุ่นทองคำ

70 KEX20505521674 คุณ ชุติกาญจน์  (ฝ่ายช่าง)

71 KEX20505521684 รัฎเกล้า

72 KEX20505521694 จิดาภา หน่อไชย

73 KEX20505521704 วราพร ท้าวอินทร์

74 KEX20505521712 สลิลทิพย์ บุญประเสริญ

75 KEX20505521724 กนกพร ชนะวรรณ

76 KEX20505521736 เมรินทร์ จันทะมุลตรี

77 KEX20505521748 สายใจ ศรีอุดม

78 KEX20505521750 นงคราญ บังประดง

79 KEX20505521768 นางสาวปวีณ์นุช สัพบุรุษ น้องฟิวส์

80 KEX20505521776 พจนีย์ ทองโคตร

81 KEX20505521784 นางสาววิมลศิริ บัวพูล.

82 KEX20505521796 ชบา ธรรมศร

83 KEX20505521808 โซเฟีย

84 KEX20505521816 Ka yae

85 KEX20505521828 ส.อ.พงศธร โพธิศาสตร์ (นพมาศ)

86 KEX20505521830 ชนิดา บุษษะ

87 KEX20505521846 สุนิสา หัสภาค

88 KEX20505521854 Pathra

89 KEX20505521860 คุณ มาย การตลาด

90 KEX20505521870 ขวัญเดือน ศรียาโยชน์

91 KEX20505521884 ฟ้าตะวัน แสนสี

92 KEX20505521890 นางสาว?ป?วีณา? พ?ลเก่ง?

93 KEX20505521900 นันท์นภัส วัฒนกิจเวชกุล

94 KEX20505521918 สุมิตรา วงศ์มณีสัย

95 KEX20505521924 พรไพลิน นะวะสิทธิ์

96 KEX20505521936 นางสาวพิชญา พิณนา

97 KEX20505521948 น.ส.ดอกเหมย อุทาสา

98 KEX20505521956 รำไพ พุฒิเผือก

99 KEX20505521964 สุปราณี

100 KEX20505521970 กัญญารัตน์

101 KEX20505521980 อรอนงค์ เย็นเอี่ยม

102 KEX20505521990 Srey Roth

103 KEX20505522004 ชื่อนิภา แสนสุข

104 KEX20505522014 .เทียร่า

105 KEX20505522024 สุมิตรา ชัยบุญ

106 KEX20505522032 ธัญญารัตน์ ชวนชัยลึก

107 KEX20505522040 น.ส.วิราพร วัชรคุณากร

108 KEX20505522052 มะลิวัลย์ ลีทัศนียากูล

109 KEX20505522064 ลักษิกา พรปิยรัตน์

110 KEX20505522070 ศิรินทรา ผาสุข

111 KEX20505522088 สะกียะห์ สันหลี

112 KEX20505522090 คุณ พัชราภรณ์ ทองสุทธิ์

113 KEX20505522118 คุณ Chonny Bounxayseng

114 KEX20505522128 น.ส อำพร โพธิปิติ

115 KEX20505522130 ดอดรัก กาละศรี

116 KEX20505522142 นางสาวอรนุช คำ

117 KEX20505522158 มโนทัย ศรีละออ

118 KEX20505522160 น.ส.ปวีณา อยู่คง

119 KEX20505522170 นางสาว ธรากร ทองดีแท้

120 KEX20505522184 นางสาวมัณฑนา ทองพันธ์

121 KEX20505522194 วรัชยา ทิพยมาศ

122 KEX20505522206 นส.วริศรา ฦาชา

123 KEX20505522216 อัจราภรณ์ ทองคำ

124 KEX20505522224 นายณัฐกิตต์ ชื้อทัศนประสิทธี(พศ.)

125 KEX20505522238 คุณณัชธฤดี ธนาถิรธรณ์

126 KEX20505522242 น.ส.ภัศรา แสงพยับ

127 KEX20505522254 คุณวนิดา ลาภานิช(นิดา)

128 KEX20505522262 ชื่อนางสาวมัทนา ศาลางาม

129 KEX20505522274 น.ส.ณัฎฐา ชาวสวนแตง

130 KEX20505522284 อมรรัตน์ จริงวาจา

131 KEX20505522292 นางสาวอิงลดา เที่ยงธรรม

132 KEX20505522302 ศศิวิมล จักมุณี

133 KEX20505522316 น.ส.จารุวรรณ คำแสน

134 KEX20505522320 ณัฐชยา บุญเพียร

135 KEX20505522338 นางสาวศศิฉาย จรสัมฤทธิ์

136 KEX20505522340 น้ำหวาน

137 KEX20505522350 พรพรหม ญาณประภาส,

138 KEX20505522362 น.ส.เบญจวรรณ จันดี.

139 KEX20505522372 นางสาวนันทนา เข็มเพ็ชร

140 KEX20505522386 สมัย รินอินทร์

141 KEX20505522398 ทิพวรรณ เนื้อเกลี้ยง

142 KEX20505522404 อวิกา จำปาทอง

143 KEX20505522416 สุนีย์พร หงษ์ทอง

144 KEX20505522424 น.ส.ภัทรภรณ์ แก้วดวงดี

145 KEX20505522432 Waraporn Faung

146 KEX20505522440 อรทัย หนูน้อย

147 KEX20505522450 ชุติกาญจน์ อินทร์ทิพันธุ์

148 KEX20505522460 นกดารา ม่วงสวัสดิ์

149 KEX20505522472 กมลชนก คชเสนีย์

150 KEX20505522484 จินตนา สุปะโกสังข์

151 KEX20505522494 นางสาวสุขิตา การรัมย์

152 KEX20505522500 นางสาวิตรี หวังคู่กลาง

153 KEX20505522512 รัตติยา กันหาวรรณ์

154 KEX20505522528 พิชามญช์ุ สืบสายพันธ์

155 KEX20505522532 พวงบุปผา? จุติพล

156 KEX20505522542 จุรีรัตน์ เชียงวงษ์

157 KEX20505522554 นางสาววิจิตรา ส่องเสนา

158 KEX20505522568 รัชนีบูลย์ สีหะวงษ์

159 KEX20505522574 ดรุณี ศรีภักดี

160 KEX20505522584 นางศุภาศินี มะลิงาม

161 KEX20505522590 นางสาว มณีรัตน์

162 KEX20505522602 คุณวรรณภรณ์ โม้เมือง

163 KEX20505522610 Patsara salon

164 KEX20505522628 ซูไรยา โดวาเห็ง

165 KEX20505522638 นภาลัย สังราช

166 KEX20505522644 อัญชลี เจือจาน

167 KEX20505522658 พรพิมล เอี่ยมเอม

168 KEX20505522660 น.ส.สกุลรัตน์ เกียรติขจรรัตน์

169 KEX20505522676 K.มิ้งค์

170 KEX20505522680 นุชจรีย์ มุงกระโทก

171 KEX20505522690 นางสาวอาภาพร? ชาญน้ำ

172 KEX20505522704 ปาณิสรา โสวรรณไพบูลย์

173 KEX20505522718 ณัทฐภัคร ชายภักตร์

174 KEX20505522726 สุมาลัย กุระจินดา

175 KEX20505522734 น.ส.ภักดิ์ฑีราวรรณ รอดสัมฤทธิ์

176 KEX20505522744 น.ส.ภาวิณี สารพยาว

177 KEX20505522754 กชพร ธนเพิ่มปรีชา

178 KEX20505522762 คุณปรียานุช วงค์สุขดี

179 KEX20505522778 ชุติมา ศรีประเสริฐ

180 KEX20505522784 นางสาวณัฐกาญจน์ ทัศนเจริญวงศ์

181 KEX20505522790 นายวิษณุ ติดบุญช่วย

182 KEX20505522802 สุวนันท์ สวัสดิ์ผล

183 KEX20505522812 นัยรัตน์ เงินเลิศสกุล

184 KEX20505522828 นางสาวปิยธิดา ตาคำ

185 KEX20505522838 น.ส.พิมพ์วรีย์ ขำฉา

186 KEX20505522842 จิราภรณ์ วัฒนเขจร

187 KEX20505522850 ศุภวรรณ อิทธิพรไพศาล 0953670007

188 KEX20505522860 นางสาวกรีรดา จันทร์สาม

189 KEX20505522872 อุดมลักษณ์ แสงดารา

190 KEX20505522884 อรวรรณ เดชช่วย

191 KEX20505522896 สุรัตน์ดา ขันรักษา

192 KEX20505522904 Thanthip MK

193 KEX20505522916 นางณัฏฐ์พัชร์ นิ่มนวล

194 KEX20505522926 น.ส.สุปราณี กุลคง

195 KEX20505522934 ศุภาพิชญ์ ไฝทอง

196 KEX20505522944 คุณรัชดา อิ่มเกตุ

197 KEX20505522950 น.ส.สุรีรัตน์? สมบัติดี?

198 KEX20505522960 คุณชนภา ศิริเกษ

199 KEX20505522978 น.ส.เพชรรัตน์ เข็มเพชร

200 KEX20505522988 วรุณรัตน์ ศรีวิจิตร

201 KEX20505522996 ณัฐกมล? ทองเทียบ?
202 KEX20505523008 อัจฉรา ภูจำนง
203 KEX20505523018 นส.วารุณี วิชัยวงษ์
204 KEX20505523024 นูรมา บินแวคาเดร์:
205 KEX20505523030 กาญจนา
206 KEX20505523044 คุณวิชญาดา สิงห์สมบุญ
207 KEX20505523056 เรณู เกตุน้อย ของพี่กุ๊ก
208 KEX20505523062 คุณสุพลักษณ์ สิทธิจันทร์
209 KEX20505523072 พิราวรรณ อัปกาญจน์
210 KEX20505523088 จิตรอารีย์ แก้วคำใส
211 KEX20505523098 ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
212 KEX20505523104 สุภัตรา บุญลาด
213 KEX20505523112 สุนารี สมอทอง
214 KEX20505523126 ศรัญญา สืบยิ้ม
215 KEX20505523138 ยุพาวดี ดวงอุปะ
216 KEX20505523148 น.ส.อรณี โสภี
217 KEX20505523154 น.ส.ภัทราภรณ์ แดงวิบูลย์
218 KEX20505523164 ชลธิชา นามสง่า
219 KEX20505523172 ณัชชา ห้อง 523
220 KEX20505523184 ศิริกัญญ์
221 KEX20505523198 จิราภรณ์ ยืนสุข
222 KEX20505523202 คุณรุ่งรวี จินศิริวานิชย์
223 KEX20505523212 สุพาสินี ทาริน
224 KEX20505523224 กาญจนา สุวรรณ
225 KEX20505523236 นางสาววาสนา ธานี
226 KEX20505523242 อริศรา ชูเกลี้ยง
227 KEX20505523258 วรรณิภา บางพลอย
228 KEX20505523262 วิภารัตน์ โพนเมืองหล้า
229 KEX20505523270 อุมาพร ชั้นสกุล
230 KEX20505523282 นูรีดา มะยิ
231 KEX20505523296 ปริฉัตร เปอร์ดี ( แซน )
232 KEX20505523306 ภาณุวัฒน์ ใจแจ้ง
233 KEX20505523318 ณัฐภพ สุขกาย
234 KEX20505523326 ธิดารัตน์ สืบสง่า
235 KEX20505523330 ณัฏฐา สิทธิ?วิรุฬห์?
236 KEX20505523340 พิมพิ์ญาดา เจริญธนวงษ์
237 KEX20505523350 นัชทิชา กาวี
238 KEX20505523360 เยาวลักษณ์ จาริยะศิลป์
239 KEX20505523372 คุณปวีณา เรียมทอง
240 KEX20505523380 นางสาวเนตรวิภา วิเศษนันท์
241 KEX20505523398 สุกัลยา สุขารมณ์
242 KEX20505523400 จิตต์สุภา สุภาอินทร์
243 KEX20505523416 คุณรัลชนา ต้นโพธิ์
244 KEX20505523420 ศิริรัตน์ น้ำดอกไม้
245 KEX20505523432 นางสาวนีรนุช สิทธิสาร
246 KEX20505523440 นวลปราง สุวะมาตย์
247 KEX20505523454 กัญญารัตน์ อุ่นสูงเนิน
248 KEX20505523460 ณิชกานต์ ใบภักดี
249 KEX20505762606 วัชระ หวังในธรรม (เอ็ม)R&D/DEAM
250 KEX20505762616 ดนุพล กงจันทร์
251 KEX20505762626 นายภูวนัย จิตมาตย์
252 KEX20505762632 นางนงคราญ เวชกามา
253 KEX20505762646 พินเทพ ผลาผล
254 KEX20505877620 นางสาวอรนุช คำ
255 KEX20506090416 ปิยมาศ รัตนา
256 KEX20506090428 อนุสรา จันลาน
257 KEX20506090430 น.ส. โม
258 KEX20506090446 ธงชัย บรรจมาตย์
259 KEX20506090454 ธิดารัตน์ สุขะ
260 KEX20506090466 คุณ? โม
261 KEX20506090478 K เครือฟ้า จันทร์คล้าย
262 KEX20506090488 วิภาวรรณ แฟนพิมาย
263 KEX20506090494 มินตา คำนัน
264 KEX20506090506 กนกอร ชูช่วย(พี่จอย)
265 KEX20506090516 คุณอรนิภา ชลิตตานนท์
266 KEX20506090524 เบญจมาศ พงศ์พานิช
267 KEX20506090538 ธวัลกร อาจสาลี
268 KEX20506090542 น.ส.กนกกาญจน์ ทองศิริ.
269 KEX20506090550 นางสาว เรนิกา
270 KEX20506090566 นิรัญญา โพสัย
271 KEX20506090570 จุฑาพัชร์
272 KEX20506090582 คุณจิตรลัดดา ภุมภิโร
273 KEX20506090590 พัชริดา ดิษฐวงศ์
274 KEX20506090600 บุญณภัส
275 KEX20506090616 น.ส.ยุวดี ชัยเภรี
276 KEX20506090626 นภัสสร จันทร์น้อย
277 KEX20506090638 นางสาวไอรดา ชูเชิด
278 KEX20506090646 นางสาวจารุวรรณ เลื่อนแก้ว
279 KEX20506090650 ชื่อ วรภักต์
280 KEX20506090668 ชื่อ ฝน
281 KEX20506090676 ติดต่อ: ปุญญิศา
282 KEX20506090688 น.ส.เบญจมาศ บัวบุญลือ
283 KEX20506090692 สุชาดา ประเสริฐ
284 KEX20506090704 จัดส่งชื่อ กังฟู
285 KEX20506090710 นางสาว สุธิดา
286 KEX20506090726 อรอุมา ปัญญางาม
287 KEX20506090738 ฉัตรอนงค์ รบว่อง
288 KEX20506090754 .เมา เมา เต๊ด
289 KEX20506090768 ธนัญชญา ทีจันทึก
290 KEX20506090776 .ณัฐณิชา หงษ์ดี
291 KEX20506090788 นงศ์นุช จันทุดม
292 KEX20506090798 จิราพร แอน
293 KEX20506090808 .รจนา แซ่ลิ้ม
294 KEX20506090816 .นิยม จันทวดี
295 KEX20506090820 .กลมวรรณ แก๊บพิมาย
296 KEX20506090834 ชื่อบุดดี
297 KEX20506090848 รัน
298 KEX20506090858 อรญา พอจิต
299 KEX20506090868 คุณสุกุลยา สุนันท์
300 KEX20506090872 มนัสนันท์ แย้มยวน
301 KEX20506090880 เสาวลักษณ์ สัณฐิติธีรกุล
302 KEX20506090894 รุ่งเรือง เครื่องพนัส (Maysa Aries)
303 KEX20506090904 ประภาพรรณ รุ่งโรจน์
304 KEX20506090914 นางสาวฝน บัวคำภู
305 KEX20506090920 บุลากร เทอดทอง
306 KEX20506090942 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีอำนาจ (มุก)

26/1/65
 
1 KEX20493187705 คุณน้อยใจ ปตท.เขาจะแบก
2 KEX20495331400 รุ่งทิวา เพ็งคำปั้ง
3 KEX20497090700 คุณลักษณ์ เบาราญ
4 KEX20497090714 คุณวิลาสินี ชูบุญ
5 KEX20497090720 คุณศศิธร เขียวชัย
6 KEX20497090738 คุณสุพิน จินะ
7 KEX20497090740 คุณสาวิตรี? ขาว?มัน
8 KEX20497090756 คุณรุ่งดาว แก้วคำดี
9 KEX20497090760 Bom Suphawan
10 KEX20497090776 คุณวิไลพร ปิยศทิพย์
11 KEX20497090786 คุณธนัญธร สิงห์ซอม
12 KEX20497090792 คุณมนัสชนก กะไรยะ
13 KEX20497090800 คุณพัชรินทร์ หงชูตา
14 KEX20497090814 คุณศิวะพร โพทวี
15 KEX20497090820 คุณเสาวลักษณ์ โสบกระโทก
16 KEX20497090832 คุณศิรินภา (ยิม)
17 KEX20497090842 คุณสุธรรมา_ศีรบัวภา
18 KEX20497090854 คุณปิยาพัชร จักรสาร
19 KEX20497090862 คุณสุมาลี คังคะวิสุทธิ์
20 KEX20497090870 คุณยูพิน เมืองทอง
21 KEX20497090880 คุณพริงวรรณ บุญมา
22 KEX20497090892 คุณมนทกานติ์ อุตอามาตย์
23 KEX20497090900 คุณคุณวลีพรรณ แย้มบุตร
24 KEX20497090910 คุณเพชรชมพู ภู่ประเสริฐ
25 KEX20497090928 คุณปวีณา เรียมทอง
26 KEX20497090932 คุณเบญจรัตน์ เจริญสุข
27 KEX20497090948 คุณสุดาพร ภูวังเฒ่า
28 KEX20497090956 คุณปารมี (มี่)
29 KEX20497090966 คุณนภัสวรรณ สโมสร
30 KEX20497090974 คุณสุรีรัตน์ พันธ์แจ่ม
31 KEX20497090984 คุณจินตนา จันทสอน
32 KEX20497090996 คุณสุจิตรา หุ้นสวัสดิ์
33 KEX20497091002 คุณไพรพณา อนุญาหงษ์
34 KEX20497091016 คุณนูรีซัน ดอเลาะ
35 KEX20497091020 คุณณิชยานันท์ ผิวอ่อน
36 KEX20497091032 คุณพรทิพา บุ้งกรโทก
37 KEX20497091040 คุณ สุพรรษา
38 KEX20497091052 คุณเกษสุดาพร วัดเวียงคำ
39 KEX20497091066 คุณวิภา โต๊ะเหม
40 KEX20497091070 คุณเบญจวรรณ พรมลา
41 KEX20497091082 คุณด้วง
42 KEX20497091090 ราตรี ฝางคำ
43 KEX20497091102 คุณกาญจนา พลังสุข
44 KEX20497091110 คุณชิดชนก โพธิ์ศรีทอง  (ไอซ์)
45 KEX20497091122 คุณสนใจ โสดา
46 KEX20497091130 คุณวรางคณา ชัยจันทร์
47 KEX20497091146 คุณอรัญญา ขวัญดุษฎี
48 KEX20497091150 คุณพัชรี เกื้อกระโทก
49 KEX20497091188 คุณพัชรี มองพิมาย
50 KEX20497091202 คุณกวินตรา ชาภักดี
51 KEX20497091210 ลำดวน เขียวชอุ่ม
52 KEX20497091222 คุณวารุณี วิชัยวงษ์
53 KEX20497091238 คุณนุ่มนิ่ม มะลิดา
54 KEX20497091242 คุณนารี สุวรรณบุตร
55 KEX20497091250 คุณสุมาลี บุญเนาว์
56 KEX20497091264 คุณ มัตติกา
57 KEX20497091270 คุณสาย?พิมพ์? แก้วรากมุข
58 KEX20497091284 คุณชนม์สิตา ปินตา
59 KEX20497091296 คุณรจนา สุทธิสี
60 KEX20497091300 คุณปณิชา พิมพ์ศรี
61 KEX20497091316 คุณโชติกา สังคบุตร
62 KEX20497091320 คุณศิริวรรณ มัณฑยานนท์
63 KEX20497091336 คุณขวัญฤดี ขานการขาย
64 KEX20497091348 คุณกฤษณะ ทองสวัสดิ์
65 KEX20497091356 คุณพัทธิรา ชาติสุทธิวงษ์
66 KEX20497091360 คุณชิรญาณ์ มีบุญ  (น้องปุ๋ย)
67 KEX20497091372 คุณน้ำฝน โสดามา
68 KEX20497091384 คุณ อริสรา
69 KEX20497091392 คุณผกามาส แสนสง่า
70 KEX20497091408 คุณวิยดา ใจชุ่ม
71 KEX20497091418 คุณสุธามาศ ตาระกา
72 KEX20497091422 คุณพัชรินทร์ ไชยทาน
73 KEX20497091434 คุณสุปราณี ชนะจอหอ
74 KEX20497091444 คุณอรอุมา ณ
75 KEX20497091458 คุณ จุรีวรรณ
76 KEX20497091460 คุณชนิกานต์ ยิ้มแย้ม
77 KEX20497091476 คุณชลธิชา นาคโนนหัน
78 KEX20497091482 PAJAREE .P
79 KEX20497091498 คุณธนวรินทร์ ผิวบาง
80 KEX20497091502 คุณพรพรรณ
81 KEX20497091518 คุณน้ำอ้อย เรืองบุปผา
82 KEX20497091520 เอื้อเฟื้อ กูลพรม
83 KEX20497091534 นางสาวกาญจนา ตั้งทรัพย์
84 KEX20497766795 คุณอารยา ชลพิสุทธิ์
85 KEX20497766805 คุณไอลาวัลย์ ลิละคร
86 KEX20497766810 คุณภานุมาส ศรีทองกุล
87 KEX20497766820 คุณสุวิมล ไชยโยธา
88 KEX20497766836 คุณอำพร โสภาพร
89 KEX20497766845 คุณทานตวัน ภักดีภูวเสฏฐ์
90 KEX20497766850 คุณธิติมา เกิดพงษ์
91 KEX20497766864 คุณกมลวรรณ โรยอุตระ
92 KEX20497766878 คุณสอิ้ง แซ่ตั้ง
93 KEX20497766889 คุณ กัญญ์พิชญา
94 KEX20497766893 คุณการ์ตูน
95 KEX20497766904 คุณจิราวรรณ สุกัน
96 KEX20497766910 คุณดารุณี ศรีวาลัย
97 KEX20497766926 คุณจารวี อุ่นอก
98 KEX20497766939 จันทรา วรรณวงศ์
99 KEX20497766942 คุณรุ่งฟ้า เจริญรอย
100 KEX20497766957 คุณชนนิกานต์ ดอกแก้ว
101 KEX20497766966 คุณสายพิน แอบครบุรี
102 KEX20497766979 คุณมณีวรรณ. คนเพียร.
103 KEX20497766989 คุณสุทาธิณี อมรรัตนบงกช
104 KEX20497766995 k.จันทร์จิรา วงษ์สามารถ
105 KEX20497767003 คุณจุฑามาศ น้อยบัวงาม
106 KEX20497767013 คุณแซเราะ ฮามะ
107 KEX20497767023 Sel Sel
108 KEX20497767038 คุณจารีย์? ไทรทองคำ
109 KEX20497767047 เซลล์โบว์
110 KEX20497767058 คุณกาญจนา สุขตะ
111 KEX20497767067 คุณสุชาดา ต้นโต
112 KEX20497767073 คุณศรัญญา นวลจันทร์
113 KEX20497767082 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกอร เทศชัย(จ๊ะเอ๋)
114 KEX20497767095 คุณตาต้า อานีตา
115 KEX20497767100 คุณณัฐธิดา งามดี
116 KEX20497767118 คุณชนุตร์ เสนาสุนทร
117 KEX20497767126 คุณก้อย
118 KEX20497767136 คุณศิริขวัญ แซ่เจีย
119 KEX20497767148 คุณ.นราทิพย์ คำหงษา
120 KEX20497767159 คุณสุวรรณา สุวรรณฉาย
121 KEX20497767169 คุณกนกวรรณ ไล่ตระกูล
122 KEX20497767178 คุณ เบญญารัต
123 KEX20497767185 คุณธัญญลักษณ์ บัวดอก
124 KEX20497767199 คุณขวัญใจ ดีหมั่น
125 KEX20497767200 คุณสามารถ เลือกประโคน
126 KEX20497767212 คุณชลธิชา โพธิ์เขียว
127 KEX20497767226 คุณลัดดาวัลย์ ผ่องสีใสย
128 KEX20497767235 คุณนิรมล มากภักดี
129 KEX20497767247 ละออง วุฒิรัตน์
130 KEX20497767255 ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์,
131 KEX20497767260 น้ำหวาน
132 KEX20497767276 ชื่อ: ณิชา
133 KEX20497767285 ส่ง นางสาวสินจัย
134 KEX20497767292 ชื่อมิว
135 KEX20497767306 น.ส.ดวงกมล แสนโคตร (นุช)
136 KEX20497767314 คุณแพรขวัญ ศรีเกื้อกลิ่นลีลาส
137 KEX20497767328 คุณณิชกานต์ ใบภักดี
138 KEX20497767337 คุณผึ้ง
139 KEX20497767347 คุณลำดวน. จุพิมาย
140 KEX20497767359 คุณจิราภรณ์ ยีเหยง
141 KEX20497767361 คุณ ปิยวรรณ
142 KEX20497767376 คุณยุพา ชิดนอก
143 KEX20497767381 คุณนุชจรินทร์ เครือวงศ์ก๋า
144 KEX20497767391 คุณพิจิตรา ธรรมสถิตย์
145 KEX20497767403 คุณอมินตา วงษ์รอฮีม
146 KEX20497767410 คุณปัทมพร ชวนรัม
147 KEX20497917393 ศิริลักษณ์ กลิ่นศรี
148 KEX20498024250 คุณวัลนิษา เชี่ยวชาญ (อ้อม)
149 KEX20498024265 คุณนภัสสร สุดเพชรโรจน์

27/1/65
 
1 KEX20498938300 คุณณัฐญา กาศสนุก
2 KEX20498938310 คุณเบญจวรรณ หันจางสิทธิ์
3 KEX20498938320 คุณน้ำ มนัสนันท์
4 KEX20498938330 ช่อผการ์ โนนปู่
5 KEX20498938340 คุณสุรีพร หงษ์สีดา
6 KEX20498938350 คุณอภิชญา พงษ์สมบูรณ์
7 KEX20498938360 คุณอมรรัตน์ ม่วงฉ่ำ
8 KEX20498938370 คุณวริศรา ธงศรี
9 KEX20498938380 คุณธนาดล ฉัตรเงิน
10 KEX20498938390 คุณภูริรดา นามสง่า
11 KEX20498938405 ส่ง คุณจารุวรรณ
12 KEX20498938415 คุณพัชรนันท์ ฉลาดเอื้อ
13 KEX20498938425 Thanasaya Ponarmart
14 KEX20498938430 คุณรัตนา กมลคร(บ้านหลังสีฟ้า)
15 KEX20498938445 คุณสุพัตรา
16 KEX20498938455 ช้างไทย
17 KEX20498938465 คุณจอมศรี อุภัยศรี
18 KEX20498938475 Thanyarat Tutkuea
19 KEX20498938485 คุณ สุภาภรณ์ เหมือนตา
20 KEX20498938490 คุณแสงทอง ประสิทธิ์
21 KEX20498938505 คุณณฐิตา มนิสสา
22 KEX20498938515 คุณสาวิตรี หนาแน่น
23 KEX20498938520 Weraporn Sakhasing
24 KEX20498938530 คุณมาลัย ลอยชาย
25 KEX20498938545 คุณธีรศักดิ์
26 KEX20498938550 คุณแสงระวี แก่นร้านหญ้า
27 KEX20498938560 คุณอัจฉราวดี ทองอยู่
28 KEX20498938570 คุณเพ็ญ
29 KEX20498938585 คุณศิญาภรณ์ บุญโยธา
30 KEX20498938595 คุณอรสุดา วงษ์ชาลี
31 KEX20498938600 คุณมณฑิกา อุปทุม
32 KEX20498938615 คุณกรรณิกา พูลสวัสดิ์
33 KEX20498938625 คุณรุ่งฤดี
34 KEX20498938635 คุณสิริญากร จันทองหลาง
35 KEX20498938640 คุณมนัสนันท์ นาคประสิทธิ์
36 KEX20498938665 คุณสิริกร แส่สำโรง
37 KEX20498938675 คุณโกมลชนก เป็นพิมาย
38 KEX20498938685 คุณวัชรินทร์ ลีจันทึก
39 KEX20498938695 คุณสุธิตา กิจริเกตุ
40 KEX20498938705 คุณพลอยชมภู พาสมัย
41 KEX20498938710 คุณสุพิมล อุดมา
42 KEX20498938725 คุณชุติมา สว่างภิภพ
43 KEX20498938735 คุณกันตพร วงศ์สวนนท์
44 KEX20498938745 คุณ ณัฐณิชา
45 KEX20498938755 คุณณัฐกาญจน์ อุตตะมะ
46 KEX20498938765 คุณกัญตลักษณ์ ชุมพล
47 KEX20498938775 คุณชัญญา สิทธิลาภโสภณ
48 KEX20498938780 คุณคนึงนิจ จันทรส
49 KEX20498938790 คุณสุพิน จินะ
50 KEX20498938800 คุณ วราภรณ์ ล่องหลง
51 KEX20498938810 พนิดา ทิทึกทักษ์
52 KEX20498938820 คุณวิรดา ผึ่งผาย
53 KEX20498938830 คุณวริศรา ทัศนชุมพล
54 KEX20498938840 คุณชยณัฐ ปึกทอง
55 KEX20498938850 คุณสุภัคจริณ วิจิตรพงษา
56 KEX20498938860 คุณกมลวรรณ์ เทียมมาลา
57 KEX20498938875 คุณปิติยาพร ชำนาญการ
58 KEX20498938880 คุณจิราภรณ์ ภูโทถ้ำ
59 KEX20498938890 คุณศิรประภา มีลายงาม
60 KEX20498938900 คุณปราณี มาศิริ
61 KEX20498938915 คุณสุชาดา แพรบัว
62 KEX20498938925 คุณอุษณี เรืองฤทธิ์
63 KEX20498938935 คุณปิยะวรรณ ศรีสุวรรณ
64 KEX20498938940 คุณศิริวราภรณ์ แสงสอน
65 KEX20498938950 คุณแทท อิงฟ้า
66 KEX20498938960 คุณกมลวรรณ หาญณรงค์
67 KEX20498938970 คุณพรทิพย์ ทองปลอด
68 KEX20498938985 คุณปวริศา อินโสม
69 KEX20498938995 คุณพิชชาพร แสงสุวิมล
70 KEX20498939000 คุณภารดี ทองแสง
71 KEX20498939010 คุณสร้อยเพชร ซิ่วสำราญ
72 KEX20498939020 คุณโบ๊ท
73 KEX20498939035 คุณกัลยาณี แคล้วคลาด
74 KEX20498939045 คุณอนุชธิดา โครงการรีเจ้นท์โฮม
75 KEX20498939055 คุณณริดา ผายคำสี
76 KEX20498939065 คุณมนัสชนก จูงาม
77 KEX20498939075 คุณอินุ๋นุ้ย อิหล่า
78 KEX20498939085 คุณฐิติพันธ์ เศรษฐการุณย์
79 KEX20498939090 คุณกระต่าย ศรีปัญญา
80 KEX20498939100 คุณภัทรียา ()
81 KEX20498939115 คุณปวริศา โกตาล
82 KEX20498939145 ุณภัสร์สุชา ()
83 KEX20498939150 คุณพิชญาภา บุญทศ
84 KEX20498939165 คุณวิภาวดี
85 KEX20498939175 นางสาวรุ่งรัชนีกร นิลไสล
86 KEX20499237126 จักรพันธ์ แจ้งประยูร
87 KEX20499459577 อัมสุมาริน เกษรบัว
88 KEX20499459584 สุภัตตรา บุญกัลยา
89 KEX20499459595 น.ส ธิติมา
90 KEX20499459605 น.ส.นงนิตย์ พันศิลา
91 KEX20499459611 อังศุมาลี อรรถเจดีย์
92 KEX20499459620 วิไลวรรณ วิริยะพันธ์
93 KEX20499459631 ส่งคุณอันธิกา เพ็งพงศ์
94 KEX20499459643 ดลรวี. ขันทสำราญ.
95 KEX20499459658 รจนา แซ่ลิ้ม
96 KEX20499459664 พลอย
97 KEX20499459674 จันทิรา มาสู่
98 KEX20499459685 คุณฐิติรัตน์
99 KEX20499459698 คุณเจนจิรา อรกุล
100 KEX20499459707 คุณกรองทิพย์? จันทร์เพ็ชร
101 KEX20499459711 คุณรัชนีบูลย์ สีหะวงษ์
102 KEX20499459727 คุณชลียา ใยแก้ว
103 KEX20499459739 คุณกาญจนา พิมพกุล
104 KEX20499459741 คุณนุชนาถ.กล้าหาญ
105 KEX20499459752 คุณกตัญชลี ประวิเศษ
106 KEX20499459763 คุณนนนี่
107 KEX20499459773 คุณศรสวรรค์ แสนเรืองเดช
108 KEX20499459786 คุณสุภาพร คำสวน
109 KEX20499459794 คุณวิรัตน์ แผนกุล.
110 KEX20499459805 คุณทอฝัน พลภูเมือง
111 KEX20499459815 คุณนัสบี. เจ๊ะแล
112 KEX20499459834 k.น้ำอุ่น
113 KEX20499459849 คุณสาวิตรี เจ๊กรวย
114 KEX20499459852 ปิยพร มอบมิตร
115 KEX20499459860 เกศริน ชัยมงคล
116 KEX20499459877 ทิพย์สุดา ชินโชติ
117 KEX20499459884 คุณเหมย บริษัท
118 KEX20499459895 สุรีรัตน์ หลงภูงา
119 KEX20499459900 อังคนาง ทองห่อ
120 KEX20499459914 จีราภา? สร้อย?เพชร?
121 KEX20499649868 เกษราภรณ์ พันธ์จูม
122 KEX20499649877 คุณพณธรรม์ เมธีวิวรรธน์
123 KEX20499649885 คุณฐิติพร ฉ่ำอินทร์
124 KEX20499649898 คุณวริษฐา สถิตย์เสถียร
125 KEX20499649905 คุณนิภาภรณ์ นุ่มเนื้อ
126 KEX20499649917 คุณอลิตาด้วง
127 KEX20499649924 คุณณัชศิณีย์ จุฬะแพทย์
128 KEX20499649931 เมตตา จาไผ่
129 KEX20499649948 อมรรัตน์ อยู่มณี
130 KEX20499649953 ชลลดา มาขุมเหล็ก

28/1/65
 
1 KEX20499649967 นันท์นภัส พบพรปัญญวัฒน์
2 KEX20499649976 ปิยธิดา? คงดำ
3 KEX20499649980 นางสาวเขมิกา แก้วแดง
4 KEX20499649991 เยาวลักษณ์ ตั้งวงษ์สมบัติ
5 KEX20499650007 คุณปิยาพัชร ยิ่งฉ้วน
6 KEX20499650013 คุณชนากร โยธินวัฒนบำรุง
7 KEX20499650022 คุณพิชาวีร์ โยธาวงค์
8 KEX20499650031 คุณทัศนีย์ อยู่สืบ
9 KEX20499650046 เกศริน นกเล็ก
10 KEX20499650054 คุณพัชนิดา ศรียา
11 KEX20501044464 คุณจิ๊ดส่วนตัว วีคลินิค
12 KEX20501044478 คุณญาณิศา คำหล้า
13 KEX20501044480 คุณแพร
14 KEX20501044506 คุณอันอัน ภัควลัญชญ์
15 KEX20501044510 คุณบุษบา.แสงแก้ว
16 KEX20501044520 คุณกาญจนา ศิริพานิช
17 KEX20501044530 คุณขวัญใจ รอดขาว
18 KEX20501044544 คุณพัชรี หู้เต็ม
19 KEX20501044550 คุณภัสสร อัตพงษ์
20 KEX20501044566 คุณนิ่ม
21 KEX20501044574 คุณฟารีสา สะแปอิง
22 KEX20501044588 คุณอภิชา พระชัย
23 KEX20501044596 คุณนงเยา (ดา)
24 KEX20501044602 คุณนลิน ทองดี
25 KEX20501044618 คุณฟ้าใส กุลสุวรร
26 KEX20501044620 คุณขวัญจิต ฟูชัย
27 KEX20501044630 คุณจันทร์จิฬา เรืองธนวาณิชย์(เหมียว)
28 KEX20501044644 คุณนริศรา ยะแสง
29 KEX20501044656 คุณปวีณา เพลงน้อย
30 KEX20501044668 คุณศิริพร เกตุพงษ์
31 KEX20501044670 คุณฐิตารีย์
32 KEX20501044682 คุณมณีวรรณ อิ่มจิตร์
33 KEX20501044694 คุณพันธิตรา นามขันธ์  (อี๊ฟ)
34 KEX20501044704 คุณพิมลพรรณ เบ็ญจา
35 KEX20501044716 คุณสุธารัตน์ เวียงจันทร์
36 KEX20501044728 คุณจุฑามาศ เหล่าวีระ
37 KEX20501044732 ณัฐวดี. เพ็งพันธ์ุ (ก้อย)
38 KEX20501044742 คุณก้อย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
39 KEX20501044754 คุณจันทิมา พุ่มจันทร์
40 KEX20501044762 คุณน้องรถ แพท
41 KEX20501044778 คุณจิณณ์รยา จักรโสภณไพศาล
42 KEX20501044784 คุณพิยดา ไทรบุรี
43 KEX20501044798 คุณจิราภรณ์ ชีสังวร
44 KEX20501044804 คุณนุจรี กิ่งวิชิต
45 KEX20501044810 คุณสุทธิดา เขื่อนแก้ว
46 KEX20501044824 คุณอธิญาณ์ บุญญะบาล
47 KEX20501044836 กชพร ทรัพย์ผึ้ง
48 KEX20501044840 คุณสถิรพร บุญสิน
49 KEX20501044852 คุณกชกร. วิเชียร
50 KEX20501044868 ครูบัว(กศพ.)
51 KEX20501044872 คุณเปรมณี ศรีธาตุ
52 KEX20501044880 คุณอาร์รีนี สมาแอ
53 KEX20501044892 คุณลัดดาวัลย์ มีชัย
54 KEX20501044902 คุณนุจริยา พิมพา
55 KEX20501044916 คุณนุชนาถ ปัญญาฟู
56 KEX20501044928 คุณเฟาซันร์ อภิบาลแบ
57 KEX20501044932 คุณจิดาภา วัฒนะธนากร
58 KEX20501044948 คุณปานทิพย์. หอพักต้นสนเพรส
59 KEX20501044952 คุณเอมวลี หอมหวาน
60 KEX20501044966 คุณสายฝน บุญหล่อ
61 KEX20501044974 คุณสาวิตรี กันธิยะเขียว
62 KEX20501044984 คุณพัชราภรณ์
63 KEX20501044998 คุณวราภรณ์ หนูแดง
64 KEX20501045008 คุณวิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
65 KEX20501045018 คุณณัฐชานันท์ มาเจริญรุ่งเรือง
66 KEX20501045028 คุณพรพรรณ ช่างปั้น
67 KEX20501045038 คุณกันธิชา ขำศรี
68 KEX20501045042 คุณยุพาพร เชื้อบัณฑิต
69 KEX20501045058 คุณรัชนีย์ วิลัยประเสริฐ
70 KEX20501045060 พี่จ๊ะ
71 KEX20501045072 คุณกฤษณา การะเกตุ
72 KEX20501045086 คุณอัจฉรา
73 KEX20501045090 คุณทองรัตน์ สารพันลำ
74 KEX20501045104 คุณนุชนารถ เข็มทอง
75 KEX20501045116 คุณกุลปวีณ์ ฉายวิชิต
76 KEX20501045120 คุณพัชรินทร์ นันตา
77 KEX20501045138 คุณอาร์ศิริ เคลือบกำเหนิด
78 KEX20501045142 พญ.ศิริลักขณา รูขะจี
79 KEX20501045162 K.Pang Kanyapat
80 KEX20501045178 คุณมายีดะห์ แวนะลัย
81 KEX20501045186 คุณบุษกร หอพักกรีนเฮาท์
82 KEX20501045196 คุณสกาวเดือน คำแสน
83 KEX20501045206 คุณวันกุศล ชนะสิทธิ์.
84 KEX20501045214 คุณสุพัตรา ต้นกันยา
85 KEX20501045222 วรหล้า
86 KEX20501045234 คณิน อุณหก้องไตรภพ  (ห้อง 309)
87 KEX20501045244 วัชรพงษ์ ไกรศรีทุม
88 KEX20501045256 ภาวดี สุวรรณพฤกษ์
89 KEX20501045262 นายสมศักดิ์ ก้านชมภู
90 KEX20501317660 คุณโสรยา จุลเพชร
91 KEX20501317670 คุณนันทพร
92 KEX20501317680 Sasa Smile
93 KEX20501317690 คุณสุภานี แดงเพ็ง
94 KEX20501317710 คุณกัญญารัตน์ พิลัย
95 KEX20501317720 คุณณปภัช ทองผล
96 KEX20501317730 คุณหนึ่งฤทัย ปรีชาตระกูล
97 KEX20501317740 Meedaow May
98 KEX20501317750 Nadia Nong
99 KEX20501317760 คุณกัญญารัตน์ เมืองเป้
100 KEX20501317770 คุณกัลยา แดงสีบัว(มิ้ง)
101 KEX20501317780 รวาฮีดาอาแวปือซา
102 KEX20501317790 คุณวรัญญา อรัญวาส (C&D)
103 KEX20501317800 คุณศิราภรณ์ จันทร์แก้ว
104 KEX20501317810 น้ำหวาน ม่วงคุ้ม
105 KEX20501317820 คุณภิญญดา วัชระวารีสมพงษ์
106 KEX20501317830 มาริษา? ตั้งใจ
107 KEX20501317840 คุณปวิตรา ทองเต็มถุง
108 KEX20501317850 คุณวิรากร ทองพา
109 KEX20501317860 คุณพัชรีภรณ์ สุรัตตัน
110 KEX20501317870 คุณธัญญรัตน์ ใจเข้ม
111 KEX20501317880 คุณพรทิพย์ พุทธรอด
112 KEX20501317890 นางสาว สุกัญญา
113 KEX20501317900 Titirat Chana
114 KEX20501317910 คุณเจนจิรา ทองประเทือง
115 KEX20501317920 คุณวันวิสาข์ นวนมา
116 KEX20501317930 ครูนุ้ย ธุรการ
117 KEX20501317940 น.ส.ปาณิสรา ใจฝั้น
118 KEX20501317950 ชื่อ จารุวรรณ
119 KEX20501317960 สุภาณี ทิพย์มาบุตร
120 KEX20501317970 Khun. Jay
121 KEX20501317980 คุณรัตติกาล ปาระมี
122 KEX20501326834 คุณฐานิกา มีเกล็ด
123 KEX20501326840 คุณชลันดา มีอิน
124 KEX20501326850 คุณวิริยา ด่านกำแพงแก้ว
125 KEX20501326864 คุณโชติกา พูนพานิช
126 KEX20501326878 คุณปนัดดา วิทยารักษ์นุกูล
127 KEX20501644850 คุณวรกานต์ พรขุนทด
128 KEX20501753320 ศิวาพร เฟื่องฟูสิน,

29/1/65
 
  เลขที่พัสดุ ชื่อผู้รับ
1 KEX20498939130 คุณอมรรัตน์ เซียงนอก
2 KEX20502511540 มัชฌิมา เครือเอี่ยม
3 KEX20502511554 วิมล
4 KEX20502511562 ปิยะนุช พัทธเสมา
5 KEX20502511570 คุณอาดือนี โตะแย
6 KEX20502511588 คุณมนฤดี พูลสวัสดิ์
7 KEX20502511598 คุณเอมวิกา นนทะคำจันทร์
8 KEX20502511602 คุณอรนุช
9 KEX20502511610 คุณอภิญญา จิตตคาม
10 KEX20502511620 คุณนงนาท บุญแสน
11 KEX20502511630 คุณปภาดา ชีทรัพย์เจริญ
12 KEX20502511642 คุณปราศัย สอนทุ่ง
13 KEX20502511658 คุณทรรศนีย์ จันทร์ฟอง
14 KEX20502511662 นางสาวพรไพลิน พรมรอด
15 KEX20502511670 พิชญาวี มีแก้ว
16 KEX20502511682 จิรนันท์
17 KEX20502511692 พันธิกา พิมพ์แพง
18 KEX20502511712 ชุติปภา ธนา
19 KEX20502511720 ธนาภรณ์
20 KEX20502511730 นางสาวจันทร์จิรา อานพงษ์(มะปราง).
21 KEX20502511742 คุณณปภัช ทองผล
22 KEX20502511752 คุณสุวรรณี ระวะใจ
23 KEX20502511768 คุณวิยดา วงศ์คำมา
24 KEX20502511776 ชื่อ เล็ก
25 KEX20502511788 สุทธิพงศ์ ปานทอง
26 KEX20502511792 คุณศุภิศรา จันทร์ทองแก้ว
27 KEX20502511808 นส.ปาริฉัตร ชะนะสุข(เข็ม)
28 KEX20502511816 คุณนิภาพร พุทธรักษา
29 KEX20502511820 คุณปุณยาพร อะโขรัมย์
30 KEX20502511830 คุณวรรณวลี ศรีคง
31 KEX20502511842 คุณอนุธิดา เรืองนุช
32 KEX20502511850 คุณสุธาทิพย์? ปรีชา?
33 KEX20502511860 ผจก .โลตัส
34 KEX20502511870 อมราวดี ทองคง
35 KEX20502511888 aqiang
36 KEX20502511894 คุณสุชญา พนาสันติภาพ
37 KEX20502511904 คุณพิมพ์ชนก? ผุย?คำสิงห์
38 KEX20502511914 นิภาพร นวนแก้ว(ประกัน)
39 KEX20502511928 คุณสุจิตรา อามาตย์
40 KEX20502511932 ครูอรคณึง อินทรกุล
41 KEX20502511940 นางสาวศรัณย์ธรรศ์
42 KEX20502511968 สุดารัตน์ บุษบง
43 KEX20502511970 นส.ยุพาวดี พันธุระ (กวาง)
44 KEX20502511988 Melody Concepcion
45 KEX20502511998 คุณวารุณี มุ่งหาทรัพย์
46 KEX20502512002 ชุติมา จันทราช
47 KEX20502512010 คุณจุฑารัตน์ คำยอด
48 KEX20502512026 นางสาวปภัสรินทร์ ธนินท์จรัสวุฒิ
49 KEX20502512038 สถานที่จัดส่ง…นุชรี ภู่สูง
50 KEX20502512048 คุณฐะนียา สวัสดิ์วงศ์
51 KEX20502512054 น.ส.นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล.
52 KEX20502512060 ลักษณ์รดี ศิริพงศ์วุฒิกร
53 KEX20502512074 คุณชัชพิมุข รุจิธรรมกุล
54 KEX20502512086 เลิศลักษณ์ ใจรักษา
55 KEX20502512090 ุณสุวิมล หน่อท้าว
56 KEX20502512114 สุนิศา มานาดี
57 KEX20502512120 กวิสรา เพ็ชรงาม
58 KEX20502512136 ณัฐกฤตา นันท์พิชชา
59 KEX20502512140 พฤกษา มหาอุป
60 KEX20502512154 น.ส.วฤนดา ลิ้มวัฒนากูล
61 KEX20502512168 สวนบัว กุ้ง
62 KEX20502512174 ขวัญฤทัย ศรีนาก
63 KEX20502512188 คุณลัดดา อัคฮาด
64 KEX20502512192 จุฑามาศ เชื้อโนนโพธิ์
65 KEX20502512208 รอมีอะ อาแว
66 KEX20502512212 นภัสสินี กันธินาม
67 KEX20502512226 สำเนียง สายบุตร
68 KEX20502512232 คุณกาญจนา สายศรี
69 KEX20502512240 คุณปาริชาติ สมภักดี
70 KEX20502512250 คุณพรทิพย์ ทองปลอด
71 KEX20502512264 นพพล บุญเทียม
72 KEX20502512270 คัทลียา ดังสีสัตย์
73 KEX20502512280 วรรณิกาทองดี (เบียร์)
74 KEX20502512294 นางสาวยุพารัตน์ อินธิไชย
75 KEX20502512316 นาย? ถิรวัฒน์?
76 KEX20502512324 นางสาวฉัตรฑริกา ระรวยรื่น
77 KEX20502512342 จุฑารัตน์ กิ่งกัน
78 KEX20502512354 อรดี สรสิงห์ (น้ำ)
79 KEX20502512366 คุณรุ่งอรุณ สระโสม
80 KEX20502512378 คุณพีรดา ฉิมพลี
81 KEX20502512384 คุณธัญชนัท เปียงใจดี
82 KEX20502512396 น.ส.สุจิตรา จตุวงศ์
83 KEX20502512402 วรัญญดา พรหมสังคหะ
84 KEX20502512412 คุณจารุกัญญ์ เจือจันทร์
85 KEX20502512420 จิรภิญญา มามั่น
86 KEX20502512432 รบกวนส่งมาที่ อภิรดี
87 KEX20502512444 พรรนิภา  พิภักดี
88 KEX20502512452 คุณศุภนิดา กันทะวงค์
89 KEX20502512464 คุณ ลลิตา พวงแก้ว
90 KEX20502512472 ทิม ภูครองทอง
91 KEX20502512480 คุณ กาญจนี  ( ต่าย )
92 KEX20502512496 วิทยา ยศบรรเทิง
93 KEX20502512506 อธิติยา พอกพูน
94 KEX20502512510 ณัฐพงษ์ สอนสุข
95 KEX20502512528 นายณัฐวุฒิ สุดดี
96 KEX20502512536 วรรณิษา หมอยาดี
97 KEX20502512540 ณัฐพล แน่นหนา
98 KEX20502512556 นายศุภวิชญ์ พลดงนอก
99 KEX20502512564 มัตติกา แสงประสิทธิ์
100 KEX20502768198 สุกัญญา แสนศิริมงคล (ก้อย)
101 KEX20503082520 ศุภลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์(อาจารย์)
102 KEX20503082538 ปิลันธนา เนตรประเสริฐ
103 KEX20503082548 พีพี
104 KEX20503082559 สนธยา คุณทุม
105 KEX20503082564 ศรายุทธ รัตนนท์
106 KEX20503082576 นางสาวสุภาพร ศรชัย
107 KEX20503082595 คุณ อาทร กันทะพันธ์
108 KEX20503082609 สุดารัตน์ ชูช่วย
109 KEX20503082613 จิตรลดา โชติสุวรรณ์
110 KEX20503082627 สำรวย ฝอย
111 KEX20503082637 ธิติมา ไกรษร
112 KEX20503082643 จุรีรัตน์ จันทวงค์
113 KEX20503082657 อินทิรา พัทธวงศ์
114 KEX20503082673 รัตนา ฟังเสนาะ
115 KEX20503089865 น.ส.ณัฐนันท์ ลือบูรณะรัตน์
116 KEX20503240326 เนตรชนก ศิลาทอง
117 KEX20503240330 สุภาพร อุทัย
118 KEX20503240342 นุชนภา ใจห้าว
119 KEX20503240356 สุชาดา เรืองอุไร
120 KEX20503240368 นางสาวกมลวรรณ ทองธรรมชาติ
121 KEX20503240378 คุณจำเริญ. จินดา
122 KEX20503240390 คุณจิรยา เอ่งฉ้วน
123 KEX20503240404 น.ส จิรภัทร
124 KEX20503240416 นุชนารถ จำนงค์สุข
125 KEX20503240428 ชนาธิบ บุญชุยะ
126 KEX20503240430 นส.ทัณฑิกา พอดี
127 KEX20503240446 ยลดา กางเดช
128 KEX20503240454 นิชานันท์ ทองคำ
129 KEX20503240466 สุทธิกานต์ คงจันทร์
130 KEX20503240476 ฐิติรัตน์ ภูธนะกูล
131 KEX20503240482 น.ส.ศศิวิมล อุนาสิทธิ์
132 KEX20503240492 สุกัญญา ขาวกลาง
133 KEX20503240500 จีรนันท์ แช่มล้วน
134 KEX20503240514 สุภาวิตา จันทร์จร
135 KEX20503240528 อรสา แต้มทอง
136 KEX20503240530 น.ส ใหมสุรีณ์ หวังเบ็ญหมูด
137 KEX20503240540 จันทร์เพ็ญ (ปู
138 KEX20503240550 คุณตูน
139 KEX20503240562 อุทุมพร เบญจพรรณ
140 KEX20503240586 น.ส ขวัญหทัย ก่อกอง
141 KEX20503240594 นราวัลย สังข์ทอง
142 KEX20503240608 นางชญาภา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
143 KEX20503240618 จรัญญา ประชากูล
144 KEX20503240624 (พี่นัท)
145 KEX20503240634 นภาพร สีดาเหลือ
146 KEX20503240648 .คุณสุรีรัตน์ เสวีวัลลภ
147 KEX20503240652 กรรญดา แก้วเกตุการ
148 KEX20503240660 อารีรัตน์ อาเทศ
149 KEX20503240672 อุไรพร ไพรสัณต์
150 KEX20503240680 นางสาวพัชราภรณ์ หนูทอง
151 KEX20503240692 พัชร์สิตา กรีรัตน์กาญจน์
152 KEX20503240708 ศศิทร_ควรชม
153 KEX20503284945 ฐิติมา
20/1/65
 
1 KEX20486907726 นิรมล แตงทอง
2 KEX20486907734 สมยงค์ โยธา
3 KEX20486907745 คุณปวีณ์ทิพย์ มีทันช์ดอน (หวาน)
4 KEX20486907759 คุณสมจิตร มีสา
5 KEX20486907762 คุณพิไลวรรณ นาคมุสิก
6 KEX20486907773 คุณ พิชา
7 KEX20486907788 คุณพุฒ อินทร์พิมพ์
8 KEX20486907790 คุณปัณฑิตา วีร์ฑิรภร
9 KEX20486907806 คุณพนารัตน์ มาตย์ภูมี
10 KEX20486907813 คุณสุพิชชา พรมสะอาด
11 KEX20486907825 คุณนัยนา พรหมพุฒิพงศ์
12 KEX20486907836 คุณจุฑามาศ แก้ววารี
13 KEX20486907846 คุณจงจินต์ ศรีวณิก
14 KEX20486907857 คุณยุภาพันธ์ ดวงแก้ว
15 KEX20486907864 คุณเอเอ
16 KEX20486907870 คุณสำลี พวงนาม
17 KEX20486907887 คุณวิภาวรรณ แฝงยงค์
18 KEX20486907895 คุณสุมินตรา คำทะลาด
19 KEX20486907903 คุณประภ้สสร สุทธะปัญญา
20 KEX20486907912 คุณปรีชญา ไชยบุญเรือง
21 KEX20486907923 คุณอนันตชัย เจนดง
22 KEX20486907934 Moe Thout
23 KEX20486907944 คุณญาณี ยอดพิมาย
24 KEX20486907953 คุณประพจน์ เรียงเล็กจำนงค์
25 KEX20486907967 คุณแนน
26 KEX20486907973 คุณภัทรภรณ์ ทองแท่น
27 KEX20486907980 เมตตา จาไผ่
28 KEX20486907991 คอดีย๊ะ ยาประจันทร์
29 KEX20486908005 ปริฉัตร ทิสวนงัว
30 KEX20486908015 คุณ สุมาลี ทับดิษฐ์
31 KEX20486908024 คุณกิตติกานต์ สิงห์จร
32 KEX20486908035 คุณศุภิสรา สมพงษ์
33 KEX20486908049 คุณอภิษฎา มณีฉาย
34 KEX20486908056 คุณจารุมณี
35 KEX20486908062 คุณวิภาพร ทองปัญญา
36 KEX20486908072 คุณธัญสินี ศรีอนุสรณ์วงษ์
37 KEX20486908081 คุณนุสราภรณ์ หวายสันเทียะ
38 KEX20486908091 คุณวลีกุล ธนุการ
39 KEX20486908105 คุณพัชรี สาลีมี
40 KEX20486908116 คุณทิพย์วรรณ ศรีราชเลา
41 KEX20486908125 คุณนภาพร สุขเล็ก
42 KEX20486908135 คุณวรรณพิมล พิทักษ์โล้พานิช
43 KEX20486908140 คุณวราพร สุทธิมากร
44 KEX20486908155 คุณฐิติมา โพธิ์ศรีทอง
45 KEX20486908162 คุณณภัสสรณ์ วราพรบุญยรัตน์
46 KEX20486908176 คุณทิพวรรณ แก้วพวง
47 KEX20486908187 คุณภัทรพร กีรติผจญ
48 KEX20486908193 คุณอรรถชลีญา ธรรยาวัฒนา
49 KEX20486908205 ณัฏฐิมา บัวมาศ
50 KEX20486908211 ทิพย์สุคนธ์
51 KEX20486908220 .มนัสนันท์ แย้มยวน
52 KEX20486908230 ชิ่อลักษิกาธงชัย
53 KEX20486908248 วริญา งามขำ
54 KEX20486908253 นางสาวปาณิสรา เวียงนาค
55 KEX20486908277 อาราพร
56 KEX20486908289 รวิวรรณ ตั้งใจเจริญ
57 KEX20486908292 คุณสาวิตรี พันธุมี
58 KEX20486908306 คุณปวีณา ศรีไชย
59 KEX20486908319 คุณสีรุ้ง โชติ
60 KEX20486908321 คุณวารุณี ฐนะศิริ
61 KEX20486908330 คุณแอ้ม ปริชาติ
62 KEX20486908349 คุณศรัญญา คล้ายคลึง
63 KEX20486908356 คุณฐิติกานต์ เอกกัณหา
64 KEX20486908362 Nong May
65 KEX20486908371 คุณนุกนิก กองคลัง
66 KEX20486908386 คุณทิตยา เสาร์ทอง
67 KEX20486908392 คุณอารีรัตน์ ศรีเสริม
68 KEX20486908401 คุณอัจฉราพร ช่วยแก้ว
69 KEX20486908417 คุณวิไลลักษณ์ หมุ่นพัฒนาการ
70 KEX20486908420 คุณทิพสุดา? จันทรมะโน?
71 KEX20486908438 คุณสุชาดา สีหะวงษ์
72 KEX20486908449 คุณจันทร์จิรา ลิมป์วรรณกุล
73 KEX20486908454 คุณธนัญญา อุปพันธ์
74 KEX20486908465 คุณณิชากร มั่งสุข
75 KEX20486908472 คุณสุภาวดี สาลี
76 KEX20486908483 คุณประภัสรา ศรีพรมมา
77 KEX20486908490 คุณสุวิมล หน่อท้าว
78 KEX20486908502 ร.หญิงมาราตรี มาลาสิงห์
79 KEX20486908517 คุณน้องต่าต้า ชื่อ
80 KEX20486908524 คุณบุญล้วน แสนศรี
81 KEX20486908538 คุณพรทิพา ปลัดครบุรี
82 KEX20486908540 คุณนิชรินทร์ ดวงสิมมา
83 KEX20486908550 คุณนิล/นามสกุลยุพา
84 KEX20486908565 จารุวรรณ จันทรมนชัย
85 KEX20486908571 จตุพร ประจงศิลป์
86 KEX20486908580 ดุษฎีร์ สาแม
87 KEX20486908591 อัญชกร โชคสิทธิกร
88 KEX20486908605 วรรณภา บุบผามาโล(ร้านตั้งหลัง)
89 KEX20486908610 มุขสุดา สุขสวัสดิ์
90 KEX20486908627 นางสาวสุนิสา บุญเกิด
91 KEX20487079442 คุณอนิสา? กวมอำไพ?
92 KEX20487079466 คุณวนิดา ลาภานิช(นิดา)
93 KEX20487079470 รัญจนาภรณ์ ผาสุโพธิ์
94 KEX20487079482 คุณเบญจมาศ มาสง
95 KEX20487079494 คุณมุกดา หาญจิตตินันท์
96 KEX20487079504 คุณพรรณิภา ศิริ
97 KEX20487079514 คุณธัญญภัสร์ วีรชาติพงศ์สุข
98 KEX20487079524 คุณศิรัญญา จันทราคา(แจ๊ค)
99 KEX20487079530 คุณจันจิรา หอกิ่ง
100 KEX20487079544 คุณแสงดาว
101 KEX20487079554 คุณน้ำฝน ประครองพวก
102 KEX20487079566 คุณปริตา น้อยสำราญ
103 KEX20487079576 คุณอุ้มบุญ สุขกรี
104 KEX20487079584 คุณศศิภา ภักดีใหม่
105 KEX20487079590 คุณธีรดา จิตรประสาร
106 KEX20487079606 อุมาวรรณ สมสาย
107 KEX20487079614 นางธนิดา พิสิฐอนันต์พงศ์
108 KEX20487269160 อัฉราภรณ์ ปะวะสังข์

21/1/64
 
1 KEX10453598422 น.ส. สุดารัตน์ คำเพ็ชร
2 KEX20458014739 สิริกัญญา ดือรามะ
3 KEX20488488020 คุณสิริวรรณ พงษ์พันธ์
4 KEX20488488038 คุณวรรณา กัญญาประสิทธิ์
5 KEX20488488042 คุณสุภาวดี จันทร์งาม
6 KEX20488488054 เสาวภา เกษาพันธ์
7 KEX20488488062 คุณจันเพ็ญ ศรีตันโพธิ์
8 KEX20488488078 คุณสุภา พ่วงนิ่ม
9 KEX20488488088 คุณอาริสา เบ้าทองจันทร์
10 KEX20488488094 คุณจีรภา แพงสิม
11 KEX20488488100 คุณกัลยา โยธรรม
12 KEX20488488110 นิภารัตน์ นาสีแสน
13 KEX20488488128 คุณสุนิสา พวงไธสง
14 KEX20488488132 คุณกัญภัคณัฐ แคนศรี
15 KEX20488488146 คุณลภัสรดา?
16 KEX20488488154 คุณอลิษา ถาวรศักดิ์
17 KEX20488488168 คุณยุพาวดี หินนาค
18 KEX20488488178 ร้าน สวีทเน็ต
19 KEX20488488188 คุณวีรินทร์ภัทร์ สมพมิตร
20 KEX20488488196 คุณกุซอล
21 KEX20488488208 คุณนภาภรณ์ อุ่นอบ
22 KEX20488488216 คุณวิไลวรรณ มั่นเกษวิริยะการ
23 KEX20488488222 คุณแอปเปิ้ล
24 KEX20488488234 คุณรุ่งนภา หนูพร(ก้อย)
25 KEX20488488244 คุณสิริกานดา
26 KEX20488488256 คุณอรวรรณ บุญโต
27 KEX20488488260 คุณปนัดดา แสดงธรรม(ร้านแม่นิด)
28 KEX20488488276 คุณพิชา
29 KEX20488488288 คุณจุฑารัตน์ แม้นโชติ
30 KEX20488488292 ส่งถึง สมัญญา
31 KEX20488488302 คุณโกสุม พรศีลศรีอุทัย
32 KEX20488488314 คุณนวพร สุขประเสริฐ
33 KEX20488488326 คุณอารี?รัตน์? หวังชื่น
34 KEX20488488330 คุณวิชชาพร เกียงกุลลา
35 KEX20488488346 คุณภาวดี จินดาจันทร์
36 KEX20488488354 คุณอภิชา ทองธรรมสิริ
37 KEX20488488376 คุณขนิษฐา เชียงฮาย
38 KEX20488488382 คุณเจษฎา กล่ำกลืน
39 KEX20488488394 คุณน้ำฝน? นวล?ใส?
40 KEX20488488406 คุณอาร์ศิริ เคลือบกำเหนิด
41 KEX20488488414 คุณอรวรรณ วันสาตร์
42 KEX20488488420 คุณชมพูนุช ผิวนิล
43 KEX20488488430 น.ส.ธิชญกานต์ ทองฤทธิ์(เปรี้ยว)
44 KEX20488488440 คุณธิติญา เขียวอ่อน
45 KEX20488488452 Tananya Youngsiri
46 KEX20488488466 คุณนลินี เกตุน้อย
47 KEX20488488470 คุณชาญณรงค์ บัวเขียว
48 KEX20488488488 คุณแป้ง น้ำอบ
49 KEX20488488496 คุณรุ่งนภา เจนจิตร
50 KEX20488488508 คุณวิวัฒน์ยิง
51 KEX20488488518 คุณวนิดา จันสว่าง
52 KEX20488488528 คุณมิว
53 KEX20488488534 คุณอรญา มานะดี
54 KEX20488488546 คุณสายรุ้ง ศรีทอง
55 KEX20488488558 คุณฐิติมา โพธิ์ศรีทอง
56 KEX20488488564 คุณวรรณวิภา? สมมาก?
57 KEX20488488576 คุณSoe
58 KEX20488488580 คุณจินดา. หวังหลี
59 KEX20488488594 คุณนบคงแกว
60 KEX20488488602 คุณสุทธิพร วงษ์ระบิลนาม
61 KEX20488488614 คุณภาวิณี เนื้อนิล
62 KEX20488488624 คุณชัยกมล   พรหมจิต
63 KEX20488488630 คุณสมฤดี ลาคำ
64 KEX20488488646 คุณมาลัย อภิบาลศรี
65 KEX20488488656 คุณลี
66 KEX20488488664 คุณปภากร หมื่นนาค
67 KEX20488488670 คุณอ๋อย คนเดิม
68 KEX20488488684 คุณวรรธนา เงินขจรกิจ
69 KEX20488488694 คุณภัทรนันท์ แก้วรัมย์
70 KEX20488488704 คุณโฉมยง
71 KEX20488488714 คุณนิกร ชัยเพชร
72 KEX20488488728 คุณ ราตรี
73 KEX20488488732 ธิดา แซ่เล้า
74 KEX20488488742 นางสาวกัลยา มั่นประสงค์
75 KEX20488488752 คุณอารีรัตน์ ผิวสวย
76 KEX20488488760 คุณปลิดา พงค์พีระ
77 KEX20488488770 คุณจรินธร ผิวผัน
78 KEX20488488786 คุณ ช่อชบา
79 KEX20488488796 คุณเนย คอนโด
80 KEX20488488804 ร้อยเอกหญิง พูนทรัพย์
81 KEX20488488818 นางสาววิลาวัลย์ ผาจันทร์
82 KEX20488488820 พรเพ็ญ เกียรติเทพขจร
83 KEX20488488834 คุณสุวนันท์ ดอกรักษ์
84 KEX20488488844 คุณศิรวดี แก้วอุ่นเรือน
85 KEX20488488850 คุณศิรภัสสร บุญประจง
86 KEX20488488860 คุณเบญจรงค์ เขื่อนคำ
87 KEX20488488876 คุณจิดาภา ศรีสวัสดิ์
88 KEX20488488886 K.แบต
89 KEX20488488890 Boh (โอเล่)
90 KEX20488488906 สิริกร ชูเลิศ
91 KEX20488488916 อนันต์ เรื่องลือ
92 KEX20488488924 นางสาวหนึ่งฤทัย สารคำ
93 KEX20489239260 คุณวันเพ็ญ.เงาศรี
94 KEX20489239270 คุณสมใจ ดอนไชย
95 KEX20489239280 คุณกุลธิดา ชุ่มบุตร
96 KEX20489239290 คุณรุจิภาส เลิศกิจเจริญผล
97 KEX20489239330 คุณกีรติกานต์ ต้นศรีนนท์
98 KEX20489239340 คุณนุจรินทร์ ต้อมคำ
99 KEX20489239350 คุณ กรกนก
100 KEX20489239360 .ณภัทรฐนัน ทองดอนพุ่ม
101 KEX20489239370 อรปวีณา ทองมาก
102 KEX20489239380 สุพัตรา ศรีต่ายขำ
103 KEX20489239390 วรชาดา บรรลือทรัพย์
104 KEX20489239400 รัตนาพร ดำหนา
105 KEX20489239410 คุณพัชรียา คุ้มสิงสัน
106 KEX20489239420 คลินิกปรีชาชลธิชา
107 KEX20489239430 ประภัสสร เหล่าสีนาท
108 KEX20489239440 นางสาวไอรดา แสงวงค์
109 KEX20489239450 คุณธีระวัฒน์ เห็นแจ้ง.
110 KEX20489239470 คุณเบ็ญจพร เอมแสง
111 KEX20489239480 คุณฑาริกา แหลมทอง
112 KEX20489239490 คุณชไมพร. จิตรใจมั่น
113 KEX20489239500 Khun Phat
114 KEX20489239510 คุณปานชนก ปานจันทร์
115 KEX20489239520 คุณเจน คงแก้วขาว
116 KEX20489239530 คุณธัญลักษณ์ นิลเพชร
117 KEX20489239540 คุณนงนุช สร้อยนาค
118 KEX20489239550 คุณอทิตา ศิริสุขพงศา
119 KEX20489239560 คุณภัธราพร ลือชา
120 KEX20489239570 คุณศันสนีย์ ดวงจินดา
121 KEX20489239580 คุณสุกัญญา ผึ้งฉิม (แพร)
122 KEX20489239590 คุณคุณพรทิวา ปัดทุมแฝง
123 KEX20489239600 คุณสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์
124 KEX20489239610 คุณวิภาภรณ์ คงเกาะ
125 KEX20489239620 คุณลัดดา อินทร์วิเชียร
126 KEX20489239630 สายใจ สุวรรณคีรี
127 KEX20489732930 คุณสรรสินี

22/1/65
 
1 KEX20488488366 คุณเกวลี นิลรอด
2 KEX20490200460 คุณสุดารัตน์ ขุนสว่าง
3 KEX20490200470 คุณคุณเมย์
4 KEX20490200480 คุนวัน
5 KEX20490200490 คุณนางสาวสุพรรณี หงษ์พันธ์
6 KEX20490200510 คุณนิพิฐพร ฤทธิสุข
7 KEX20490200520 คุณอาทิตยา. เจียมจิต
8 KEX20490200530 คุณกาญช?ณัฏฐ์? จันทร์?รักษ์?
9 KEX20490200540 คุณจิรารักษ์ แสวงวงษ์
10 KEX20490200550 คุณศันสนีย์ แนวเงินดี
11 KEX20490200560 คุณวิภาดา วันตา
12 KEX20490200570 คุณปภาพรรณ์ นวลวิจิตร
13 KEX20490200580 คุณเพ็ญพร อินทร์ทอง
14 KEX20490200590 คุณจินดา สระแสง
15 KEX20490200600 คุณจิราภรณ์ โยธาจันทร์
16 KEX20490200610 คุณปิยวรรณ รักภูเสน
17 KEX20490200620 คุณนีรนุช จำเนียรพล
18 KEX20490200630 คุณจำนงค์ คล้ายวุ่น
19 KEX20490200640 K.ปริมพาภรณ์ ฟูฟอง
20 KEX20490200650 Papla Pla
21 KEX20490200670 คุณวาสนา ลาบรรเทา
22 KEX20490200680 คุณฮาเซ็ม ตาตา
23 KEX20490200690 คุณเมวิกา คันภูเขียว
24 KEX20490200700 คุณชลทิตย์ คุโณ
25 KEX20490200710 คุณวรรณภา สุรสรณ์
26 KEX20490200720 คุณชนกนาถ คูณกลาง
27 KEX20490200730 คุณเจือจันทร์ พรมนนท์
28 KEX20490200740 คุณฐิติญาสุวรรณ
29 KEX20490200750 คุณนงค์ลักษณ์ โปร่งเจริญ
30 KEX20490200760 จนีย์ เดชาวุฒิ
31 KEX20490200770 .ดวงหทัย สงสนธิ
32 KEX20490200780 .อรสา แต้มทอง
33 KEX20490200790 ชุติมา สีดามาตย์
34 KEX20490200800 .อภิญดา เชื้อนุกูล
35 KEX20490200810 Mooyong Tris
36 KEX20490200820 คุณพานิช บุญคง
37 KEX20490200830 คุณจิรดา ()
38 KEX20490200840 คุณสุวนันท์ ชูมภู
39 KEX20490200850 คุณสุพจน์ อารีวงศ์
40 KEX20490200860 คุณแก้วผกา เห็นครบ
41 KEX20490200870 คุณภัฏกุญช์ ศรีโพธิ์ลี (ครูปุ๋ยสวย)
42 KEX20490200880 คุณนิตยา เตจะสา
43 KEX20490200890 คุณสุนัน อินทวงษ์
44 KEX20490200900 คุณอรชุมา ครองทรัพย์ดี
45 KEX20490200910 คุณเกษวรุณ:
46 KEX20490200920 คุณจิราพร ศรีชนะ
47 KEX20490200930 คุณสุรีรัตน์ พันธ์แจ่ม
48 KEX20490200940 คุณ ต่าย
49 KEX20490200950 คุณสุดารัตน์ ชูช่วย
50 KEX20490200960 คุณชนาภัทร แยชอกู่
51 KEX20490200980 ดาวเรือง ประวิเศษ
52 KEX20490200990 กชพร รักษ์มณี
53 KEX20490201000 นางสาวทิพยาภรณ์ บุญทา
54 KEX20490201010 ทับทรวง ฉัตรแก้ว
55 KEX20490201020 คุณสุนิศา เมืองแก้ว
56 KEX20490201030 คุณปวีณา ลาสงยาง
57 KEX20490201040 คุณดวงรัตน์ ตันกูล
58 KEX20490201050 คุณนุ๊ก /
59 KEX20490201060 คุณศิริลักษณ์ ไชยตะมาตย์
60 KEX20490201070 คุณณิชาภัทร นนทแก้ว
61 KEX20490201080 คุณบังอร
62 KEX20490201090 คุณออม
63 KEX20490201100 คุณเมตตา วรรณเสน
64 KEX20490201110 คุณโสมวรรณ ใจดี
65 KEX20490201120 ส.วิฑูรย์ บุญนิธิอุดม
66 KEX20490201130 คุณปภัทร์สิริ นาคา
67 KEX20490201140 คุณอินุ๋นุ้ย อิหล่า
68 KEX20490201150 คุณกาญจณี แล่นโคตร
69 KEX20490201160 คุณอริสา โพธิ์ทอง
70 KEX20490201170 คุณอทิตยา? หนูวรรณ
71 KEX20490201180 คุณสุทธาทิพย์ ทาสิทธิ์
72 KEX20490201190 คุณพจน์นภัส อรุณปภารัตน์
73 KEX20490201200 คุณแคท
74 KEX20490201210 MS.EI ZIN
75 KEX20490201220 คุณจิรพรรณ ใจศรี
76 KEX20490201230 คุณภัทรมน วฤทธิกุล
77 KEX20490201240 คุณนิพพิฐชา พัฒน์ธนพนิต
78 KEX20490201250 คุณนิภาวรรณ เพชรกล้า
79 KEX20490201260 ชนิดา พาวงษ์
80 KEX20490201270 คุณสุดธนา ถาวรไชย
81 KEX20490201280 กาญจนาพร บวรรัตนเมธี (ไอส์ท)
82 KEX20490201290 อัจจิมา หอมรสกล้า
83 KEX20490201300 เอกพงษ์ คงทัย
84 KEX20490862434 คุณภาวนา มีธรรมะ
85 KEX20490862449 นางสาวธัญลักษณ์ นิยมสุข
86 KEX20490862456 นางสาวจารีย์? ไทรทองคำ
87 KEX20490862464 นิ่ม ธนภรณ์
88 KEX20490862474 วรหล้า
89 KEX20490862485 คุณรุ่งทิพย์ ก้อนทอง
90 KEX20490862495 K.สุนิสา (แสตมป์)
91 KEX20490862504 บัวลี ศรีลม
92 KEX20490862525 ชิดกมล สุดชา
93 KEX20490862534 คุณปรียานุช วงค์สุขดี <หนิง>
94 KEX20490862545 กิ่งทอง นุพ
95 KEX20490862554 น.ส.สุภาวดี สุดทอง
96 KEX20490862567 โอปอย
97 KEX20490862575 พัทยา เจริญกสิกิจ
98 KEX20490862580 นางสาวกัญญพัชร หล้ามะณี
99 KEX20490862598 คุณธิติมา ไกรษร
100 KEX20490862607 คุณมยุรา คงสัมมา
101 KEX20490862610 ฐาน์วิภา เขียนโพธิ์
102 KEX20490862621 น.ส. ฐิติกา ดีทรวง
103 KEX20490862638 รุ่งนภา? วัง?ศรี?แก้ว?
104 KEX20490862642 วิไลวรรณ เสาทอง
105 KEX20490862653 นาง จริย หล้าบุรี
106 KEX20490862665 ซารีณี สำมะเนี๊ยะ
107 KEX20490862674 น้ำฝน โสดามา
108 KEX20490862684 คุณ จิราพร คำใบ
109 KEX20490862692 สุรีรัตน์ ดวงบาล
110 KEX20490862703 อมรรัตน์ โพธิ์อบ
111 KEX20490862710 มนัส ประกายสิทธิ์
112 KEX20490862724 ธิดารัตน์ โพธิ์คำ
113 KEX20490862737 ศิริพร แก้วมาก
114 KEX20490862744 คุณอ้อย
115 KEX20490862753 รพีพรรณ แซงราชา
116 KEX20490862765 เปรมพิริยา  สพานทอง
117 KEX20490862770 สุธิอร สุนทโรจน์
118 KEX20490862781 นางสาวนิสา สุขบัวใหญ่
119 KEX20490862790 นางสาววิภาวรรณ จันทร์เรือน
120 KEX20490862804 คุณพิชญ์นันท์ แซ่เจา
121 KEX20490862815 น.ส.ฐิตินันท์ ศรีพล
122 KEX20490862827 ชื่อ ชัชชา
123 KEX20490862833 นางสาวอัจฉรา ศรียา(ครูขิง)
124 KEX20490862846 กมลชนก แก้วบุรี
125 KEX20490862853 นิสากร มูลสาร
126 KEX20490862864 สหรัตน์ พลคล้าย
127 KEX20490862875 ฐิติรัตน์ วิชุมา
128 KEX20490862882 รัตนาภรณ์ สีดา (นำเองแหละ)
129 KEX20490862891 นางสาวศิริวิมล เจียมพูนสุข
130 KEX20490862900 คุณญาดานาถ อ่อนแย้ม
24/1/65
 
1 KEX20494264898 คุณจุฬาวรรณ คิม
2 KEX20494264938 คุณเกศรินทร์ คงโคกแฝก
3 KEX20493188682 นาย ปริญญา. ผาแดง.
4 KEX20494264922 คุณเมธาวลัย สัมมาคาม
5 KEX20493188202 คุณธิติญา เขียวอ่อน
6 KEX20493188330 น.ส. กุลวดี แจ้งลำ
7 KEX20493188482 คุณอุ๊
8 KEX20493186962 คุณขนิษฐา จอดนอก
9 KEX20493187601 พรรณรัชต์ดา โฉมงาม
10 KEX20493187685 คุณวราภรณ์ โพธิวัฒน์
11 KEX20494265219 คุณนัยนา ไชยสุระ
12 KEX20493188016 วาสนา แพวขุนทด
13 KEX20493187488 คุณวรรณภา ดีบุตดี
14 KEX20494265202 จิตรลดา โชติสุวรรณ์
15 KEX20493187581 เพ็ญพักตร์ นาคำ
16 KEX20493186900 คุณนภัทรา วงศ์จินดา
17 KEX20493187280 คุณรัตนาพร เนียมทัง
18 KEX20493187403 คุณกฤษณา พันลำ
19 KEX20493186697 กุสุมัญ จันตา
20 KEX20493188631 คุณรณิดา กรพิทักษ์
21 KEX20493187694 คุณวราภรณ์ โพธิวัฒน์
22 KEX20494265186 คุณวาว
23 KEX20493187391 คุณ Sok Ny
24 KEX20494264943 สุธิดา หาสุข
25 KEX20494264966 คุณโรส
26 KEX20494264985 คุณศศิวิมล จักมุณี
27 KEX20494264990 คุณธิติมา คำพูล
28 KEX20494265006 คุณชุติมา? ค?ำ?ส?อาด???
29 KEX20494265022 คุณปัทพร แขกต้อย
30 KEX20494265034 Woranit Chusithong
31 KEX20494265058 คุณกัญญา โชคชนะชัยสกุล
32 KEX20494265085 ส.หญิงจารุรัตน์ กลั่นด้วง
33 KEX20494265106 คุณพัชรินทร์ พรมศิริ
34 KEX20494265126 K.ณภัค (หนูนา)
35 KEX20494265133 คุณนูรดียะห์ กือนิ
36 KEX20494265169 คุณจิราภรณ์ พงษ์สูน
37 KEX20494265246 คุณกรรณิการ์ ประโพเทติ
38 KEX20494265252 คุณ เนตรนภา
39 KEX20493186760 คุณธนัญญา บุตรธนู
40 KEX20493186815 คุณจอย
41 KEX20493186861 สุปรีดา ศรีเมธีพงษ์
42 KEX20493186873 นาฎติยา ทรัพบริบูรณ์
43 KEX20493186923 คุณกุญช์ภัสส์ นิยมญาติ
44 KEX20493186987 คุณรัชฎาพร วงค์สุวรรณ์
45 KEX20493186993 คุณนิก จิตรลดา
46 KEX20493187004 คุณอัจจิมาณัฐ รอดจีน
47 KEX20493187156 คุณเนย
48 KEX20493187197 คุณภัทรณิชย์ การะเกษ
49 KEX20493187219 สุวรรณี พรหมเย็น
50 KEX20493187451 คุณจักรพันธ์ สมเพชร
51 KEX20493187500 วารุณี ยอดลี
52 KEX20493187567 คุณอรพรรณ พรมย้อย
53 KEX20493187617 ธิดาพร เมฆาสูตร
54 KEX20493187621 คุณบงกช ณฐนันท์
55 KEX20493187790 นส ออนระญา ทะริเพ็ง
56 KEX20493187815 กนกสิริ สุขแสง
57 KEX20493187885 พิมพ์วรีย์ จันทร์ทอง
58 KEX20493187905 นางสาว อัจจิมา วงศ์น้อย
59 KEX20493187984 คุณอรวี บุญสมบัติ
60 KEX20493188074 คุณอรญา สอาดจิตต์
61 KEX20493188110 สุขุมาลย์ บุญกวีศิลป์
62 KEX20493188151 คุณอรทัย แก้วจอม
63 KEX20493188274 วิภา เปี้ยวน้อย
64 KEX20493188298 พัทธ์ธีรา คชาภรณ์สุวรรณ
65 KEX20493188510 Oin Jo
66 KEX20493188540 คุณพรพรรณ พรหมสิทธิ์
67 KEX20493188552 คุณธัญจิรา เกียรติอนวัชกุล
68 KEX20493188644 คุณอัจจิมาณัฐ รอดจีน
69 KEX20493188667 นัทธพงษ์ เเสงพล
70 KEX20493188677 วันเพ็ญ พวงแก้ว
71 KEX20494264904 คุณสุดารัตน์ ปิ่นเขียน
72 KEX20494264914 คุณมาริสา ชวาลิต
73 KEX20494264955 คุณลดารัตน์
74 KEX20494264973 คุณศิรินทิพย์ ทัศดี
75 KEX20494265154 คุณสิรินทร์ กล่อมนาค
76 KEX20494265233 คุณวิกาญดา คำภิมาบุตร
77 KEX20494265260 คุณแสงเดือน มักเจริญ
78 KEX20494265276 ร้าน สวีทเน็ต
79 KEX20493188024 น.ส.ฐิตินันท์ ศรีพล
80 KEX20494265096 คุณลัดดาวัลย์ บุตรเมือง
81 KEX20493188451 คุณอภิชาติ แสงโชติ
82 KEX20493187081 วรรณี ปรารถนาผล
83 KEX20493186600 นายฐาปนพงศ์ สุขเกษม
84 KEX20493187533 ทิมนภา แสงน้อย
85 KEX20493188084 คุณสามารถ ดีทวี
86 KEX20493188105 นิศรา (อุ๊ Artwork)
87 KEX20493187242 คุณรัตนาภรณ์ ผลานิสงค์
88 KEX20493187893 นางสาวช่อผกา แก้วพวง ห้อง5
89 KEX20493187910 น.ส.สุพัตรา อุทา
90 KEX20494265063 คุณ อัญชญา
91 KEX20493187723 คุณนิศาชล อินทรานุช
92 KEX20493186890 คุณจันดี
93 KEX20494265013 คุณภิญญดา วัชระวารีสมพงษ์
94 KEX20494265115 คุณวิลัยพร โฮมจัตุรัส
95 KEX20493188134 ชญาดา สร้อยชมภู
96 KEX20493187300 คุณสุมาลี กันสการ
97 KEX20493187822 คุณกิ่ง ชะนะ
98 KEX20493186645 คุณอาพร? ใหม่แก้ว
99 KEX20493187935 ฑิตยา ฉ่ำประพันธ์
100 KEX20494265149 คุณกนกพร
101 KEX20493187344 คุณจัญญา เอมบำรุง
102 KEX20494265222 คุณอังคนา บรรลือทรัพย์
103 KEX20493188401 ส.ต.อ.การุณ สนธิภักดิ์
104 KEX20493187420 K.Jeep ()
105 KEX20494265171 อัจฉราพร หมุดสัก
106 KEX20493187439 คุณกชกร วงศ์เครือ
107 KEX20493188506 คุณน้ำอ้อย รอดเที่ยง
108 KEX20493210152 น้ำหวาน
109 KEX20493186803 คุณปิยะดา เภตราใหญ่
110 KEX20493188307 คุณรจรินทร์ ท่อนคำ
111 KEX20493186953 คุณคุณปทุมทิพย์ ปะวันทะกัง
112 KEX20493187670 คิมหันต์ แก้วแสงใส
113 KEX20493186611 คุณดารารัตน์ ใจใส
114 KEX20493188062 คุณกมลฉัตร แซ่โซ้ง
115 KEX20494265071 คุณจริยานันท์ ฉันทะ
116 KEX20493187024 คุณสร้อยสน ล้วนดี
117 KEX20493188126 อาภาพัชญ์ วงบุตร
118 KEX20493188538 คุณวรางคณา กฤตสัมพันธ์
119 KEX20493186940 คุณประสิทธิ์ วะสุขันธ์
120 KEX20493186683 จิตตราพร โรจนากร
121 KEX20493188394 จตุพร ประจงศิลป์
122 KEX20494265192 คุณภาวินี อ่ำสอาด
123 KEX20493187756 วิจิตรา เกื้อสุข
124 KEX20493188222 คุณปุณณดา ทรัพย์ภักดี
125 KEX20493188498 คุณเบญจมาศ แพงศรี
126 KEX20493186553 คุณณัฐวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ (ฝน)
127 KEX20493186569 คุณขจรกลิ่น? โคตรคำ
128 KEX20493186579 คุณวณิชชา พงค์กู่
129 KEX20493186585 คุณพัชฎาพร ถามาสา
130 KEX20493186590 คุณวรรณวิสา พวงทอง
131 KEX20493186621 คุณศรัญญา สุวรรณเวหา
132 KEX20493186631 คุณปิยดา ปิยกาญจน์
133 KEX20493186656 น.ส. กนกกาญจน์ ตั้งเจริญวงศ์
134 KEX20493186661 ณพซิรา พรศรี
135 KEX20493186676 นุสรา กองแสน
136 KEX20493186709 คุณชนิดา เกิดน้อย
137 KEX20493186715 คุณสุรัสวดี ร้อยดา
138 KEX20493186723 คุณฐิตารัตน์ ฤทธิฉิม
139 KEX20493186733 คุณปนัดดา บุตรโคตร
140 KEX20493186749 คุณลลิตา แก้วคูนอก
141 KEX20493186752 คุณทิฆัมพร ก้านบัว
142 KEX20493186774 คุณไหมขวัญ
143 KEX20493186787 เสาวนีย์ ใคร่นุ่นภา
144 KEX20493186794 คุณลินดา ค้นธะทรัพย์
145 KEX20493186825 นางสาวเนตรนภา ใยโฉม
146 KEX20493186830 Rคุณเมทินี พลโก
147 KEX20493186840 นางสาวกาญจนา ปินตา
148 KEX20493186850 คุณปัญญา บัวดา
149 KEX20493186883 สุพรรษา อัจนวัจน์
150 KEX20493186915 คุณ ธนัญชนก.
151 KEX20493186931 คุณจาณีณ บูรณธนิต
152 KEX20493186976 คุณประนอมบุญหนุน อานามัย
153 KEX20493187018 คุณบุณยนุช วินัยสวัสดิ์
154 KEX20493187031 เปิ้ล
155 KEX20493187040 ทองงาม  จีนสีนำ
156 KEX20493187053 คุณพัณณิตา ดอนอยู่ไพร
157 KEX20493187062 คุณทัศนี ยศสูงเนิน(บ้านตากั่น)
158 KEX20493187072 คุณหนูนา
159 KEX20493187098 บอย
160 KEX20493187100 รัชดา ดำรงกุล
161 KEX20493187113 ลัดดา บุษรากรณ์
162 KEX20493187126 วัณณิษาส์ บุญโต
163 KEX20493187134 ธัญญามาศ ใจเลิศ
164 KEX20493187146 ณัฐสิมา ตราดไธสง
165 KEX20493187162 ปรียนันท์ จิตต์ฐานันท์
166 KEX20493187175 บุณยาพร เจริญธรรม
167 KEX20493187183 คุณอุทิศ สว่างชื่น
168 KEX20493187201 คุณหน่อย หัสดง
169 KEX20493187227 นางสาวรรณพร ปันรัมย์
170 KEX20493187232 วรรนิภา รัตน์สุวรร์
171 KEX20493187252 คุณกัลยา พรหมเพชร
172 KEX20493187277 คุณจำเนียร กิ่งวงศ์ษา
173 KEX20493187295 คุณลลิตา กระสวย
174 KEX20493187324 คุณชลณิการ์ ยาผา
175 KEX20493187333 คุณวิจิตรา สิงใส
176 KEX20493187359 คุณสุภาวดี เอื้อเฟื้อ
177 KEX20493187365 คุณพัชราภรณ์ นะภิใจ
178 KEX20493187374 คุณจิรยา เอ่งฉ้วน
179 KEX20493187380 คุณกัสซือมะ หนิเน๊าะ
180 KEX20493187411 คุณรัชนีบูลย์ สีหะวงษ์
181 KEX20493187444 คุณธิดาเนตร ตันติกุล
182 KEX20493187463 คุณทิพวรรณ สารทะ
183 KEX20493187475 คุณประภาพร ไชยะ
184 KEX20493187491 คุณนางสาวนวรัตน์ ตุ่นทอง
185 KEX20493187516 ภูริตา? เบ้าทอง
186 KEX20493187523 มยุรี ถาวร
187 KEX20493187543 ณัฐมน ภัทรกรินทร์
188 KEX20493187573 น.ส. ดิษยารินทร์  ประโยชน์วงษ์
189 KEX20493187599 กนกนภัส โรจนพันธ์
190 KEX20493187638 คุณหนูนา อบเกตุ
191 KEX20493187643 คุณพงษ์พัฒน์ สะตะ
192 KEX20493187651 มนพร ชูทอง
193 KEX20493187664 สุทธิชา เรียงภักดี
194 KEX20493187715 คุณวิไลลักษณ์ ศรีสุนทร
195 KEX20493187730 คุณมะเหมี่ยว
196 KEX20493187743 ปราณี แก้วมูล
197 KEX20493187762 จำเนียร ขมิ้น
198 KEX20493187774 สุดารัตน์ อครเดชไพบูลย์
199 KEX20493187782 เน็ต,วันเจริญ,
200 KEX20493187800 ชื่อ?มี?นา
201 KEX20493187839 คุณมาลีวัลย์ ปันเงิน
202 KEX20493187845 คุณสุไหวบ๊ะ ปังแลมานุม
203 KEX20493187859 คุณสุภาวดี กาบปินะ
204 KEX20493187862 คุณอภิญญา สุทธิภาค
205 KEX20493187879 คุณเพชรรัตน์ วัดเฉย
206 KEX20493187949 คุณบังอร ชิณะวิ
207 KEX20493187951 น.ส. นัดถา ยางนอก
208 KEX20493187968 น.ส.อชิรญาณ์ แดงนุ้ย
209 KEX20493187979 ชาลิณี คำดี
210 KEX20493187994 คุณพานทิพย์ พลทำ
211 KEX20493188000 คุณวิภาดา วงษ์ดี
212 KEX20493188032 คุณ อัสมานิง
213 KEX20493188045 คุณวิลัยวรรณ สาริพันธ์
214 KEX20493188052 คุณเกศรินทร์ คัมภิรานนท์
215 KEX20493188093 ณัฐกานต์ มีทอง
216 KEX20493188142 คุณสุวรรณี ใจหาญ
217 KEX20493188164 คุณสุชาทณี วิเชียรรัตน์   (ครูหญิง)
218 KEX20493188174 คุณจิราภรณ์ แก้วเกตุ
219 KEX20493188189 คุณปวีณา มั่นเปล่ง
220 KEX20493188194 ร้านมีทรัพย์
221 KEX20493188215 คุณณัชชารีย์ โชคนิธิชวโรจน์
222 KEX20493188233 คุณอารีวรรณ ตรีคุณา
223 KEX20493188241 คุณอทิตยา พิมพาเพียร
224 KEX20493188250 คุณวิริยา สองจันทร์
225 KEX20493188269 คุณศรีทอง มานะบากบั่ก
226 KEX20493188287 คุณวรินทรา ลมเชย
227 KEX20493188314 คุณสมใจ หลีบำรุง
228 KEX20493188322 คุณอัญชุลี อิ่มโอษฐ์
229 KEX20493188349 นางสาวมาธวี สุนันต๊ะ
230 KEX20493188350 อำนาจ ชุมคง
231 KEX20493188368 นางสาว? มนต?์ลักษณ์? สง่างาม
232 KEX20493188371 คุณยุทธศักดิ์ รูปเหมาะดี
233 KEX20493188410 Eed Bizarre (ครูอี๊ด1,000 ปลา)
234 KEX20493188425 คุณพีรดา เรืองสุวรรณ
235 KEX20493188433 คุณสุมลฑา สระกวี
236 KEX20493188445 คุณสุพัตรา หมวกแก้ว
237 KEX20493188466 มยุรี พิทักษ์วงศ์จินดา
238 KEX20493188472 คุณอังศุดา. เอี่ยมศรี.
239 KEX20493188528 คุณสุรัติ ถนอมสุข
240 KEX20493188560 คุณสิรินทิพย์ สิตานนท์
241 KEX20493188578 คุณขนิษฐา ทองช่วง
242 KEX20493188588 คุณจงจินต์ ศรีวณิก
243 KEX20493188593 คุณพัชรี เมาลี.
244 KEX20493188604 คุณพิลพรรณ เหลาทอง
245 KEX20493188612 คุณกฤติยาณี บดีรัฐ
246 KEX20493188622 คุณบุญเอื้อ ประทุมวัน
247 KEX20493188658 คุณกนกศิลป์ ตั้งสกุลวาณิช
248 KEX20493210140 วรรณพร ลิ่มปิติกุล
249 KEX20494264879 คุณกันติยา เขน็ดพืช
250 KEX20494264887 คุณอารยา ประดิษฐ์พร

25/1/65
 
1 KEX20494265040 คุณเขมิกา สาครเจริญ
2 KEX20495330774 คุณศศิมา พลทัศน์
3 KEX20495330784 คุณกิตติชัย กว้างขวาง
4 KEX20495330792 คุณปัทมา เจือมา
5 KEX20495330804 คุณสุภาพร สุกดำ
6 KEX20495330814 คุณอลิสา? วรรณ?พัฒน์?
7 KEX20495330826 คุณกัลยา ปรือทอง
8 KEX20495330848 คุณสุภาวดี จันทร์งาม
9 KEX20495330856 คุณพักตร์พิมล แดงมณี
10 KEX20495330866 คุณอริษราวัลย์ ทุมสิงห์
11 KEX20495330874 คุณอรอนงค์ ละม้าย
12 KEX20495330880 ชื่อ Sue
13 KEX20495330890 ยูถิกา ไร่เกื้อ
14 KEX20495330902 คุณไลล่า
15 KEX20495330912 คุณสุวรรณา พลทะอินทร์
16 KEX20495330922 ภัคณภัท น้อยใจดี
17 KEX20495330938 น.ส.วรณัน แสงศรี
18 KEX20495330940 ใบตอง
19 KEX20495330954 วิภาณี สวัสดิ์
20 KEX20495330962 จาตุรงณ์ เพ็ชรประคอง
21 KEX20495330976 สายรุ้ง คำปันสัก
22 KEX20495330988 คุณกรรณิการ์ อินโยธา
23 KEX20495330990 คุณอภัสรา ศรีเมือง
24 KEX20495331000 คุณอภิรนันต์. เพ็ชรพัฒน์
25 KEX20495331014 คุณปรานี สุวรรณพัฒน์
26 KEX20495331024 คุณสุกัญญา ทองวัด
27 KEX20495331036 คุณกริษฐา เกตุแก้วเกี้ยง
28 KEX20495331048 คุณพัชราวรรณ ปันทะนันท์
29 KEX20495331052 คุณมายมิ้น
30 KEX20495331062 ZIN ZIN
31 KEX20495331074 คุณเขมญพัชร์ คุณล้ำ
32 KEX20495331082 คุณปวีณา มณีวงศ์
33 KEX20495331090 คุณภัทรศยา เจนศิริวงษ์
34 KEX20495331100 คุณเจษฎาภรณ์ วงศ์แก้ว
35 KEX20495331112 คุณสุพรรณี สุขมา
36 KEX20495331126 คุณศิริพร ขจรจิตต์
37 KEX20495331130 คุณอรอินทร?์? สินสวัสดิ์
38 KEX20495331140 คุณทิศากร ลุกลุย
39 KEX20495331152 คุณอำภา ปานคำ
40 KEX20495331166 คุณอังคณา ช่างอินทร์
41 KEX20495331176 คุณวารุณี ผิวใส
42 KEX20495331182 คุณสาธิต มิกขุนทด
43 KEX20495331192 คุณดาราวรรณ สังฆเวช
44 KEX20495331204 คุณณัฐพร บุญชาติ
45 KEX20495331210 คุณพรทิพย์. สุดเพราะ
46 KEX20495331220 คุณประกายดาว สมบัติ
47 KEX20495331236 คุณปารินันท์ ปักษี
48 KEX20495331248 คุณอริศรา แบร์โตนา
49 KEX20495331258 คุณ บังอร
50 KEX20495331262 คุณนาซอฟะห์ จู
51 KEX20495331272 คุณสาลี? ยังดำ
52 KEX20495331280 คุณนงนาท บุญแสน
53 KEX20495331290 คุณนภาพร. วรพานิช
54 KEX20495331308 คุณสุรีฉาย? เดชบำรุง
55 KEX20495331314 คุณปริมธัญนันทน์ นิลปานันท์
56 KEX20495331324 คุณนงเยาว์ สุรินแก้ว
57 KEX20495331330 คุณกรรณิกา จงเจริญ
58 KEX20495331348 คุณ นส.ฟีรซา
59 KEX20495331350 คุณรัชตา เศษคึมบง
60 KEX20495331360 คุณรัตนา หมอยา
61 KEX20495331394 นางสาวจันทร์จิรา พร้อมพรั่ง
62 KEX20495331424 น.ส.เพชรัตน์ เวสะมูลา
63 KEX20495331436 คุณอรัญญา ลาพานิชย์
64 KEX20495331448 อคัมย์สิริ จรรยากรณ์
65 KEX20495331456 คุณโชติกา เอี่ยมปริก
66 KEX20495331460 น.ส.ยุพารัตน์ คูหาทอง
67 KEX20495331474 คุณจุฑามาศปุรินทร์ บริษัท
68 KEX20495331480 คุณสุนันทินี รินรักษา
69 KEX20495331498 คุณชญาภา สุคนธวารีย์
70 KEX20495331506 คุณปุ้ม
71 KEX20495331514 คุณสิทธิชัย เบ็นเด็น
72 KEX20495331522 คุณอุทุมพร อุ่นดา
73 KEX20495331538 คุณสุพรรณษา วงษ์ไพรรัตน์
74 KEX20495331540 คุณสุภัชชา สุขสังวรณ์
75 KEX20495331558 คุณชไมพร. จิตรใจมั่น
76 KEX20495331568 คุณศานตมน บุญฤทธิ์
77 KEX20495331570 ส.ท.หญิงสุวิภา หงษ์ทอง
78 KEX20495331582 คุณสุดารัตน์ โพธิสาร
79 KEX20495331598 คุณธวัฒชัย ใจตรง
80 KEX20495331600 คุณนนธิญา มาลัยรัตน์
81 KEX20495331614 คุณจิตติมนฑ์ นะที
82 KEX20495331622 คุณชนิดาภา คงเจริญ
83 KEX20495331636 คุณสายฝน จำปาทอง
84 KEX20495331644 คุณชาญณรงค์ บัวเขียว
85 KEX20495331658 คุณรัชนี เครือเต็ม
86 KEX20495331662 คุณเอกมงคล หลงเจริญ
87 KEX20495331670 คุณตรีชฎา ทวีกุล
88 KEX20495331684 คุณเหม่ย ()
89 KEX20495331696 คุณพัชราภรณ์ ต้าวมูล
90 KEX20495331706 ส.หญิงจารุรัตน์ กลั่นด้วง
91 KEX20495331710 คุณปราณี บุญสาลี.
92 KEX20495331720 น้ำหวาน
93 KEX20495331738 คุณศิริลักษณ์ สิริวัฒนวโรดม
94 KEX20495331740 คุณมัทนา จำรัสบุญ
95 KEX20495331758 คุณบัวหอม นาคหล้า
96 KEX20495331760 คุณสุภาวดี ดีอิ่ม
97 KEX20495331770 คุณคุณกัญ?ตนันท์? จิ?ร?สุวรรณ?รักษ์?
98 KEX20495331780 คุณมนฑิราภรณ์ มือคม
99 KEX20495331796 คุณชมพู่
100 KEX20495331808 คุณสาวิตรี กุมภิโร
101 KEX20495331816 คุณ นฤชล
102 KEX20495331824 คุณจินต์ทิพา วัฒนสันติพงศ์
103 KEX20495331832 คุณสุรดา แก้วศรีหา
104 KEX20495331844 คุณทิวาพร สุขเกษม
105 KEX20495535496 มยุรี  แท่นรัตน์  (ห้อง311)
106 KEX20495535500 นางสาว วจี แสนธิวัง
107 KEX20495535510 จุฑาลักษณ์ อ้นพัด
108 KEX20495535522 อิสรา อินทไชย
109 KEX20495535534 น.ส.ธยาดา วงสุเพ็ง
110 KEX20495535562 นาย อนุรักษ์ ป้อมสถิตย์
111 KEX20495582564 .วิไลพร แซ่ลี
112 KEX20495582578 พิมลวรรณ วันดี
113 KEX20495582582 น.ส.กรรยาพร บำรุงภักดี
114 KEX20495582596 .จันจิรา ศรีกุล
115 KEX20495582604 ชื่.สุทธิดา คงครบ
116 KEX20495582612 สินีนาฏ เขื่อนไชยศรี
117 KEX20495582622 ปกรณ์แก้ว แก้วมลทิน
118 KEX20495582632 ลีเฮียง
119 KEX20495582642 ฉวีวรรณ โคตรพรม
120 KEX20495582656 กัญญาพัชร ตามตะขบ
121 KEX20495582660 .แป้ง
122 KEX20495582672 นางสาวสายฝน วิเชียร
123 KEX20495582686 วรรณวิสา เหวนอก
124 KEX20495582696 คุณตูน
125 KEX20495582702 พรพรรณ จันทรถง
126 KEX20495634230 คุณสุวิมล
127 KEX20495853153 คุณวราภรณ์ อินดวง
128 KEX20495853165 คุณสังข์นิศา สืบสังข์
129 KEX20495853175 คุณสบู่
130 KEX20495853184 คุณวารุณี วิชัยวงษ์
131 KEX20495853199 คุณขวัญชนก โพธิ์ศรี.
132 KEX20495853204 คุณกชพร ธนเพิ่มปรีชา (นัท)
133 KEX20495853214 คุณพนิดา นิคมคาย
134 KEX20495853225 คุณโยษิตา โยกัญญา
135 KEX20495853231 คุณมยุรี วรรณโครต
136 KEX20495853240 คุณชุติมา โพพงษ์
137 KEX20495853264 คุณจันทิมา ทองสุข
138 KEX20495853274 คุณทัศนีย์ อยู่สืบ
139 KEX20495853283 คุณแสงจันทร์ บัวระบัดทอง
140 KEX20495853290 คุณสุภาวดี ชูชื่น
141 KEX20495853303 คุณปวีณา ไทยละออง
142 KEX20495853310 คุณปุณย?นุช? นาส่ง?เสริม
143 KEX20495853329 คุณสุพัตรา ทรัพย์พงษ์
144 KEX20495853338 น้องมิ้นท์
145 KEX20495853348 สุภาวดี  ภูมิประหมัน
146 KEX20495853355 พัชรากร พงศ์เลิศฤทธิ์
147 KEX20495853366 ปุณยวีร์ ใจใส
148 KEX20495853376 คุณปวันรัตน์ ดวงตะวัน
149 KEX20495853381 คุณจงจินต์ มูลพิมพ์
150 KEX20495853393 คุณกรรณิการ์ วงค์อุ่น
151 KEX20495853408 คุณศิริวรรณ บุตรกริม
152 KEX20495853414 คุณรัลชนา ต้นโพธิ์
153 KEX20495853424 คุณศิริภา แป้นเพ็ชร์เบอร์
154 KEX20495853431 คุณวรางคณา จันทรัฐ
155 KEX20495853440 คุณณัฐพร พิกุลทอง
156 KEX20495853458 คุณอนัตตา. ปันส่วน
157 KEX20495853460 สิรินันท์ แสนเลิศ
158 KEX20495853479 นางสาวอักษราภัค พิศสมัย
159 KEX20495853483 น.ส.กานต์พิชชา เหลืองสกุล
160 KEX20495853493 ศิรินภาพร พรมดวงสี
161 KEX20495853501 ภณิดา สิงห์อินทร์
162 KEX20495853515 น้ำอ้อย  ปราณีตพลกรัง
163 KEX20495853528 คุณชิตชนก สุขสบาย